MENU
ANDIW UBEZPIECZENIA
ANDIW UBEZPIECZENIA
ANDIW

Oferta

Jesteśmy brokerem ubezpieczeniowym czyli licencjonowanym reprezentantem zleceniodawców wobec wszystkich ubezpieczycieli.

Istotą naszej usługi jest stworzenie kompleksowego programu ubezpieczeniowego w oparciu o przeprowadzony audyt, a następnie wyłonienie w konkursie najkorzystniejszych warunków ochrony ubezpieczeniowej. Zapewniamy także stały monitoring zarekomendowanych rozwiązań i pomoc w likwidacji ewentualnych szkód.

Oferta kancelarii brokerskiej 

Działalność Andiw Brokers wyrasta z przekonania o powszechnej potrzebie bezpieczeństwa, dlatego też nasi klienci otrzymują nie tylko wskazanie najlepszej oferty w zakresie poszukiwanej ochrony, ale przede wszystkim eksperckie doradztwo w identyfikowaniu i zarządzaniu ryzykiem. Z tych samych względów obsługujemy podmioty ze wszystkich branż, każdemu z nich udzielając zindywidualizowanych porad w pełnej gamie produktów. Od rozwiązań w zakresie grupowych ubezpieczeń zdrowotnych i na życie, przez ubezpieczenia flotowe, Cyber, D&O (tzw. OC zarządu) do gwarancji ubezpieczeniowych i programów oszczędnościowych w tym PPK. Nie jest to lista pełna i na dodatek ciągle się wydłuża wraz z rozwojem rynku. . Jednakże specjalizację spółki stanowią polisy dla kadry zarządzającej, ubezpieczenia pracownicze. Eksperci kancelarii posiadają wieloletnie doświadczanie w aranżowaniu ochrony ubezpieczeniowej dla ciepłowni, hoteli, zarządców wspólnot mieszkaniowych, spółek komunalnych, fabryk mebli i innych firm. Większość klientów stanowią spółki , ale pomagamy również fundacjom, stowarzyszeniom, spółdzielniom.

Główną działalność uzupełnia doradztwo prawne i gospodarcze w zakresie planów sukcesji w przedsiębiorstwach, budowany w oparciu o testamenty, polisy, klauzule umowy i inne instrumenty.

Siedziba kancelarii mieści się w Legnicy, ale działamy na terenie całego kraju. Zatem niezależnie czy prowadzisz działalność we Wrocławiu, Warszawie, Gdańsku czy innej miejscowości zapraszamy do skorzystania z usług brokerskich. W praktyce 90% informacji przekazywanych jest za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Ile kosztuje usługa brokera ?

Sposób wynagradzania brokera ubezpieczeniowego zależy przede wszystkim od zawartej z nim umowy. Na polskim rynku dominuje model, w którym towarzystwo ubezpieczeń wypłaca brokerowi kurtaż czyli w uproszczeniu prowizję uwzględnioną w składce. Z tego względu na ogół za usługi brokerskie nie jest naliczane honorarium od zleceniodawcy. Broker jest niezależnym doradcą, który działa w interesie ubezpieczonego / osoby poszukujące ochrony, wiec zasady etyczne tej profesji zabraniają pobierania wynagrodzenia wynikającego z ilości oraz zyskowności dla danego towarzystwa ubezpieczeń.

Przebieg współpracy z brokerem

Współpracę‚ z każdym podmiotów rozpoczynamy od zawarcia umowy i uzyskania pełnomocnictwa.

List brokerski (pełnomocnictwo)

