MENU
ANDIW UBEZPIECZENIA
ANDIW UBEZPIECZENIA
ANDIW

Oferta

Jesteśmy brokerem ubezpieczeniowym czyli licencjonowanym reprezentantem zleceniodawców wobec wszystkich ubezpieczycieli.

Istotą naszej usługi jest stworzenie kompleksowego programu ubezpieczeniowego w oparciu o przeprowadzony audyt, a następnie wyłonienie w konkursie najkorzystniejszych warunków ochrony ubezpieczeniowej. Zapewniamy także stały monitoring zarekomendowanych rozwiązań i pomoc w likwidacji ewentualnych szkód.

Oferta kancelarii brokerskiej 

Działalność Andiw Brokers wyrasta z przekonania o powszechnej potrzebie bezpieczeństwa, dlatego też nasi klienci otrzymują nie tylko wskazanie najlepszej oferty w zakresie poszukiwanej ochrony, ale przede wszystkim eksperckie doradztwo w identyfikowaniu i zarządzaniu ryzykiem. Z tych samych względów obsługujemy podmioty ze wszystkich branż, każdemu z nich udzielając zindywidualizowanych porad w pełnej gamie produktów. Od rozwiązań w zakresie grupowych ubezpieczeń zdrowotnych i na życie, przez ubezpieczenia flotowe, Cyber, D&O (tzw. OC zarządu) do gwarancji ubezpieczeniowych i programów oszczędnościowych w tym PPK. Nie jest to lista pełna i na dodatek ciągle się wydłuża wraz z rozwojem rynku. Jednakże specjalizację spółki stanowią polisy dla kadry zarządzającej, ubezpieczenia pracownicze. Eksperci kancelarii posiadają wieloletnie doświadczanie w aranżowaniu ochrony ubezpieczeniowej dla ciepłowni, hoteli, zarządców wspólnot mieszkaniowych, spółek komunalnych, fabryk mebli i innych firm. Większość klientów stanowią spółki , ale pomagamy również fundacjom, stowarzyszeniom, spółdzielniom.

Główną działalność uzupełnia doradztwo prawne i gospodarcze w zakresie planów sukcesji w przedsiębiorstwach, budowany w oparciu o testamenty, polisy, klauzule umowy i inne instrumenty.

Siedziba kancelarii mieści się w Legnicy, ale działamy na terenie całego kraju. Zatem niezależnie czy prowadzisz działalność we Wrocławiu, Warszawie, Gdańsku czy innej miejscowości zapraszamy do skorzystania z usług brokerskich. W praktyce 90% informacji przekazywanych jest za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Ile kosztuje usługa brokera ?

Sposób wynagradzania brokera ubezpieczeniowego zależy przede wszystkim od zawartej z nim umowy. Na polskim rynku dominuje model, w którym towarzystwo ubezpieczeń wypłaca brokerowi kurtaż czyli w uproszczeniu prowizję uwzględnioną w składce. Przy czym kwota kontrybucji do zakładu ubezpieczeń przy zawieraniu ubezpieczenia przy pośrednictwie kancelarii brokerskiej nie nie jest wyższa niż kupując polisę bezpośrednio od towarzystwa. Na ogół za usługi brokerskie nie jest naliczane honorarium od zleceniodawcy. Broker ubezpieczeniowy jest niezależnym doradcą, który działa w interesie ubezpieczonego / osoby poszukujące ochrony, wiec zasady etyczne tej profesji zabraniają pobierania wynagrodzenia wynikającego z ilości oraz zyskowności dla danego towarzystwa ubezpieczeń.

Przebieg współpracy z brokerem

Współpracę‚ z każdym podmiotów rozpoczynamy od zawarcia umowy i uzyskania pełnomocnictwa.

List brokerski (pełnomocnictwo)

Umowa brokerska

Umowę należy podpisać w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, a pełnomocnictwo w jednym. Dopełnienie tej formalności ma charter obligatoryjny.  Przyjęty w Polsce model działalności kancelarii brokerskiej nie pozwala brokerowi działać bez umocowania. Na dodatek art. 27 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń nakłada na klienta obowiązek udzielenia brokerowi pełnomocnictwa, na brokerowi nakazuje okazanie tego dokumentu zakładowi ubezpieczeń przy pierwszej czynności brokerskiej.

