MENU
ANDIW UBEZPIECZENIA
ANDIW UBEZPIECZENIA
ANDIW

Czego nie obejmuje ubezpieczenie OC firmy ?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstwa stanowi jedno z najpowszechniejszych produktów finansowych. Mimo tego, nadal wielu ubezpieczonych nie jest świadomych  jak daleko sięga pokrycie ubezpieczeniowe. W uproszczeniu specyfika ubezpieczenia OC firmy polega na tym, że dotyczy wszystkich szkód z wyjątkiem wymienionych. Dlatego też warto przeanalizować wyłączenia ochrony zawarte w OWU oraz w postanowieniach dodatkowych do oferty / umowy o definicje określające zakres pokrycia. Bez takiej wiedzy trudno optymalizować zakres ochrony czy dokonać w pełni świadomego wyboru.

Zakres działalności ubezpieczonej

Jednym z kluczowych determinantów wypłaty świadczenia z polisy OC firmy jest powstanie szkody w ramach działalności objętej ochroną. Trzeba bowiem wiedzieć, że ubezpieczeniu podlega tylko aktywność wyszczególniona w ofercie/polisie. Niektóre towarzystwa ubezpieczeń wskazują zakres działalności chronionej opisowo, inne odwołują się do oznaczeń z Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Przy czym, nierzadkie są wyłączenia dedykowane niektórym zakresom, np. część zakładów ubezpieczeń zastrzega, że przy działalności oznaczonej w PKD numerem 68.20.Z (Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi) ochrona nie obejmuje budynków wzniesionych przed rokiem 1945. Zdarzają się też oferenci, którzy w odniesieniu do aktywności sklasyfikowanej jako Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli nie odpowiadają z tytułu OC za produkt. W każdym razie, przy zawieraniu ubezpieczenia OC firmy warto skonfrontować wykaz aktywności chronionych z rzeczywistym profilem działalności danego przedsiębiorstwa. Powszechną praktykę stanowi konstruowanie wykazu działalności ubezpieczonych wyłącznie na podstawie danych dostępnych w rejestrach publicznych, co może okazać się niebezpieczne jeśli opis w KRS/CEIDG nie odpowiada całokształtowi aktywności Nie należy też zapominać o aktualizacjach w trakcie okresu ubezpieczenia. Zresztą informowanie o istotniejszych zmianach okoliczności stanowi zwykle obowiązek ubezpieczającego i ubezpieczonego. Oprócz tego, nie powinno ujść uwadze, że zdarzają się umowy ubezpieczenia OC przedsiębiorstw ograniczone do szkód wynikających z jednej określonej umowy albo wyrządzonych przez ubezpieczonego danemu kontrahentowi.

Temporalne aspekty ubezpieczenia OC firmy

Przyczyną niemałej części odmów wypłaty odszkodowania stanowi niezrozumienie czasowego zakresu pokrycia. Wprawdzie, wątpliwości nie budzi sam okres ubezpieczenia, gdyż jest wskazany na polisie, natomiast mało kto zdaje sobie sprawę, że OWU określają jakie zdarzenie (wypadek ubezpieczeniowy) musi zaistnieć w okresie ochrony, aby powstała odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń. Może być to między innymi : zgłoszenie roszczenia przez poszkodowanego, ujawnienie się szkody, wystąpienie zdarzenia bezpośrednio powodującego szkodę, powstanie szkody, wystąpienie pierwotnej przyczyny szkody. Zdarzają się ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej warunkujące wypłatę świadczenia wystąpieniem łącznie w okresie ubezpieczenia dwóch lub więcej zdarzeń. Można spotkać się z uruchamianiem pokrycia w razie wystąpienia choćby jednego zdarzenia z określonej grupy. W każdym razie w ubezpieczeniu OC  firmy większość ubezpieczycieli odpowiada, jeśli w okresie ubezpieczenia powstania szkoda (trigger loss occurance). Zatem jeśli w danej umowie zostanie zastosowane  to najpopularniejsze rozwiązanie nie można liczyć na wypłatę np. jeśli w okresie ochrony ubezpieczeniowej ujawni się szkoda wyrządzona przed początkiem tego okresu. Przy tak określonym czasowym zakresie ochrony świadczenie nie zostanie wypłacone jeśli w okresie ubezpieczenia wystąpi zdarzenie powodujące szkodę, ale nie powstanie jeszcze sama szkoda. Poczynione uwagi nie mają na celu wykazanie, że ubezpieczenie według triggera loss occurance, jest mniej korzystne od innych rozwiązań. Każda opcja ma swoje wady i zalety.  Zawsze  jednak  warto mieć świadomość ograniczeń.