Umowa brokerska

Umowę należy podpisać w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, a pełnomocnictwo w jednym.
Kolejny etap stanowi audyt ubezpieczeniowy. Kancelaria brokerska bada potrzeby, oczekiwania oraz konfrontuje z dotychczasowymi polisami i niektórymi innymi zabezpieczeniami. Do przeprowadzenia analizy potrzebne bywa wypełnienie dedykowanych formularzy, przedłożenie a czasem wykonanie dokumentacji, udzielenie odpowiedzi na wiele pytań, lustracja miejsca ubezpieczenia i inne. Informacje o istniejących ryzykach oraz ich rozmiarach i stopniu w jakim są zabezpieczone pozwala przynajmniej ramowo nakreślić optymalne rozwiązania. Klient znając wnioski z audytu świadomie decyduje czy i w jakim zakresie dany obszar ma być pokryty programem ubezpieczeniowym. Istnieją także kwestie, w których wybrać trzeba spośród alternatyw. Oczywiście w tych wszystkich sprawach pomóc może nasze doradztwo. Często zdobyta wiedza staje się asumptem do działań prewencyjnych. Zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia szkód lub ograniczenia ich rozmiarów jest wartością samą w sobie, ale czasami działania zapobiegawcze pozwalają znacząco zredukować poziom składki, a niekiedy nawet stanowią warunek sine qua non przyjęcia danego ryzyka do ubezpieczenia.
Potem następuje rozsyłanie do towarzystw ubezpieczeń slipów brokerskich dotyczących poszczególnych części programu. Slip brokerski to w pewnym uproszczeniu zapytanie ofertowe, tyle, że zawsze zindywidualizowane. Zdarza się, że na propozycje niektórych oferentów w bardziej skomplikowanych sprawach czeka się nawet ponad 2 tygodnie. Nie powinno to dziwić aż tak bardzo, skoro niekiedy uwzględnienie w ofercie klauzul stworzonych przez brokera wyłącznie na potrzeby danego zleceniodawcy wymaga akceptacji wielu osób w tym członków zarządu ubezpieczyciela czy reasekuratora. Otrzymane propozycje wnikliwie analizujemy i porównujemy. Odpowiedzią na oferty są z reguły propozycje zmian o bardzo różnym charakterze. Przedmiot negocjacji stanowią między innymi: podlimity odpowiedzialności, treść zapisów OWU, wysokość franszyz i składek, wymogi dotyczące zabezpieczeń. Niekiedy broker występuje o doprecyzowanie propozycji. Następnie ma miejsce sporządzenia raportu, który jest porównaniem ostatecznych wersji ofert z rekomendacją najlepszej z nich. Raport jak i inne opracowania co do zasady podlegają ochronie prawa autorskiego (S.Byczko. B Kucharski Obowiązek lojalności mocodawcy wobec brokera ubezpieczeniowego Prawo Asekuracyjne 4/2018 (97) str.15). Decyzja o wyborze należy do klienta. Porada brokera nie jest dla niego wiążąca w tym znaczeniu, że ma prawo skorzystać z propozycji innej niż rekomendowana. Po przyjęciu oferty zakład ubezpieczeń przygotowuje projekt polisy, który weryfikują broker i ubezpieczający. Potem korespondencyjnie 2 egzemplarze polisy trafiają do klienta, z których jeden należy podpisać i odesłać do ubezpieczyciela. Nadal dominuje obieg dokumentów w formie papierowej, ale coraz powszechniejsze stają się polisy elektroniczne, przekazywane za pośrednictwem poczty e-mail. Niektóre polisy nie wymagają podpisu. Część towarzystw ubezpieczeń traktuje na równi z przedłożeniem podpisanej polisy w formie papierowej jej skan. W zależności od rodzaju umowy potrzebna bywa pomoc w implementacji rozwiązania w postaci przygotowania materiałów informacyjnych, szkoleń pracowników, dostosowywania do przepisów prawa oraz wymogów ubezpieczyciela. Umiejętnie przeprowadzona akcja wdrożeniowa ma największe znacznie w produktach, wymagających przystępowania zatrudnionych oraz tych z którymi wiążą się istotniejsze bieżące obowiązki administracyjne. Doskonały przykład stanowią grupowe ubezpieczenia na życie czy zdrowotne.
Jeśli w trakcie okresu ochrony zajdzie potrzeba zmian w zawartych umowach lub wystąpią szkody, można także liczyć na pomoc brokera. W tym pierwszym przypadku najczęściej negocjujemy aneks do polisy, ale nie można wykluczyć, że będziemy tworzyć od nowa program ochrony według opisanej wyżej procedury. Wsparcie w procesie likwidacji szkód rozpoczyna się od wstępnej opinii co do zasadności zgłaszania roszczeń i ich zakresu. Na ogół wskazujemy klientowi także drogi kontaktu z zakładem ubezpieczeń i najistotniejsze kwestie, na które należy zwrócić uwagę formułując roszczenie. Pozornie nieistotny szczegół może przesądzić kiedy, w jakiej wysokości a nawet czy zostanie wypłacone świadczenie. W bardziej złożonych przypadkach współredagujemy treść zgłoszenia roszczenia bądź angażujemy w proces specjalistyczne podmioty. Gdy zbliża się upływ okresu ubezpieczenia z odpowiednim wyprzedzeniem informujemy o tym fakcie i przystępujemy do przygotowania oferty na kolejny okres. Powyższy opis dotyczy modelu, które zawsze dostosowywany jest do danej sytuacji.

Zaufaj licencjonowanemu doradcy, który zoptymalizuje zakres ochrony, według Twoich potrzeb oraz będzie czuwać nad realizacją wdrożonego programu.

Kancelaria Brokerska w Legnicy