MENU
ANDIW UBEZPIECZENIA
ANDIW UBEZPIECZENIA
ANDIW

Cyber Ubezpieczenia a inne polisy

Ubezpieczenie cyber – spis treści

 1. Ryzyka Cybernetyczne czyli cyber risk
 2. Ubezpieczenie Cybernetyczne
 3. Dla kogo cyber polisa ?
 4. Ile kosztuje tzw. ubezpieczenie RODO ?
 5. Obiekcje dotyczące ubezpieczenia cybernetycznego
 6. OC firmy OC zawodowe
 7. Ubezpieczenie cyber a utrata zysku
 8. Ubezpieczenia Sprzętu Elektronicznego
 9. Ubezpieczenie Środowiskowe
 10. Polisa Crime
 11. Broker Ubezpieczeniowy – ubezpieczenie cybernetyczne

Ubezpieczenie cyber

Zmiany prawne związane z RODO oraz implementacją dyrektywy NIS pobudziły zainteresowanie ubezpieczeniami cybernetycznymi. Istnieją one od 1997 roku, ale w naszym kraju dopiero w 2018 roku przestały być rzadkością. Zainteresowanie wzmogło dodatkowo przechodzenie na pracę zdalną z związku z epidemią koronawiurusa. Mimo wzrastającej lawinowo liczby polis, ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych nadal jest mylone z innymi produktami. W rzeczywistości tego typu ochrona nie ma żadnych bliskich substytutów. Zakres ubezpieczenia Cyberisk może się pokrywać z innymi polisami, ale dotyczy to tylko niewielkich wycinków. Na ogół ubezpieczeni przeceniają zasięg posiadanych rozwiązań. Coraz częściej spotkać się można także z generalnym wyłączeniem odpowiedzialności za ryzyka cybernetyczne w ubezpieczeniach mienia czy OC władz spółki, OC działalności gospodarczej, a nawet w polisie CARGO. Charakterystyczne jest, że takie ograniczania odpowiedzialności nie są zamieszczane w OWU, a w postanowieniach dodatkowych do umowy.

Ubezpieczenia ryzyk cybernetycznych – od czego chronią ?

W dużym uproszczeniu ubezpieczenie cyber zapewnia ochronę w razie utraty, uszkodzenia, ujawnienia, zniekształcenia danych, w tym danych osobowych oraz w przypadku zewnętrznych ingerencji w systemy informatyczne. Należy podkreślić, ubezpieczenie cyber dotyczy nie tylko danych elektronicznych, ale także tych które zostały utrwalone w formie papierowej. Natura umowy jest złożona. Ochrona obejmuje zarówno odpowiedzialność cywilną jak i koszty własne poniesione przez ubezpieczonego w związku z incydentem (np. odzyskiwanie danych, notyfikacja, zawiadomienie poszkodowanych zgodnie z RODO, kara nałożona przez Prezesa UODO, koszty obrony w postępowaniach cywilnych i karnych, administracyjnych, okup). Zasadniczo polisa cyber nie pokrywa szkód w samym sprzęcie. Jeden z ubezpieczycieli ma w standardzie klauzulę rozszerzającą pokrycie ubezpieczeniowe na ten zakres, ale u większości takie modyfikacje można uzyskać w drodze indywidualnych negocjacji.

Doświadczenia pokazują, że dużo mniej uwagi poświęca się odpowiedzialności wobec osób trzecich, mimo że wypłaty z tego przekraczają koszty własne. Można przypuszczać nawet, iż ta prawidłowość będzie się utrzymywać, ponieważ rozporządzenie RODO przewidujące odpowiedzialność za szkodę majątkową i niemajątkową opiera się na konstrukcji winy domniemanej. (punkt 146 preambuły i art. 83 ustęp 3 RODO).

