MENU
ANDIW UBEZPIECZENIA
ANDIW UBEZPIECZENIA
ANDIW

Czego nie obejmuje ubezpieczenie OC firmy ?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstwa stanowi jedno z najpowszechniejszych produktów finansowych. Niemal każdy zna przykłady szkód objętych OC działalności gospodarczej. Mimo tego, nadal wielu ubezpieczonych nie jest świadomych jak daleko sięga pokrycie ubezpieczeniowe. W uproszczeniu specyfika ubezpieczenia OC firmy polega na tym, że dotyczy wszystkich szkód z wyjątkiem wymienionych wśród wyjątków. Dlatego też warto przeanalizować wyłączenia ochrony zawarte w OWU oraz w postanowieniach dodatkowych do oferty / umowy o definicje określające zakres pokrycia. Bez takiej wiedzy trudno optymalizować zakres ochrony czy dokonać w pełni świadomego wyboru.

Ubezpieczenie OC firmy – spis treści

Zakres działalności ubezpieczonej

Jednym z kluczowych determinantów wypłaty świadczenia z polisy OC firmy jest powstanie szkody w ramach działalności objętej ochroną. Trzeba bowiem wiedzieć, że ubezpieczeniu podlega tylko aktywność wyszczególniona w ofercie/polisie. Niektóre towarzystwa ubezpieczeń wskazują zakres działalności chronionej opisowo, inne odwołują się do oznaczeń z Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Przy czym, nierzadkie są wyłączenia dedykowane niektórym zakresom, np. część zakładów ubezpieczeń zastrzega, że przy działalności oznaczonej w PKD numerem 68.20.Z (Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi) ochrona nie obejmuje budynków wzniesionych przed rokiem 1945. Zdarzają się też oferenci, którzy w odniesieniu do aktywności sklasyfikowanej jako Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli nie odpowiadają z tytułu OC za produkt. Na dodatek w treści OWU zaszyte są wyłączenia skutków określonych aktywności (np.wykonywanie tatuaży), które ograniczają pokrycie niezależnie od wskazanego  w polisie/ofercie profilu działalności.

W każdym razie, przy zawieraniu ubezpieczenia OC firmy warto skonfrontować wykaz aktywności chronionych i listę wyłączeń z rzeczywistym profilem działalności danego przedsiębiorstwa. Powszechną praktykę stanowi konstruowanie wykazu działalności ubezpieczonych wyłącznie na podstawie danych dostępnych w rejestrach publicznych, co może okazać się niebezpieczne jeśli opis w KRS/CEIDG nie odpowiada całokształtowi aktywności. Wieloletnie doświadczenia wskazują, że wybór kodów PKD determinowany bywa różnymi względami np. spełnieniem wymogów określonych przez potencjalnego kredytodawcę, dążenie do traktowania jak konsument, planami na przyszłość. Zaskakująco często decyduje przypadek, więc przy ubezpieczaniu przedsiębiorstwa od odpowiedzialności cywilnej warto pochylić się nad tą kwestią ponownie. Przy czym nie powinno umknąć uwadze, że niektóre towarzystwa ubezpieczeń nie dopuszczają rozciągani pokrycia asekuracyjnego na aktywności nie uwzględnione w rejestrach publicznych. Choć w dzisiejszych czasach tacy oferenci polis dla firm stanowią nieliczną i zmniejszającą się grupę, zasadne jest doprowadzenie oznaczeń zamieszczonych w KRS/CEIDG, gdyż niedopełnienie tego obowiązku naraża na szereg sankcji prawnych.  Przed zawieraniem  ubezpieczenia OC firmy nie należy też zapominać o aktualizacjach w trakcie okresu ubezpieczenia. Zresztą informowanie o istotniejszych zmianach okoliczności stanowi zwykle obowiązek ubezpieczającego i ubezpieczonego. 

ubezpieczenie oc firmy

Oprócz tego zdarzają się umowy ubezpieczenia OC przedsiębiorstw ograniczone do szkód wynikających z jednej określonej umowy albo wyrządzonych przez ubezpieczonego danemu kontrahentowi.

Temporalne aspekty ubezpieczenia OC firmy

Przyczyną niemałej części odmów wypłaty odszkodowania stanowi niezrozumienie czasowego zakresu pokrycia. Wprawdzie, wątpliwości nie budzi sam okres ubezpieczenia, gdyż jest wskazany na polisie, natomiast mało kto zdaje sobie sprawę, że OWU określają jakie zdarzenie (wypadek ubezpieczeniowy) musi zaistnieć w okresie ochrony, aby powstała odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń. Może być to między innymi : zgłoszenie roszczenia przez poszkodowanego, ujawnienie się szkody, wystąpienie zdarzenia bezpośrednio powodującego szkodę, powstanie szkody, wystąpienie pierwotnej przyczyny szkody. Zdarzają się ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej warunkujące wypłatę świadczenia wystąpieniem łącznie w okresie ubezpieczenia dwóch lub więcej zdarzeń. Można spotkać się z uruchamianiem pokrycia w razie wystąpienia choćby jednego zdarzenia z określonej grupy. W każdym razie w ubezpieczeniu OC firmy większość ubezpieczycieli odpowiada, jeśli w okresie ubezpieczenia powstania szkoda (trigger loss occurance). Zatem jeśli w danej umowie OC działalności gospodarczej zostanie zastosowane to najpopularniejsze rozwiązanie nie można liczyć na wypłatę np. jeśli w okresie ochrony ubezpieczeniowej ujawni się szkoda wyrządzona przed początkiem tego okresu. Przy tak określonym czasowym zakresie ochrony świadczenie nie zostanie wypłacone jeśli w okresie ubezpieczenia wystąpi zdarzenie powodujące szkodę, ale nie powstanie jeszcze sama szkoda. Poczynione uwagi nie mają na celu wykazanie, że ubezpieczenie według triggera loss occurance, jest mniej korzystne od innych rozwiązań. Każda opcja ma swoje wady i zalety. Zawsze jednak warto mieć świadomość ograniczeń.