Zakres czasowy ochrony w klauzulach dodatkowych bywa uregulowany nieco odmiennie od zasad ogólnych. Dotyczy to na przykład  tzw. klauzuli szkód środowiskowych. Ubezpieczeni działający na rynku od wielu lat powinni również zwrócić uwagę, że niektóre klauzule dotyczące produktu  zapewniają pokrycie tylko odnośnie tych produktów, które zostały wprowadzone do obrotu w okresie ubezpieczenia, przy czym za okres ubezpieczenia nie uważa się okresów ubezpieczenia u poprzednich ubezpieczycieli.

Zakres terytorialny w ubezpieczeniu OC przedsiębiorstwa

Z reguły domyślny zakres ubezpieczenia OC firmy  ogranicza się do  terytorium Rzeczypospolitej. Chociaż coraz częściej jako standard oferowane jest pokrycie na terytorium wszystkich państw Unii Europejskiej. Większość ubezpieczycieli za dodatkową składkę bez oporu akceptuje rozszerzenie pokrycia  na terytorium całego świata z wyjątkiem  USA i Kanady. Uzyskanie pokrycia w dwóch ostatnich lokalizacjach wymaga dodania kolejnej klauzuli. Z tym, że nie wszyscy oferenci godzą się na takie rozszerzenie np. Uniqa.  Przy czym  niektóre towarzystwa analogicznie jak Kanadę i USA traktują jeszcze inne państwa. Np. w Hestii taki status mają  terytorium Australii i Nowe Zelandii. Warto wiedzieć, że nawet bez dedykowanych rozszerzeń część zakładów ubezpieczeń odpowiada za szkody powstałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrządzone przez pracowników podczas podróży służbowych, oraz szkody wyrządzone konsumentom przez produkty wprowadzone do obrotu w Polsce.

Wyłączenia względne i bezwzględne w OC przedsiębiorstwa

Należy wiedzieć o istnieniu tzw. wyłączeń względnych czyli takich, które mogą zostać zneutralizowane lub złagodzone przez dodanie standardowych klauzul dodatkowych. Wspomniane wyłączenia względne dotyczyć mogą różnych kwestii. Do typowych należą na przykład: odpowiedzialność najemcy ruchomości/nieruchomości, OC za produkt, OC pracodawcy, OC za szkody w środowisku, OC podwykonawców. Poszerzenie ochrony o zakres objęty dodatkowym postanowieniem bardzo często ograniczone jest sublimatem odpowiedzialności w ramach głównej sumy gwarancyjnej. Z reguły dla szkód objętych klauzulami standardowymi znajdują zastosowanie wyższe udziały własne czy franszyzy. Podkreślenia wymaga, że dodatkowe postanowienia umowne nie zawsze całkowicie eliminują dane wyłączenie. Klauzule dodatkowe także nie są wolne od wyłączeń. Na przykład większość ubezpieczycieli nawet po rozszerzeniu ochrony o klauzule chorób zakaźnych i zatruć pokarmowych nie będzie odpowiadać za szkody spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz HIV. W ubezpieczeniach OC nie działa zasada czym więcej tym lepiej. Z faktu, że dany ubezpieczyciel w przeciwieństwie do konkurentów dodał określoną klauzulę nie wynika wcale, że przygotowana oferta jest lepsza od pozostałych. Może bowiem, okazać się, że inne towarzystwa odpowiadają za szkody z tego zakresu nawet bez dodawania dedykowanej klauzuli. Np. InterRisk udziela pokrycia ubezpieczeniowego organizatorowi imprez niemasowych w domyślnym zakresie, podczas gdy PZU wypłaci świadczenie tylko w razie dokupienia odpowiedniego rozszerzenia. Nie powinno ujść uwadze, że treść klauzul i wyłączeń w nich zawartych nie jest identyczna w każdym OWU. Niekiedy różnice dotyczą kwestii rudymentarnych, a niekiedy trzeciorzędnych detali. Przykładowo w Allianz i Warta w klauzuli OC najemcy ruchomości wykluczają z ochrony uszczerbki majątkowe w sprzęcie komputerowym, w przeciwieństwie do Generali.