Zbieranie danych 

Kolejny etap stanowi audyt ubezpieczeniowy. Kancelaria brokerska bada potrzeby, oczekiwania oraz konfrontuje z dotychczasowymi polisami i niektórymi innymi zabezpieczeniami. Do przeprowadzenia analizy potrzebne bywa wypełnienie dedykowanych formularzy, przedłożenie a czasem wykonanie dokumentacji, udzielenie odpowiedzi na wiele pytań, lustracja miejsca ubezpieczenia (w żargonie branżowym nazywa survey’em) i inne. Ilość danych i wnikliwość pytań niejednokrotnie przyjmowane są ze zdziwieniem. Wynika to z kilku uwarunkowań. Po pierwsze zakres danych niezbędnych do przedłożenia oferty przez wszystkie zakłady ubezpieczeń nie jest identyczny, wiec prowadzając możliwe najszerzej zakrojono poszukiwania należy zgromadzić informacje wymagane przez każdego z ubezpieczycieli. Poza tym wiedza w wielu sprawach, o które nie pytają potencjalni oferenci pozwala ocenić zapotrzebowanie na ochronę, możliwe do wdrożenia zalecenia oraz adekwatność propozycji do oczekiwań i potrzeb ubezpieczonych. Klient znając wnioski z audytu świadomie decyduje czy i w jakim zakresie dany obszar ma być pokryty programem ubezpieczeniowym. Istnieją także materie, w których wybrać trzeba spośród alternatyw. Oczywiście w tych wszystkich sprawach pomóc może nasze doradztwo. Często zdobyta wiedza staje się asumptem do działań prewencyjnych. Zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia szkód lub ograniczenia ich rozmiarów jest wartością samą w sobie, ale czasami działania zapobiegawcze pozwalają znacząco zredukować poziom składki, a niekiedy nawet stanowią warunek sine qua non przyjęcia danego ryzyka do ubezpieczenia.

Audyt brokerski nie można sprowadzać do badania samego ryzyka, określenia preferencji i oczekiwań ubezpieczającego. Niebagatelne znaczenie ma też refleksja nad już funkcjonującymi ubezpieczeniami. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, ze wzajemnych odziaływań między poszczególnymi polisami w danym przedsiębiorstwie.  Brak harmonizacji  globalnej harmonizacji ubezpieczeń bywa bardzo kosztwny.  

Oferowanie i negocjacje z towarzystwami

Potem następuje rozsyłanie do towarzystw ubezpieczeń slipów brokerskich dotyczących poszczególnych części programu. Slip brokerski to w pewnym uproszczeniu zapytanie ofertowe, tyle, że zawsze zindywidualizowane. Zdarza się, że na propozycje niektórych oferentów w bardziej skomplikowanych sprawach czeka się nawet ponad 2 tygodnie. Nie powinno to dziwić aż tak bardzo, skoro niekiedy uwzględnienie w ofercie klauzul stworzonych przez brokera wyłącznie na potrzeby danego zleceniodawcy wymaga akceptacji wielu osób w tym członków zarządu ubezpieczyciela czy reasekuratora. Otrzymane propozycje wnikliwie analizujemy i porównujemy. Odpowiedzią na oferty są z reguły propozycje zmian o bardzo różnym charakterze. Przedmiot negocjacji stanowią między innymi: podlimity odpowiedzialności, treść zapisów OWU, wysokość franszyz i składek, wymogi dotyczące zabezpieczeń. Niekiedy broker występuje o doprecyzowanie propozycji.

Raport brokera

Następnie ma miejsce sporządzenia raportu, który jest porównaniem ostatecznych wersji ofert z rekomendacją najlepszej z nich. Jak słusznie wskazano w doktrynie rekomendacja to wskazanie warunków ubezpieczenia w największym stopniu odpowiadającego wymaganiom i potrzebom klienta (D.Maśniak (w:) M.Fras i inni Dystrybucja ubezpieczeń. Komentarz art. 32 pkt. II akapit 1). Prawo wymaga między innymi wskazania podstaw rekomendacji (zwłaszcza kryteriów wyboru, a przy opieraniu oceny na wielu czynnikach ich wagi). Raport jak i inne opracowania kancelarii brokerskiej co do zasady podlegają ochronie prawa autorskiego (S.Byczko. B Kucharski Obowiązek lojalności mocodawcy wobec brokera ubezpieczeniowego Prawo Asekuracyjne 4/2018 (97) str.15). Raport brokerski oprócz funkcji analityczno-informacyjnej ma znacznie także na innych wymiarach. Jako kancelaria specjalizująca się w ubezpieczeniach OC członków zarządu, trudno nie wspomnieć o aspekcie compliance i odpowiedzialności managerów. Kierowanie się opinią niezależnego experta wskazuje na lojalność i zaangażowanie włodarzy organizacji. Wedle wedle usankcjonowanej w Kodeksie Spółek Handlowych zasadzie business judgment rule, członek zarządu, rady nadzorczej może się uwolnić od odpowiedzialności odszkodowawczej względem spółki, przez wykazanie należytej staranności przy podejmowaniu decyzji. W uproszeniu chodzi oto by poczynana kierownictwa nie były ocenia wyłącznie przez pryzmat ich skutków, jeśli decyzja była racjonalna wedle informacji możliwych możliwych do uzyskania w chwili rozstrzygania. Zatem poprzedzenie działań opiniami, analizami profesjonalistów takimi jak na przykład raport brokerski staje się potężna tarczą dla kadry zrządzającej. 

