MENU
ANDIW UBEZPIECZENIA
ANDIW UBEZPIECZENIA
ANDIW

Jak zoptymalizować wyniki inwestycji w fundusze inwestycyjne ?

Różne TFI

Każdy, kto choć trochę wie o inwestowaniu, zdaje sobie sprawę z tego jak istotna jest dywersyfikacja. Niestety niekiedy zapomina się o jej aspekcie instytucjonalnym. Nie należy lokować wszystkich oszczędności w fundusze prowadzone przez jedno TFI. Każdy fundusz inwestycyjny ma co prawda swoją strategię i swojego zarządzającego, ale doświadczenia rynkowe pokazują, że problemy jednego z funduszy przekładają się na wyniki pozostałych z tego samego TFI.

Istnieją na rynku Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, których rozwiązania stale zajmują czołowe miejsca w porównaniach wyników, ale nie ma instytucji, która mogłaby się pochwalić takim osiągnięciem we wszystkich segmentach rynku. TFI posiadające najlepszy fundusz pieniężny, może nie mieć w ofercie dobrego, a nawet żadnego funduszu akcji.

Oszczędzaj na opłatach manipulacyjnych

Rynkowym standardem jest pobieranie opłat wstępnych. Sięgają one do 5 % każdej wpłaty. Wysokość prowizji ponoszonej przez danego inwestora zależy od kanału sprzedaży, wysokości wpłaty i rodzaju funduszu. Z reguły czym wyższy jest potencjał zysku, tym wyższe są koszty nabycia jednostek  uczestnictwa. Na rynkach kapitałowych nie zawsze sprawdza się zasada kupuj u producenta. Internetowe platformy funduszy niekiedy umożliwiają zakup jednostek bez opłat wstępnych pobieranych nawet na stronach internatowych niektórych  Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych.

Wykorzystaj IKZE, IKE, PPE, PPK

Nadal nie jest powszechna wiedza o możliwościach skorzystania z ulg podatkowych związanych z inwestowaniem. Ankietowani w  Ogólnopolskim Badaniu Inwestorów – OBI 2018 wskazują podatek od zysków kapitałowych jako największą słabość rynku, jednakże tylko kilka procent uprawnionych założyło Indywidualne Konto Emerytalne pozwalające uniknąć tej daniny.

IKE  to Indywidualne Konto Emerytalne czy Konto Antypodatkowe

Być  może niewielkiej popularności winna po części jest  nawiązująca do emerytury nazwa programu. Jednakże IKE w praktyce ma z emeryturą niewiele wspólnego. Ze środków zgromadzonych na koncie można skorzystać w każdej chwili niezależnie od osiągnięcia wieku emerytalnego. Ustawodawca obwarował zwolnienie podatku wymogiem ukończenia 60 roku życia oraz dokonania wpłat w przynajmniej 5 latach kalendarzowych. Niemniej jednak, nawet zamknięcie IKE bez spełnienia tych warunków może być korzystne, albowiem rezygnujący traci tylko dodatkowy zysk, którego nie miałby poza Indywidualnym Kontem Emerytalnym.

Ponadto omawiany program eliminuje pobór podatku belki przy przenoszeniu środków między funduszami. Zwrot środków przy niespełnieniu powyższych kryteriów powoduje zatem opóźnienie naliczenia daniny. Jest to korzystne dla oszczędzającego, bo środki zaoszczędzone przy każdej zmianie są reinwestowane. Zaprezentowany mechanizm występuje także w funduszach parasolowych, ale dotyczy to tylko i wyłącznie konwersji między subfunduszami. Natomiast IKE zapewnia ochronę przy transferach środków między wszystkimi instrumentami dostępnymi w programie.

Przeciętny inwestor nie dostrzega też na ogół mechanizmu kompensacji zysków i strat. W razie rezygnacji z IKE podstawą naliczenia daniny jest suma zysków i strat ze wszystkich funduszy w ramach konta. Natomiast inwestując w fundusze inwestycyjne bez wykorzystania tego dobrodziejstwa płacimy podatek od zysku z każdego funduszu mimo, że przez straty poniesione na innych funduszach, inwestycja jako całość wygenerowała ujemny wynik.