Oprócz opisanych wyżej wyłączeń względnych, istnieją także ograniczenia odpowiedzialności odnośnie których, nie przewidziano standardowych klauzul zmieniających. Np. szkody wynikające z osuwania się ziemi, szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu, szkody w dokumentach czy przedmiotach wartościowych. Nie znaczy to jednak, że wszystkie takie wyłączenia są nieusuwalne. Zniesienie lub złagodzenie przynajmniej części z nich jest praktykowane. Aprobata dla danego odstępstwa od OWU zależy od bardzo wielu czynników. Istotne jest w szczególności o jakie  odstępstwo wnioskujemy, jaki jest profil działalności ubezpieczonego oraz wysokość składki.

Nagminnie popełnianym błędem jest poprzestawanie w lekturze OWU wyłącznie na treści wyłączeń odpowiedzialności. Warto zapoznać się z treścią całego dokumentu, a zwłaszcza wnikliwie przeanalizować zawarte w nim definicje. Na ogół istotnie odbiegają one od tego jak poszczególne pojęcia rozumiane są w języku potocznym, prawnym czy prawniczym. Vide : pracownik, nieruchomość, produkt, szkoda, podwykonawca. Co więcej wspomniane definicje projektujące nie są takie same w OWU poszczególnych oferentów.

OC obowiązkowe a ubezpieczenie OC firmy

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub posiadania mienia jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Produkty tego rodzaju nigdy nie zastępują umów obowiązkowych. W OWU OC przedsiębiorstwa można odnaleźć wyłączenie szkód objętych ubezpieczeniami obowiązkowymi odpowiedzialności cywilnej. W polskim porządku prawnym można odnaleźć przynajmniej kilkadziesiąt takich umów, z tym, że większość z nich dotyczy wykonywania wolnych zawodów np. OC lekarza, OC architekta. Zdecydowanie najpowszechniejszym ubezpieczeniem obowiązkowym jest OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. W omawianym kontekście sporo wątpliwości budzi rozstrzygnięcie w jakich sytuacjach powinno mieć zastosowanie tzw. obowiązkowe OC komunikacyjne, gdy szkoda zostanie wyrządzona przez wózek widłowy lub podobne urządzenie, wehikuł. Przedmiotem niniejszej publikacji nie jest roztrząsanie tego obszernego zagadnienia, warto jednak zaznaczyć, że problemu nie musi rozwiązać wzbogacenie polisy OC firmy o klauzulę pojazdów wolnobieżnych. Warto pamiętać także o obowiązku zawarcia OC organizatora imprezy masowej Z emfazą podkreślić trzeba, że niezawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego nie rozszerza odpowiedzialności z tytułu odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy. Innymi słowy, omawiane wyłączenie dotyczy szkód, które powinny być objęte ubezpieczeniem obowiązkowym, niezależnie od tego czy w rzeczywistości są pokryte.

Polisa OC przedsiębiorstwa a OC zawodowe (Professional Liability)

Standard rynkowy w ubezpieczeniu OC firmy stanowi brak pokrycia odnośnie uszczerbków majątkowych wynikających z działalności zawodowej, spedycyjnej czy przewozowej. O ile większych trudności nie sprawia wyodrębnienie następstw przewozu czy spedycji, o tyle przesądzenie ad casu co jest działalnością zawodową a co nie, może być problematyczne, gdyż na ogół w OWU nie zawierają definicji tego terminu. Jasne jest, że działalność zawodową stanowi aktywność wymagająca określonych kwalifikacji i zawarcia ubezpieczenia obowiązkowego, ale istnieją też profesje, przy wykonywaniu których nie ma konieczność zawarcia jakiejkolwiek polisy, a przy tym wykazują wiele podobieństw do zawodów, w których dedykowane ubezpieczenie jest obligatoryjne. W takich przypadkach warto zamieścić na polisie klauzulę interpretacyjną. Jeśli takiej nie ma, to potężnym orężem w ewentualnym sporze z ubezpieczycielem może okazać się powoływanie na zasadę in dubio contra proferentem. W myśl tej paremii niejasności niedające się usunąć w toku wykładni powinny być tłumaczone na niekorzyść strony, która sformułowała tekst je wywołujący.