Oprócz wypłaty ubezpieczyciele zapewniają także świadczenia w naturze ukierunkowane na zapewnienie prawidłowej reakcji na incydent. Najczęściej jest to zaangażowanie specjalistycznych podmiotów zajmujących się informatyką śledczą czy odtwarzaniem danych , jak również kancelarii prawnych, które notyfikują incydent Prezesowi UODO, proponują ugody poszkodowanym, prowadzą postępowanie odwoławcze odnośnie nałożonej kary, bronią w sprawie o odszkodowanie przeciwko osobom, które nie zgodziły się na ugodę. Przydatna jest także pomoc agencji oraz managera cyberincydentu koordynującego działania wyżej wymienionych. Zaangażowanie takich firm w trybie nagłym może kosztować fortunę, a szybka i adekwatna reakcja stwarza szanse na zniwelowanie finansowych następstw cyberincydentu. Prezes UODO przy wymiarze kary bierze pod uwagę 11 czynników, w tym sposób w jaki Urząd Ochrony Danych Osobowych dowiedział się o naruszeniu, działania podjęte w celu zminimalizowania szkód, stopień współpracy z UODO w celu usunięcia naruszenia oraz złagodzenia jego skutków.

Ponadto jeden z zakładów ubezpieczeń w ramach prewencji zapewnia swoim klientom dostęp do bezpłatnych webinarów dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych przez kancelarię Maruta Wachta.

RODO polisa, ubezpieczenie cybernetyczne 

Zakres ochrony jest tak szeroki i różnorodny, że trudno zamknąć istotę tego produktu w jednozdaniowej definicji. Ubezpieczenie cyber nazywane bywa ubezpieczeniem danych, co nie jest do końca precyzyjne, gdyż ochrona (w odpowiednio skonfigurowanym pakiecie) może zadziałać niezależnie od utraty danych np. w razie publikacji na stronie internetowej naruszającej prawa autorskie albo gdy haker przejmie kontrolę nad urządzeniami należącymi do ofiary. Artykuł o szkodzie cyber 380 MLN PLN, która polegała za zatrzymaniu produkcji wskutek cyber ataku.

Polisy cyberrisk reklamowane bywają jako panaceum na ataki hackerskie, ale w praktyce spora część szkód nie ma z nimi za wiele wspólnego. Podawane są bardzo różne statystyki, ale przynajmniej 20% incydentów cybernetycznych wynika z błędów, niedopatrzeń pracowników albo ich złośliwych działań. Wystarczy pomyłka w adresie przy wysyłaniu wiadomości e-mail, czy wysłanie kopii jawnej do adresatów, do których wiadomość e-mail miała trafić jako kopia ukryta. Takie zdarzenie miało miejsce w listopadzie 2019 w PZU.

Impulsem do rozwoju rynku ubezpieczeń Cyber stało się zaostrzenie rygorów prawnych dotyczących danych osobowych związanych z RODO czyli Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych. W żargonie funkcjonuje nawet określenie ubezpieczenie RODO. Ze zdecydowanej większości polis cyber mogą być sfinansowane koszty wymaganej przez to rozporządzenie notyfikacji incydentu, zawiadomienia poszkodowanych, czy nawet kara pieniężna nałożona na podstawie RODO. Kara dla przedsiębiorstwa może wynosić nawet do 20 000 000 EUR, do 4% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego. W Polsce rekordzistą jest serwis morele net. który został obciążony karą z tego tytułu na poziomie 2,8 MLN PLN. Więcej o przypadku morele.net na stronie niebezpiecznik. Istnieje nawet wersja ubezpieczenia cyber, która okrojona jest do kwestii związanych z RODO. Zresztą zakres ubezpieczenia wygląda nieco inaczej w OWU poszczególnych zakładów ubezpieczeń.

Dla kogo cyber polisa ?

Uzależnienie od różnorakich danych czy systemów informatycznych sprawia, że trudno wskazać podmiot, który byłby wolny od cyber zagrożeń. Tego rodzaju ryzyka występują zarówno w spółkach, jednoosobowych działalnościach gospodarczych, fundacjach, stowarzyszeniach, spółdzielniach i w wielu innych organizacjach nie wyłączając podmiotów publicznoprawnych. Mitem jest zarówno to, że małe i średnie firmy nie są narażone na incydenty w zakresie bezpieczeństwa informatycznego, jak i to, że cena ubezpieczeń cybernetycznych jest dla nich za wysoka. Wile ataków hakerskich ma charakter masowy zautomatyzowany. Nie zawsze przestępcy, wiedzą, kto jest ich ofiarą. Zdarza się na przykład, że przestępcy wyszukają cele ataków cyber za pomocą robota wyszukującego luki w zabezpieczeniach. Roczny koszt polisy z sumą ubezpieczenia 250 tys PLN dla przedsiębiorstwa o obrocie do 1,5 MLN PLN może wynosi mniej niż 900 PLN. Co więcej, wielu ubezpieczycieli stworzyło produkty dedykowane firmom, których przychody nie przekraczają 50 MLN PLN. Na ogół są to pełnowartościowe rozwiązania, cechujące się uproszczonym procesem underwritingu.

