MENU
ANDIW UBEZPIECZENIA
ANDIW UBEZPIECZENIA
ANDIW

Oferta

Jesteśmy brokerem ubezpieczeniowym czyli licencjonowanym reprezentantem zleceniodawców wobec wszystkich ubezpieczycieli.

Istotą naszej usługi jest stworzenie kompleksowego programu ubezpieczeniowego w oparciu o przeprowadzony audyt, a następnie wyłonienie w konkursie najkorzystniejszych warunków ochrony ubezpieczeniowej. Zapewniamy także stały monitoring zarekomendowanych rozwiązań i pomoc w likwidacji ewentualnych szkód.

Działalność Andiw Brokers wyrasta z przekonania o powszechnej potrzebie bezpieczeństwa, dlatego też nasi klienci otrzymują nie tylko wskazanie najlepszej oferty w zakresie poszukiwanej ochrony, ale przede wszystkim eksperckie doradztwo w identyfikowaniu i zarządzaniu ryzykiem. Z tych samych względów  obsługujemy podmioty ze wszystkich branż, każdemu z nich udzielając zindywidualizowanych porad w pełnej gamie produktów. Od  rozwiązań w zakresie grupowych ubezpieczeń  zdrowotnych i na życie, przez ubezpieczenia flotowe, Cyber, D&O (tzw. OC zarządu) do gwarancji ubezpieczeniowych i programów oszczędnościowych w tym PPK. Nie jest to lista pełna i na dodatek ciągle się wydłuża wraz z rozwojem rynku. Siedziba kancelarii mieści się w Legnicy, ale działamy na terenie całego kraju. Z tytułu działalności brokerskiej na ogół nie pobieramy honorarium, a nasze wynagrodzenie stanowi prowizja uwzględniona w wysokości składki za ubezpieczenie.

Przebieg współpracy z brokerem

Współpracę‚ z każdym podmiotów rozpoczynamy od zawarcia umowy i uzyskania pełnomocnictwa.

List Brokerski (pełnomocnictwo)

Umowa brokerska

Umowę należy podpisać w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, a pełnomocnictwo w jednym.
Kolejny etap stanowi audyt ubezpieczeniowy. Kancelaria brokerska bada potrzeby, oczekiwania oraz konfrontuje z dotychczasowymi polisami i niektórymi innymi zabezpieczeniami. Do przeprowadzenia analizy potrzebne bywa wypełnienie dedykowanych formularzy, przedłożenie a czasem wykonanie dokumentacji, udzielenie odpowiedzi na  wiele pytań, lustracja miejsca ubezpieczenia i inne. Informacje o istniejących ryzykach oraz ich rozmiarach i stopniu w jakim są zabezpieczone pozwala  przynajmniej ramowo nakreślić optymalne rozwiązania. Klient znając wnioski z audytu świadomie decyduje czy i w jakim zakresie dany obszar ma być pokryty programem ubezpieczeniowym. Istnieją także kwestie, w których wybrać trzeba spośród alternatyw. Oczywiście w tych wszystkich sprawach pomóc może nasze doradztwo. Często zdobyta wiedza staje się asumptem do działań prewencyjnych. Zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia szkód lub ograniczenia ich rozmiarów jest wartością samą w sobie, ale czasami działania zapobiegawcze pozwalają znacząco zredukować poziom składki, a niekiedy nawet stanowią warunek sine qua non przyjęcia danego ryzyka do ubezpieczenia.
Potem następuje rozsyłanie do towarzystw ubezpieczeń slipów brokerskich dotyczących poszczególnych części programu. Slip brokerski to w pewnym uproszczeniu zapytanie ofertowe, tyle, że zawsze zindywidualizowane. Zdarza się, że na propozycje niektórych oferentów w bardziej skomplikowanych sprawach czeka się nawet ponad 2 tygodnie. Nie powinno to dziwić aż tak bardzo, skoro niekiedy uwzględnienie w ofercie klauzul stworzonych przez brokera wyłącznie na potrzeby danego zleceniodawcy wymaga akceptacji wielu osób w tym członków zarządu ubezpieczyciela czy reasekuratora. Otrzymane propozycje wnikliwie analizujemy i porównujemy. Odpowiedzią na oferty są z reguły propozycje zmian o bardzo różnym charakterze. Przedmiot negocjacji stanowią między innymi: podlimity odpowiedzialności, treść zapisów OWU, wysokość franszyz i składek, wymogi dotyczące zabezpieczeń. Niekiedy broker występuje o doprecyzowanie propozycji. Następnie ma miejsce sporządzenia raportu, który jest porównaniem ostatecznych wersji ofert z rekomendacją najlepszej z nich. Raport jak i inne opracowania co do zasady podlegają ochronie prawa autorskiego (S.Byczko. B Kucharski Obowiązek lojalności mocodawcy wobec brokera ubezpieczeniowego Prawo Asekuracyjne 4/2018 (97) str.15). Decyzja o wyborze należy do klienta. Porada brokera nie jest dla niego wiążąca w tym znaczeniu, że ma prawo skorzystać z propozycji innej niż rekomendowana. Po przyjęciu oferty zakład ubezpieczeń  przygotowuje projekt polisy, który weryfikują broker i ubezpieczający. Potem korespondencyjnie 2 egzemplarze polisy trafiają do klienta, z których jeden należy podpisać i odesłać do ubezpieczyciela. Nadal dominuje obieg dokumentów w formie papierowej, ale coraz powszechniejsze stają się polisy elektroniczne, przekazywane za pośrednictwem poczty e-mail. Niektóre polisy nie wymagają podpisu. Część towarzystw ubezpieczeń traktuje na równi z przedłożeniem podpisanej polisy w formie papierowej  jej skan. W zależności od rodzaju umowy potrzebna bywa pomoc w implementacji rozwiązania w postaci przygotowania materiałów informacyjnych, szkoleń pracowników, dostosowywania do przepisów prawa oraz wymogów ubezpieczyciela. Umiejętnie przeprowadzona akcja wdrożeniowa ma największe znacznie w produktach, wymagających przystępowania zatrudnionych oraz tych z którymi wiążą się istotniejsze bieżące obowiązki administracyjne. Doskonały przykład stanowią grupowe ubezpieczenia na życie czy zdrowotne.
Jeśli w trakcie okresu ochrony zajdzie potrzeba zmian w zawartych umowach lub wystąpią szkody, można także liczyć na pomoc brokera. W tym pierwszym przypadku najczęściej negocjujemy aneks do polisy, ale nie można wykluczyć, że będziemy tworzyć od nowa program ochrony według opisanej wyżej procedury. Wsparcie w procesie likwidacji szkód rozpoczyna się od wstępnej opinii co do zasadności zgłaszania roszczeń i ich zakresu. Na ogół wskazujemy klientowi także drogi kontaktu z zakładem ubezpieczeń i najistotniejsze kwestie, na które należy zwrócić uwagę formułując roszczenie. Pozornie nieistotny szczegół może przesądzić kiedy, w jakiej wysokości a nawet czy zostanie wypłacone świadczenie. W bardziej złożonych przypadkach współredagujemy treść zgłoszenia roszczenia bądź angażujemy w proces specjalistyczne podmioty. Gdy zbliża się upływ okresu ubezpieczenia z odpowiednim wyprzedzeniem informujemy o tym fakcie i przystępujemy do przygotowania oferty na kolejny okres. Powyższy opis dotyczy modelu, które zawsze dostosowywany jest do danej sytuacji.

Kancelaria Brokerska w Legnicy