OC przedsiębiorcy a ustawowe przesłanki odpowiedzialności

Truizmem jest stwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC sięga nie dalej niż odpowiedzialność cywilna. Przy czym nie wszyscy zdają sobie sprawę, że chodzi tylko o odpowiedzialność cywilną wynikającą z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a nie dodatkowych zastrzeżeń umownych. Przykładowo na podstawie kontraktu ubezpieczony zagwarantował pokrycie szkody niewynikającej z niezachowania przez niego należytej staranności. Zatem gdyby powstał uszczerbek majątkowy, mimo zachowania należytej staranności przez ubezpieczonego, to ubezpieczony będzie musiał wyrównać go na własny koszt. Nie zaistnieje odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń, ponieważ nie miało miejsca niedochowanie należytej staranności, stanowiące ustawową przesłankę takiej odpowiedzialności. Tak samo towarzystwo ubezpieczeń nie pokryje za ubezpieczonego kary umownej. (Inaczej bywa przy OC zawodowym  firm IT.Praktykowane jest natomiast rozszerzanie zakresu o regresowanie kar umownych. Inaczej rzecz ujmując, przy odpowiedniej regulacji w OWU ubezpieczyciel może zaspokoić roszczenie wynikające z zapłaty przez poszkodowanego kary umownej na rzecz innego podmiotu. Nie jest też powszechna świadomość, że ubezpieczenie OC przedsiębiorstwa nie obejmuje reżimu odpowiedzialności z tytułu rękojmi  czy gwarancji. Warto wiedzieć, że poza zakresem ubezpieczenia znajdują się także odszkodowania o charakterze niekompensacyjnym, zwane także karnymi (exemplary, punitive damages) Jednakże dla większości ubezpieczonych to obostrzenie nie ma większego znaczenia, gdyż tego rodzaju odpowiedzialność nie występuje w polskim porządku prawnym. Odszkodowania niekompensacyjne są charakterystyczne dla systemów common law. Wbrew intuicjom językowym ubezpieczenie OC, w tym nie tylko OC firmy, nie obejmuje wszystkich możliwych rodzajów odpowiedzialności cywilnej, a tylko jeden z jej rodzajów, a mianowicie odpowiedzialność odszkodowawczą. Zatem do obowiązków ubezpieczyciela nie należy na przykład zastępcze wykonanie zobowiązania za ubezpieczonego ani konwalidowanie nieważnej umowy, rozliczenie zadatku.

Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstwa może zapewniać  zarówno pokrycie szkód wynikających z tytułu czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) jak  i z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (odpowiedzialność kontraktowa). Choć wcale tak być nie musi. Dlatego warto sprawdzić tę kwestię w ofercie/polisie. Doktrynę prawa cywilnego dzieli spór czy odpowiedzialność za produkt niebezpieczny mieści się w reżimie odpowiedzialności ex delicto. W kontekście ubezpieczenia OC firmy sprawa jest jasna. Wypłata świadczenia przez ubezpieczyciela z tytułu uszczerbku majątkowego wyrządzonego przez produkt zależy od wzbogacenia umowy ubezpieczenia o dedykowane  rozszerzenie. Przy czym zaznaczyć należy, że dodanie jednej klauzuli nie zapewnia pokrycia wszystkich szkód  związanych z produktem. Zwykle ubezpieczyciele wyodrębniają kilka modułów dotyczących produktu (np.OC za produkt, wycofanie produktu z rynku (product recall),   OC  za szkody wynikające z wadliwości produktu końcowego, powstającego w wyniku połączenia lub zmieszania produktów dostarczonych przez ubezpieczonego z innymi wyrobami).