Tabela prezentuje przykładowe składki za ubezpieczenie cyber dla podmiotów różnej wielkości z z kilku branż

ubezpieczenie cybernetyczne

Ochroną ubezpieczeniową powinny zainteresować się przede wszystkich organizacje najbardziej narażone na ryzyka cybernetyczne. Ubezpieczenie cyber może się przydać w szczególności podmiotom przechowujących duże ilości danych lub informacje wrażliwe, np. gabinety medyczne, szpitale, biura rachunkowe, hotele. Trudno też przecenić ubezpieczenia cyber w firmach o wysokim stopniu automatyzacji procesów biznesowych, zwłaszcza z branży produkcyjnej. Istotny czynnik ryzyka stanowi posiadanie pracowników, ponieważ jak już stwierdzono statystyki pokazują, że człowiek jest najsłabszym ogniwem w systemie zabezpieczeń. Ponadto dokumentacja pracownicza, też zawiera mnóstwo informacji wymagających ochrony, takich jak na przykład: wysokość zarobków, godziny pracy, wzmianki o postępowaniach egzekucyjnych. Przyczyną poważnych perturbacji bywa także uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do nagrań z monitoringu. Nieco zaskakujące jest, że dość powszechnie problemy z bezpieczeństwem cybernetycznym zdarzają się jednostkom samorządu terytorialnego. Pod koniec roku 2018 media obiegła informacja o ataku na stronę gminy Kościerzyna oraz ewentualnej odpowiedzialności jej włodarzy i pracowników. Z kolei w maju 2019 roku hakerzy zablokowali na 3 tygodnie około 10 000 komputerów administracji Baltimore.

Ubezpieczenie cybernetyczne nie jest natomiast dedykowane zasadniczo firmom informatycznym. Powinny one się zabezpieczyć przez zawarcie umowy ubezpieczenia OC zawodowego firmy informatycznej (tzw.OC IT, Tech OC). Poza apetytem na ryzyko większości towarzystw ubezpieczeń znajduje się także firmy zarządzające transportem kolejowym czy powietrznym, a także instytucje finansowe (np.banki).

Z dobrodziejstw ubezpieczenia cyber mogą skorzystać wyłącznie organizacje posiadające określone zabezpieczanie techniczne oraz stosujące procedury bezpieczeństwa. Standardy wymagane przez poszczególnych ubezpieczycieli nie są identyczne, ale na ogół nietrudno je spełnić. Towarzystwa Ubezpieczeń na ogół oczekują regularnego tworzenia kopii bezpieczeństwa, używania aktualizowanego oprogramowania antywirusowego i zapory firewall, wdrożenia procedur zgodnych z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych.

Obiekcje dotyczące ubezpieczenia cyber wynikają głównie z.. niewiedzy

Zarządzający czy właściciele niekiedy są przekonani, że ich organizacja nie posiada żadnych wrażliwych czy poufnych informacji. Jednakże trudno znaleźć firmę, która nie administrowała by danymi osobowymi, choćby imionami, nazwiskami czy adresami zamieszkania. Samo narażenie tych danych wystarczy do nałożenie kary czy odpowiedzialności odszkodowawczej, oraz powstania obowiązku notyfikacji do UODO. Według wyliczeń Colonnade same koszty notyfikacji ponoszone przez firmę średniej wielkości mogą sięgać 500 ooo PLN.

Błędne jest także przeświadczenie, że podmioty gromadzące wszelkie dane na papierowych nośnikach nie potrzebują ubezpieczenia. Jak już stwierdzono ochrona nie ogranicza się tylko do danych w formie elektronicznej.