Zawarcie umowy ubezpieczenia

Decyzja o wyborze należy do klienta. Porada brokera nie jest dla niego wiążąca w tym znaczeniu, że ma prawo skorzystać z propozycji innej niż rekomendowana. Po przyjęciu oferty zakład ubezpieczeń przygotowuje projekt polisy, który weryfikują broker i ubezpieczający. Potem korespondencyjnie 2 egzemplarze polisy trafiają do klienta, z których jeden należy podpisać i odesłać do ubezpieczyciela. Do niedawna dominował obieg dokumentów w formie papierowej, ale coraz powszechniejsze stają się polisy elektroniczne, przekazywane za pośrednictwem poczty e-mail. Niektóre polisy nie wymagają podpisu. Można go złożyć na odręcznie na wydruku albo elektronicznie w dokumencie pdf. Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa podpisem elektronicznym równoważny z pisemnym jest wyłącznie podpis kwalifikowany, a nie podpis zaufany. W uproszczeniu ten ostatni służy załatwianiu spraw z podmiotami publicznymi. 

Akcja wdrożeniowa

W zależności od rodzaju umowy potrzebna bywa pomoc w implementacji rozwiązania w postaci przygotowania materiałów informacyjnych, szkoleń pracowników, dostosowywania do przepisów prawa oraz wymogów ubezpieczyciela. Umiejętnie przeprowadzona akcja wdrożeniowa ma największe znacznie w produktach, wymagających przystępowania zatrudnionych oraz tych z którymi wiążą się istotniejsze bieżące obowiązki administracyjne. Doskonały przykład stanowią grupowe ubezpieczenia na życie czy zdrowotne. Zdarza się, że zawierając umowę ubezpieczający równocześnie zobowiązuje się do wdrożenia określnych zabezpieczeń np.  zamiana miejsca przechowywania łatwopalnych odpadów, używanie kluczy U2F, codzienna back-up danych czy notyfikacji określonych danych np. comiesięczne raportowanie o liczbie ubezpieczonych. 

Serwis brokerski i likwidacja szkód

Jeśli w trakcie okresu ochrony zajdzie potrzeba zmian w zawartych umowach lub wystąpią szkody, można także liczyć na pomoc brokera. W tym pierwszym przypadku najczęściej negocjujemy aneks do polisy, ale nie można wykluczyć, że będziemy tworzyć od nowa program ochrony według opisanej wyżej procedury. Wsparcie w procesie likwidacji szkód rozpoczyna się od wstępnej opinii co do zasadności zgłaszania roszczeń i ich zakresu. Na ogół wskazujemy klientowi także drogi kontaktu z zakładem ubezpieczeń i najistotniejsze kwestie, na które należy zwrócić uwagę formułując roszczenie. Pozornie nieistotny szczegół może przesądzić kiedy, w jakiej wysokości a nawet czy zostanie wypłacone świadczenie. W bardziej złożonych przypadkach współredagujemy treść zgłoszenia roszczenia bądź angażujemy w proces specjalistyczne podmioty. Gdy zbliża się upływ okresu ubezpieczenia z odpowiednim wyprzedzeniem informujemy o tym fakcie i przystępujemy do przygotowania oferty na kolejny okres. Powyższy opis dotyczy modelu, które zawsze dostosowywany jest do danej sytuacji.

Zaufaj licencjonowanemu doradcy, który zoptymalizuje zakres ochrony, według Twoich potrzeb oraz będzie czuwać nad realizacją wdrożonego programu.

Kancelaria Brokerska w Legnicy