Umyślność i rażące niedbalstwo w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej firmy

Przepisy kodeksu cywilnego stanowią, że zakład ubezpieczeń nie odpowiada za skutki działań umyślnych oraz rażącego niedbalstwa. Dopuszczalna jest jednak modyfikacja tej reguły. W przypadku ubezpieczenia OC przedsiębiorstwa niemal wszystkie towarzystwa na podstawie OWU udzielają pokrycia w odniesieniu do następstw czynów cechujących się rażącym niedbalstwem. Sąd Najwyższy w wyroku z 10.08.2007 CSK 170/07 LEX nr 465906 rażące niedbalstwo zdefiniował jako niezachowanie podstawowych, elementarnych zasad ostrożności, które są oczywiste dla większości rozsądnie myślących ludzi. Niektórzy gotowi są sprowadzić kwestię rażącego niedbalstwa do formuły nawet dziecko, wie, że…. Jednakże jest to pojęcie szersze niż na ogół się sądzi. Zdaniem Sądu Najwyższego, gdy ubezpieczony prowadzi działalność gospodarczą pojęcie rażącego niedbalstwa należy oceniać przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności; jest to ocena staranności surowsza od staranności ogólnie wymaganej, albowiem w istotę działalności gospodarczej wpisane jest posiadania niezbędnej wiedzy fachowej dotyczącej między innymi ustalonych zwyczajowo standardów. Natomiast poza ochroną pozostają skutki działań umyślnych, choć nie wszystkie. Warto mieć świadomość, że działania i zaniechania osób zatrudnionych przez ubezpieczonego zasadniczo są równoznaczne z jego działaniami. Zatem ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty świadczenia za szkodę spowodowaną umyślnym działaniem pracownika, mimo, że na taki czyn nie ma wpływu ani właściciel firmy ani kadra zarządzająca. Eliminacji takich sytuacji służy tzw. klauzula reprezentantów, która zawęża wyłączenia związane z winą umyślną do reprezentantów ubezpieczonego (np. członków zarządu, prokurentów). Oprócz tego, w razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego lub ubezpieczonego obowiązków wynikających z OWU (np. zgłoszenie roszczenia, ograniczanie rozmiarów szkody) towarzystwo ubezpieczeń uprawnione jest do zmniejszenia świadczenia, o ile naruszenie miało wpływ na zwiększenie szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków szkody.

Odpowiedzialność karna, administracyjna

Już sama nazwa wskazuje, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie dotyczy innych rodzajów odpowiedzialności. Jednakże niewykluczone, że z polisy OC przedsiębiorstwa zostaną sfinansowane koszty obrony w postępowaniu karnym, administracyjnym, dyscyplinarnym dotyczącym zdarzenia objętego ochroną z ubezpieczenia OC. Taką możliwość dopuszczają OWU niektórych zakładów ubezpieczeń (np. Wiener, Ergo Hestia), przy czym każdy z oferentów zastrzega, że w takim wypadku wypłata świadczenia zależy od jego aprobaty. Ubezpieczyciele z reguły godzą się pokrywać koszty obrony w sprawach innych niż cywilne, jeżeli uznają, że stwarza to szanse na ustalenie braku odpowiedzialności ubezpieczonego lub ograniczenie roszczeń odszkodowawczych.

Czyste straty majątkowe w ubezpieczeniu OC firmy

Do typowych wyłączeń odpowiedzialności zalicza się czyste straty finansowe (czyste szkody majątkowe, pure economic losses) czyli w uproszczeniu uszczerbki majątkowe nie będące i nie wynikający ani ze szkody na rzeczy ani na osobie. Wbrew pozorom jest  to dosyć obszerna klasa przypadków, które trudno pozytywnie zdefiniować. Pewne wyobrażenie dają natomiast egzemplifikacje. Nierzadko zdarzają się czyste szkody finansowe polegające na wstrzymaniu jakieś działalności lub pozbawieniu dostępu do określonego zasobu czy miejsca. Można sobie wyobrazić, że w skutek działalności ubezpieczonego zawali się most. Z tego względu podmiot zobowiązany do dostarczania określonych dóbr do miejscowości w pobliżu zniszczonego obiektu zmuszony jest korzystać z objazdu, przez co zużywa więcej paliwa i zatrudnia pracowników w zwiększonym wymiarze godzin. Dodatkowe wydatki można określić czystą stratą finansową. Gdyby ze względu na uszkodzenie mostu nie było możliwe wykonywanie transportu czystą szkodę majątkową stanowić będzie utracony zysk W obu przypadkach majątek poszkodowanego jest mniejszy w porównaniu do stanu jaki by istniał, gdyby można było korzystać z mostu, mimo, że nie odniósł żadnej szkody na rzeczy ani na osobie. Inny przykład to naruszenie dóbr własności intelektualnych, praw pracowniczych czy dóbr osobistych, nie będących szkodami na osobie.

