MENU
ANDIW UBEZPIECZENIA
ANDIW UBEZPIECZENIA
ANDIW

Kontakt

Kancelaria brokerska ANDIW BROKERS  Ubezpieczenia Sukcesja Emerytury

ANDIW BROKERS Sp.z o.o
ul. Piastowska 2/1a
59-220 Legnica
tel. 696487675
NIP 6912504213
REGON 022340581
KRS 0000492410
Zezwolenie KNF 2012/14
Nr RBU 00001891/U
e-mail:broker@andiw.pl
brokerubezpieczeniowywroclaw@andiw.pl
ubezpieczeniezarzadu@andiw.pl
rankingppk@andiw.pl
broker.andiw.pl

Doradzamy w zakresie ubezpieczeń wszelkiego rodzaju (od D&O po ubezpieczenia grupowe). Prosimy o zamieszczanie numeru telefonu kontaktowego w zapytaniach ofertowych kierowanych za pośrednictwem poczty e-mail. Spotkanie z brokerem w siedzibie kancelarii możliwe jest po wcześniejszym umówieniu, ale sekretariat czynny jest we wszystkie dni robocze.

Broker ubezpieczeniowy – Nota prawna

Ze względów formalnych informuję, że ANDIW BROKERS Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, Piastowska 2/1a jest brokerem ubezpieczeniowym, czyli pełnomocnikiem ubezpieczającego /osoby poszukującej ochrony wobec wszystkich ubezpieczycieli (nie mylić z multiagentem). Na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem https://rpu.knf.gov.pl/search/broker znajduje się rejestr brokerów. Tam można zweryfikować nasze uprawnienia oraz numer polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kancelarii. Numer spółki w rejestrze to 00001891/U, a numer zezwolenia to 2012/14. Informujemy , że wynagrodzenie za czynności brokerskie wypłacane jest przez Towarzystwa Ubezpieczeń jako prowizja uwzględniona w składce (kurtaż brokerski). Jednakże, z tego powodu składka nie jest wyższa niż przy nabywaniu ochrony bez pośrednictwa brokera. Macie Państwo wybór między formą papierową i elektroniczną przesyłania informacji.

Przysługuje Państwu prawo złożenia reklamacji na działalność brokera ubezpieczeniowego w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową.

Reklamację można złożyć w następujący sposób:

  1. W formie pisemnej za pośrednictwem poczty (tradycyjnej) wysyłając korespondencję firmy Andiw Brokers Sp. z o.o. ul. Piastowska 2/1A, 59-220 Legnica
  2. Elektronicznie, wysyłając wiadomość na adres: reklamacje.broker@andiw.pl 
  3. Ustnie do protokołu w siedzibie spółki (Piastowska 2/1A, 59-220 Legnica)  lub telefonicznie dzwoniąc p[od numer 696 48 76 75

W celu złożenia reklamacji, należy podać dane, umożliwiające identyfikacje klienta oraz sprawy:

  • Nazwę firmy / Imię i nazwisko (najlepiej wraz z numerem NIP i REGON)
  • Adres siedziby firmy / adres zameldowania
  • Nr polisy, nr szkody (jeśli jest)
  • Adres e-mail, nr telefonu

Broker ubezpieczeniowy obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa powyżej broker ubezpieczeniowy, w informacji przekazywanej klientowi, który wystąpił z reklamacją:

  1. wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
  2. wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
  3. określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Odpowiedź na reklamację przekazuje się klientowi w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku.

Informujemy także o możliwości złożenia skargi, jak również o możliwości rozstrzygnięcia sporu w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między Klientem a podmiotem rynku finansowego, prowadzonego przez Rzecznika Finansowego (www.rf.gov.pl) albo postępowania przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl) (art. 18 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym), a także możliwe jest skorzystanie z procedur internatowego rozstrzygania sporów konsumenckich https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

Możecie Państwo wybrać między formą papierową a elektroniczną przekazywania informacji i dokumentów.

Teksty znajdujące się na stronie chronione są przepisami ustawy prawo autorskie.

Zapraszamy do współpracy !