IKZE czyli gwarantowany zysk z niższych podatków

Większość z poczynionych uwag  jest adekwatnych także do jeszcze korzystniejszego programu jakim jest Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Zapewnia ono, nie tylko zwolnienie z podatku belki, ale także możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania w PIT środków wpłaconych na to konto. Przykładowo, jeśli podatnik zarobił w roku 60 000 PLN ponad kwotę wolną od podatku, to zapłaci  18% z tego czyli 10 800 PLN. Jednakże zasilając IKZE kwotą 5 000 PLN, jego podstawa opodatkowania wynosić będzie 55 000 PLN, od których zapłaci 9 900 PLN (18% z 55 000). Zatem wpłacając 5 000 PLN do funduszy inwestycyjnych opakowanych jako Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego na samej uldze podatkowej tylko za jeden rok podatkowy zyska  900 PLN (różnica między 10 800 i 9 900). 900 zł stanowi 18% kwoty ulokowanej w programie, więc w uproszczeniu można powiedzieć samo umieszczenie środków na IKZE generuje 18% gwarantowanego zysku.

Osoby rozliczające się z Urzędem Skarbowym według stawek 19% czy 32% także mogą skorzystać z ulgi, a więc zarabiając jeszcze więcej. W 2019  roczny limit wpłat wynosi 5718,00  PLN co przy najwyższej stawce podatku uprawnia do ulgi w wysokości 1829,76 PLN.

Mało kto dostrzega jeszcze jedną korzyść  wynikającą z tego, że pieniądze zarobione na uldze podatkowej same nie podlegają opodatkowaniu. Zatem zysk w wysokości 32% z IKZE jest ekonomicznym odpowiednikiem zwrotu z inwestycji opodatkowanej podatkiem od zysków kapitałowych w wysokości 39,5%.  Warto wiedzieć, że profity z zasilania Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego zauważalne  są w wraz z rocznym rozliczeniem podatku w postaci zwrotu.

PPK czyli Pracodawca i Państwo złożą się na Twój zysk

System ulg podatkowych oraz dopłaty z funduszu pracy sprawia, że bardzo korzystne jest odkładanie części zarobków na Pracowniczych Planach Kapitałowych. Wbrew nazwie z PPK mogą skorzystać, nie tylko zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, ale  między innymi także wykonujący pracę na podstawie umowy zlecenia czy umowy nakładczej. Zatrudniony, który nie sprzeciwi się lokowaniu 2% jego wynagrodzenia brutto w PPK, zapewnia sobie kolejną wpłatę finansową przez pracodawcę w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto. Jak nie trudno policzyć, już na starcie oszczędzający zyska 75% zainwestowanego kapitału. Do tego dochodzi jeszcze jednorazowa wpłata powitalna w wysokości 250 PLN i coroczna dopłata na poziomie 240 PLN. Zatem osoby zarabiające poniżej średniej krajowej mogą oczekiwać, że od podmiotu zatrudniającego i funduszu pracy otrzymywać będą ponad 100% wpłat własnych. Szczegółowe wyliczenia dostępne są na portalu

Walorem oszczędzania w pracowniczych Planach Kapitałowych są niewątpliwie bardzo niskie koszty. Przepisy zabraniają instytucją finansowym pobieranie jakiejkolwiek opłat wstępnych. Oszczędzających obciążają jednie koszty zarządzania wynoszące 0,6% aktywów w skali roku, czyli kilka razy mniej niż w większości dostępnych na rynku funduszy inwestycyjnych.

Osobno ubezpieczenie, osobno inwestycja

Ze względu na koszty oraz przejrzystość programu z reguły nie można za dobry pomysł uznać łączenia oszczędzania z ubezpieczeniem na życie. Swojego czasu na rynku dostępnych było przynajmniej kilka produktów, które przy symbolicznej sumie ubezpieczenia pozwały korzystać inwestującym z licznych przywilejów prawnych i podatkowych. Niestety obecnie zakłady ubezpieczeń proponują polisy z UFK z dużo istotniejszym elementem ochronnym, co sprawia, że koszty ochrony często przewyższają zyski z inwestowanej w fundusze inwestycyjne części składki. Oprócz tego opłaty, są tak liczne i skomplikowane, że trudno się w nich zorientować laikowi. Z reguły ubezpieczyciele pobierają opłatę za zarządzanie w wysokości kilkunastu złotych miesięcznie, opłatę za zarządzanie oprócz tej, która uwzględniona jest w cenie jednostki, opłatę za ryzyko ubezpieczeniowe zależną od wieku i różnicy między wartością zgromadzonych środków,  oraz alokacyjną od składek. Dopiero po dogłębnej analizie okazuje się, że koszty są spore.

Zapraszamy do kontaktu

Broker ubezpieczeniowy

broker@andiw.pl

696 487 675

 

fundusze inwestycyjne legnica

ppk Wrocław