Tylko niektóre rodzaje czystych strat majątkowych można włączyć do zakresu pokrycia. Na ogół służy temu przynajmniej kilka klauzul (między innymi klauzula demontażu wadliwego produktu i zastąpienia go produktem wolnym od wad, klauzula wycofania produktów z rynku, klauzula odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez reklamę). Dość powszechnie spotkać można standardowe rozszerzenie odpowiedzialności noszące tytuł klauzula czystych strat finansowych. Trzeba jednak wiedzieć, że z reguły nie jest ona nadrzędna wobec innych rozszerzeń związanych z czystymi szkodami majątkowymi, a stanowi ich uzupełnienie. W przeszłości wcale nie tak rzadko zdarzało się, że klauzula o takiej nazwie ograniczała się tylko do uszczerbków związanych z brakiem dostępu. Warto dodać, że istnieją też straty finansowe, za które żaden z ubezpieczycieli nie jest gotowy wziąć odpowiedzialności np. uszczerbki wynikające z opóźnienia lub przekroczenia kosztorysów. Co ciekawe ubezpieczenie od odpowiedzialności za naruszenie prawa pracowniczych (Employment Practices Liability Insurance w skrócie EPL nie mylić z OC pracodawcy) w naszym kraju z reguły sprzedawane jest wraz z ubezpieczeniem OC zarządu, a nie z polisą dotyczącą odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub posiadania mienia.

Szkody cybernetyczne, działanie wirusów komputerowych

W ubezpieczeniu OC firmy, nazywanym także OC ogólnym od lat obserwujemy tendencję do pozostawiania poza zakresem pokrycia szkód w danych cyfrowych, uszczerbków wynikających z działania wirusów komputerowych czy aktywności hakerów. Nawet jeśli takich obostrzeń nie ma w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, to zwykle znaleźć je można w postanowieniach dodatkowych do umowy. Zasadniczo ubezpieczyciele nie godzą się na zniesienie czy ograniczenie tego rodzaju wyłączeń, ale świadczenie odszkodowawcze i nawet środki przeciwdziałaniu powstałej szkodzie zapewnia ubezpieczenie cybernetyczne. Ten produkt składa się z dwóch modułów. Jeden dotyczy odpowiedzialności ubezpieczonego, przy czym nie musi być to tylko odpowiedzialność cywilna. Drugi służy finansowaniu strat własnych ubezpieczonego takich jak np. koszty odtworzenia danych czy zapłata okupu. W omawianym kontekście istotne jest także, że ubezpieczenie cyber może być rozszerzone o klauzulę zapewniającą pokrycie kar umownych wynikających z naruszenia standardów bezpieczeństwa PCI DSS.

Ubezpieczenie odpowiedzialności władz spółki

Raczej nie powinno dziwić, że OC firmy chroni samą organizację, a nie jej kierownictwo. Zapewnieniu pokrycia dla osób z tej ostatniej grupy służy ubezpieczenie funkcjonujące w obrocie jako Directors and Officers Insurance w skrócie D&O. Już sama nazwa sugeruje, że ubezpieczonymi są osoby kierujące spółką (spółdzielnią, fundacją czy innym podmiotem) jak i managerowie niższych szczebli. Jednakże na polskim rynku najczęściej używa się określenia ubezpieczenie OC członków zarządu, co jest bardzo nieprecyzyjne nie tylko ze względu na katalog podmiotów korzystających z pokrycia. Ubezpieczenie członków kierownictwa wykracza bowiem szeroko poza kwestie związane z prawem cywilnym. Na przykład z polisy zostaną sfinansowane także koszty obrony w sprawie karnej czy postępowaniu administracyjnym. Istotna jest również refundacja kar administracyjnych nałożonych na ubezpieczonych.