Zainteresowania polisą cyber nie można traktować jako votum nieufności wobec informatyków czy inspektorów ochrony danych osobowych, gdyż żadna wiedza czy umiejętności nie eliminują wszystkich zagrożeń. Z tych samych względów nawet mistrzowie rajdowi jeżdżą w kasku i z zapiętymi pasami. Prawidłowe wdrożenie RODO, NIS, certyfikacja ISO czy zabezpieczenia techniczne nie stanowią surogatu ubezpieczenia. Co więcej spełnienie określonych standardów umożliwia objęcie firmy ochroną ubezpieczeniową.

W świetle badań D. Kahneman nagminnie popełniany błąd poznawczy stanowi przypisywanie małego prawdopodobieństwa zdarzeniom, których się nie doświadczyło w przeszłości. Wiele osób myśli : skoro u mnie dotychczas nic podobnego się nie wydarzyło, wiec nie będzie mieć miejsca kiedykolwiek. Jest to rozumowanie bardzo zawodne. Gdyby tak było w rzeczywistości każdy mógłby stwierdzić, że jest nieśmiertelny, skoro nigdy nie umarł. Ryzyka cybernetyczne bywają bagatelizowane, ponieważ w zbiorowej świadomości nie zdążyły się zapisać jeszcze spektakularne incydenty, mimo, że ich nie brakowało. Co więcej, liczba szkód pokrywanych z ubezpieczenia cyber stale rośnie, i wszystko wskazuje, że ta tendencja będzie się utrzymywać.

Ubezpieczenie OC firmy i OC zawodowe a cyber risk

Zasadniczo zakresy OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i polisy cyber są rozłączne. Szkody związane z danymi czy wynikające z ataków hakerskich, działania wirusów nie są z reguły pokrywane z ubezpieczenia OC. W wielu kwestiach zakres ubezpieczenia Cyber może się pokrywać z polisą OC Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD). Jednakże polisa OC, ze swej istoty może chronić tylko przed odpowiedzialnością cywilną. Podczas, gdy z ubezpieczenia cybernetycznego pokrywa dodatkowo kary administracyjne i koszty obrony w postępowaniach karnych związanych z przedmiotowym uchybieniem. O wycinkowym nakładaniu można mówić także w odniesieniu do wielu innych ubezpieczeń OC zawodowej. Przykładem jest ujawnienie tajemnicy zawodowej. Niedawno jeden z zakładów ubezpieczeń wprowadził do oferty klauzulę cyber do polis do ubezpieczeń OC pośrednika nieruchomości , OC zarządcy nieruchomości, OC zawodowej biur rachunkowych,  CO doradcy podatkowego. Wprawdzie prócz odpowiedzialności cywilnej obejmuje ona także postępowania administracyjne, ale i nie można ją traktować na równi z ubezpieczeniem ryzyk cybernetycznych. Obejmuje ona tylko odpowiedzialność wobec osób trzecich, bez strat własnych ubezpieczonego. Wiele do życzenia pozostawia także limit odpowiedzialności w polisie IOD jak pozostałych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej zawodowej.

Polisa cyber a BI

Niekiedy większe szkody, niż sama utrata własnych dóbr czy odpowiedzialność osób trzecich, powoduje przerwa w działalności przedsiębiorstwa. Finansowe skutki takiego stanu może złagodzić odszkodowanie wypłacone z ubezpieczenia zysku nazywanego także polisą od przestoju lub jako ubezpieczenie od przerw w działalnościi (ang. business interruption insurance). Niestety na ogół taka polisa zadziała wyłącznie gdy powstanie odpowiedzialność ubezpieczyciela z produktu bazowego czyli np.ubezpieczenia mienia, maszyn, procesu inwestycyjnego. Jak już nadmieniono OWU tych produktów na ogół pozostawiają poza zakresem odpowiedzialności następstwa działań wirusów komputerowych czy ataków hakerskich, wiec dołączone do nich ubezpieczenie zysku nie zadziała w odniesie do cyber zagrożeń. Jednakże wtedy zysk może zostać zrekompensowany z ubezpieczenia cybernetycznego o ile jest ono zaopatrzone w specjalne rozszerzenie występujące najczęściej pod nazwą zakłócenie działalności (sieci). Dotychczasowe  doświadczania pokazują, że z incydenty cyber  stanowią jedną z najczęstszych przyczyn przerw w działalności. Warto zwrócić uwagę, że ubezpieczenia zysku rozszerzające cyber polisy z reguły przewidują znacznie krótsze okresy odszkodowawcze w porównaniu z analogicznymi produktami dołączanymi do ubezpieczeń mienia czy maszyn.