Analogicznie od polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy i ubezpieczenia władz spółki należy odróżnić ubezpieczanie odpowiedzialności materialnej pracowników czyli tzw. OC pracownika. Potrzeba zaaranżowania ochrony w tym zakresie bywa bagatelizowana, albowiem zgodnie z Kodeksem Pracy pracownicy co do zasady odpowiadają do równowartości trzymiesięcznego wynagrodzenia z chwili wyrządzenia szkody. Jednakże nieraz wyłożenie takiej kwoty przekracza możliwości zatrudnionego. Ponadto, zwykle pakiet można rozszerzyć o odpowiedzialności za mienie powierzone za które odszkodowanie nie jest ograniczona powyższym limitem.

OC firmy a szkody w środowisku naturalnym

Z reguły w zakresie szkód związanych z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego polisa OC ogólnej firmy zapewnia jedynie ochronę w formie szczątkowej albo wcale. Zwykle szkody dotyczące środowiska naturalnego i odpadów znajdują się w katalogu wyłączeń względnych. Przy czym modyfikująca ją klauzula na ogół włącza do zakresu pokrycia wyłącznie szkody powstałe w konsekwencji nagłej emisji niebezpiecznych substancji. Dodatkowo spora część ubezpieczycieli limituje pokrycie do szkód ujawnionych w określonym czasie od momentu rozpoczęcia wydzielenia, uwolnienia lub wydobywania się substancji do środowiska (np.72 h). Kompleksową ochronę w omawianym obszarze zapewnia osobne ubezpieczenie środowiskowe (EIL czyli Environmental Impairment Liability).

Ryzyka marine, aero, offshore

Cechą wspólną wszystkich dostępnych na rynku OWU OC przedsiębiorstwa stanowi szerszy lub węższy zestaw wyłączeń dotyczących statków wodnych i powietrznych i innych jednostek pływających, latujących, platform wiertniczych. Z reguły poza zakresem pokrycia pozostawione są szkody wynikające nie tylko z użytkowania takiego sprzętu, ale także związane z jego projektowaniem, produkcją, remontem, konserwacją, najmem. Oprócz tego w klauzulach dotyczących produktu ubezpieczyciele na ogół nie odpowiadają także jeśli produkt stanowi część składową lub element wyposażenia statków, pojazdów lub jest przeznaczony do użytku na tych jednostkach.

OWU, Postanowienia dodatkowe, IPID

Oczywiście powyższe uwagi nie wyczerpują spectrum sytuacji, w których nie będzie mieć miejsca wypłata z polisy OC firmy. Zawsze warto przed zawarciem umowy przeczytać OWU. Jeśli produkt ma charakter pakietowy niemiłe zaskoczeniem może być fakt, że do ubezpieczenia OC mają zastosowanie nie tylko obostrzenia zawarte w części dotyczącej ubezpieczenia OC, ale także generalne wykluczenia odpowiedzialności odnoszące się do wszystkich produktów w ramach pakietu. Co więcej, nie należy poprzestawać wyłącznie na lekturze OWU, albowiem nierzadko kluczowe kwestie określane są w postanowieniach dodatkowych dołączonych do oferty. Od kilku lat obowiązkowe jest udostępnianie ustandaryzowanego dokumentu o produkcie ubezpieczeniowym (insurance product information document) zwanego potocznie kartą produktu. W tej publikacji znajdziemy streszczenie właściwości warunków danej umowy ubezpieczenia, w tym wyliczenie wyłączeń. Podkreślić jednak trzeba,że w karcie produktu zamieszcza się jedynie główne, a więc nie wszystkie obostrzenia.

Interesuje Cię ubezpieczenie OC firmy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej ? Planujesz ubezpieczyć zarząd ? Poszukujesz polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, aby spełnić wymogi kontrahenta ?

Zapraszamy do kontaktu z brokerem

broker@andiw.pl

696 487675

                       ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstwa  oc firmy