Ubezpieczenie Mienia a ubezpieczanie Cyber

Coraz powszechniejsza jest świadomość potrzeby uzupełniania ubezpieczenia mienia o klauzulę przepięć. Jednakże mało kto zdaje sobie sprawę, że nie zabezpiecza ona przed finansowymi następstwami utraty danych, w przeciwieństwie do ubezpieczenia od ryzyk cybernetycznych.

ubezpieczenie RODO

D&O / OC zarządu a ryzyka cyber

Nieporozumieniem jest także twierdzenie, że alternatywą dla Cyber jest ubezpieczenie D&O (ang. Directors and officers insurance nazywane często niepoprawnie ubezpieczeniem OC zarządu). To ostatnie dedykowane jest przede wszystkim członkom organów osób prawnych i innym zarządzającym. Polisa Cyber zabezpiecza przede wszystkim interes samego przedsiębiorstwa. Zatem, jeśli na przykład okazało by się, że spółka dochodzić będzie odszkodowania za wyciek danych od swojego byłego menagera to pozwany może co do zasady liczyć na wsparcie z polisy D&O. Jednakże sam incydent cybernetyczny nie mieści w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności zarządzających.

Chociaż z drugiej strony najnowocześniejsze polisy D&O w ramach kosztów zarządzania kryzysowego, wzorem ubezpieczenia Cyber, umożliwiają spółce skorzystanie z pomocy wyspecjalizowanej firmy informatycznej po ataku cybernetycznym. Zwrócić trzeba jednak uwagę na 3 istotne ograniczenia wystąpienia takiej ewentualności, które nie występują przy ubezpieczeniu cybernetycznym. Przesłankę takiego świadczenia stanowi prognozowany spadek przychodów spółki przynajmniej o 25%. Po drugie ubezpieczyciele finansują wsparcie konsultanta tylko przez 45 dni. Trzecią różnicę stanowi brak finansowania kosztów obsługi prawnej incydentu, które bywają równie duże jak wydatki na informatykę. Zatem w razie ujawnienia danych osobowych podmiot nie posiadający ubezpieczenia ryzyk cybernetycznych będzie musiał na własny koszt dokonać notyfikacji zdarzenia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz poinformować poszkodowanych.

Ubezpieczenie Sprzętu Elektronicznego EEI

W uproszczeniu ubezpieczenie sprzętu elektronicznego tym różni się od klasycznego ubezpieczenia mienia (Property Damege) tym, że oprócz ryzyk elementarnych (pożar, powódź, grad, huragan) obejmuje także czynniki wewnętrzne czyli awarie. Jego przedmiotem jest zasadniczo sprzęt elektroniczny czyli komputery, telefony komórkowe, instalacje i urządzenia monitoringu oraz alarmowe, serwery, sprzęt radiowy, telewizyjny oraz do zastosowań medycznych, podczas gdy w ubezpieczeniu cybernetycznym szkody w sprzęcie na ogół pozostają poza zakresem ochrony. Można jednak spotkać się z klauzulami rozszerzającymi pokrycie na ten obszar. Wbrew nazwie w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk wyłączone są następstwa działania wirusów, robaków, hakerów przed którymi chroni zasadniczo cyber polisa. Do polis dotyczących sprzętu dodawany bywa moduł nazywany ubezpieczeniem danych, choć bardziej adekwatnym określeniem jest ubezpieczenie od kosztów ubezpieczenia danych. Ta klauzula jest bardzo podobna do jednego z aspektów ubezpieczenia cyber. Z tym, że w przeciwieństwie do polisy cybernetycznej ogranicza się wyłącznie do danych zapisanych na zewnętrznych nośnikach (dyskach, serwerach).

Polisa środowiskowa a ubezpieczenie od cyberprzestępstw

Ubezpieczenie środowiskowe pod względem konstrukcyjnym jest bardzo podobne do ubezpieczenia cyber. Oba produkty obejmują odpowiedzialność wobec osób trzecich jak i pokrycie kosztów własnych. Tyle, że przedmiot ochrony jest zupełnie inny. W ubezpieczeniu cybernetycznym dość często występują szersze lub węższe wyłączania odpowiedzialności dotyczące zanieczyszczeń lub szkód w środowisku naturalnym, które mogą być pokryte z przynajmniej niektórych polis środowiskowych. Na rynku można bowiem znaleźć oferty ubezpieczeń środowiskowych bez ograniczeń odnoszących do się incydentów cyber.

Ubezpieczenie ryzyka sprzeniewierzenia (polisa crime / fidelity)

Zakres tego produktu krzyżuje się niekiedy także z ubezpieczeniem od ryzyk sprzeniewierzenia. W największym uproszczeniu to ostatnie obejmuje skutki nieuczciwości pracowników, kradzież środków pieniężnych, papierów wartościowych , fałszerstwo, przestępstwa komputerowe (wymuszenie wyłudzenie, podszycie) dokonane przez osoby trzecie. Natomiast ubezpieczenie Cyber chroni przed stratami finansowymi związanymi z utratą danych, które mogą ulec zniszczeniu, modyfikacji, bezprawnemu wykorzystaniu z różnych powodów, w tym nie związanych z żadnymi przestępstwami. Do typowych wyłączeń w ubezpieczeniu ryzyk cybernetycznych, których nie ma w polisach fidelity należą szkody w papierach wartościowych lub z nimi związane.Warto też zwrócić uwagę, na różnice w wysokości udziału własnego . Zwykle w ubezpieczaniu cyber jest on kilka razy niższy.

Ubezpieczenie od porwania i okupu a Cyber Risk

Ubezpieczenie cybernetyczne, może obejmować zapłatę okupu w związku z cyber incydentem. Takie świadczenie możemy być wypłacone także z polisy od porwania i okupu (kidnap and ransom insurance K&R). W zależności konfiguracji danej umowy ubezpieczenie K&R może ona przydać nawet przy próbie wymuszenia bez uprowadzenia. Jednakże pokrywanie się zakresów obu produktów jest w praktyce bardzo mało prawdopodobne, gdyż polisa od porwania i okupu na polskim rynku stanowi wyjątkową rzadkość, a na dodatek nie można wykluczyć, że w OWU znajdzie się wyłączenie szkód cyber.

Cyber Assitance
Niektóre elementy ubezpieczenia od ryzyk cybernetycznych zawiera Assistance Cyber dołączany niekiedy do ubezpieczenia firm, a nawet domów. Z reguły jest to pomoc informatyka oraz ubezpieczenie kosztów odtworzenia danych z limitem do kilku tysięcy złotych , co w żaden sposób nie koresponduje z wielkością potencjalnych szkód.

Zapamiętaj

 • Znaczenie ryzyk cybernetycznych jest ogromne i ciągle wzrasta
 • Polisa Cyber powinna stanowi jeden z kluczowych elementów systemu zabezpieczeń komplementarny wobec innych rozwiązań
 • Ubezpieczenie cybernetyczne zapewnia zapewnia kompleksową ochronę w odniesieniu do szkód związanych z z wszelkiego rodzaju danymi dlatego nazwa ubezpieczenie RODO to duże uproszczenie
 • Ochrona obejmuje nie tylko dane uwalone w formie cyfrowej 
 • Różnorodne produkty ubezpieczeniowe (np. OC IOD) pokrywają się z polisą od ryzyk cybernetycznych tylko wycinkowo
 • Ubezpieczenia cyber powinny stać się powszechne niemal w każdej branży, cena nie stanowi ku temu przeszkody
 • Oferta rynkowa jest zróżnicowana, wiec bardzo skorzystać z pomocy doświadczonego doradcy

Broker ubezpieczeniowy

Na ogół kompleksowy program ubezpieczenia powinien zawierać ubezpieczenie  od ryzyk cybernetycznych Warto zatem, by takie rozwiązanie zbudowała kancelaria brokerska.Skontaktuj się brokerem broker@andiw.pl 696487675

Przeczytaj także :

Ubezpieczenie cyber

ubezpieczenie cyber