Zakres czasowy ochrony w klauzulach dodatkowych bywa uregulowany nieco odmiennie od zasad ogólnych. Dotyczy to na przykład tzw. klauzuli szkód środowiskowych. Ubezpieczeni działający na rynku od wielu lat powinni również zwrócić uwagę, że niektóre klauzule dotyczące produktu zapewniają pokrycie tylko odnośnie tych produktów, które zostały wprowadzone do obrotu w okresie ubezpieczenia, przy czym za okres ubezpieczenia nie uważa się okresów ubezpieczenia u poprzednich ubezpieczycieli.

Przejęcie kontroli i transformacje podmiotowe

W OWU OC firmy można spotkać także z postanowieniami odcinający ochronę po przejęciu kontroli nad ubezpieczonym przez inny podmiot lub w razie fuzji z inną organizacją (np. pierwsze ze wskazanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z 23.01.2018 § 9 ustęp 3 pkt.7 str.7). Przy czym stosowanie takiego obostrzenia nie jest częstą praktykę w przeciwieństwie do polis D&O czy nawet ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej zawodowej. W różnorodny sposoby uregulowana bywa to czy za okres, od zmiany kontroli, połączenia do planowanego zakończenia trwania umowy należna jest składka.  Istotne jest także, że po połączeniu, przejęciu, zbyciu udziałów na ogół ubezpieczyciel nie wzbrania się przed odnowieniem pokrycia za pomocą aneksu czy zawarciem kolejnej polisy.    

Zakres terytorialny w ubezpieczeniu OC przedsiębiorstwa

Z reguły domyślny zakres ubezpieczenia OC firmy ogranicza się do terytorium Rzeczypospolitej. Chociaż coraz częściej jako standard oferowane jest pokrycie na terytorium wszystkich państw Unii Europejskiej. Większość ubezpieczycieli za dodatkową składkę bez oporu akceptuje rozszerzenie pokrycia na terytorium całego świata z wyjątkiem USA i Kanady (nieraz łącznie z ich terytoriami zależnymi czy stowarzyszonymi). Uzyskanie pokrycia w dwóch ostatnich lokalizacjach  nieraz wymaga dodania kolejnej klauzuli. Z tym, że nie wszyscy oferenci  polis odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstw godzą się na takie rozszerzenie np. Uniqa. Przy czym niektóre towarzystwa analogicznie jak Kanadę i USA traktują jeszcze inne państwa. Np. wedle OWU Wienner taki status mają także terytorium Meksyku, Australii, Nowej Zelandii. Nie powinno umknąć, że rozciągnięcie ochrony na kolejne obszary geograficzne, nie dotyczy wszystkich zakresów przedmiotowych np. szkód z tytułu emisji substancji do środowiska czy czystych strat majątkowych (np. Klauzula 4 ustęp 2 str.19 OWU Warta Ekstrabiznes Plus  o symbolu C7902  z 01.07.2023). 

Warto wiedzieć, że nawet bez dedykowanych rozszerzeń część zakładów ubezpieczeń odpowiada za szkody powstałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrządzone przez pracowników podczas podróży służbowych oraz szkody wyrządzone konsumentom przez produkty wprowadzone do obrotu w Polsce. Przy czym wyjątkiem od wyjątku stanowią często terytorium Kanady i USA. Mało kto, też zdaje sobie sprawę, że od podróży służbowych przepisy odróżniają delegowanie. W największym uproszczeniu to ostatnie stanowi względnie stałą zmiana miejsca świadczenia pracy, natomiast podróż służbowa ma charakter incydentalny. Warto też mieć świadomość, że definicja pracownika w OWU ubezpieczenie oc firmy odbiega znacząco od powszechnych wyobrażeń. Np. zdarza się, że jedyną osobą odbywającą podróże służbowe jest prezes zarządu czy prokurent, którzy mogą nie zaliczać się do pracowników. Dopuszczalne jest by członkowie zarządu sprawować swoją funkcję bez żadnej umowy ze spółką, wyłącznie na podstawie aktu powołania (najczęściej uchwała). 

Jeden z wiodących graczy na rynku OC ogólnego z dumą podkreśla, że jego wzorzec umowny zawiera  klauzula jurysdykcji światowej. Ubezpieczyciel odpowiada roszczenia dochodzone w każdej jurysdykcji świata, o ile szkoda wystąpiła na terytorium objętym ochroną. Jednakże ma  to niewielkie znaczenie, albowiem zakres terytorialny ochrony tego oferenta obejmuje cały świat z wyjątkiem USA i Kanady. Zatem klauzula jurysdykcji światowej może znaleźć zastosowanie  bardzo specyficznej sytuacji, gdy szkoda wyrządzona np. w Wielkiej Brytanii będzie dochodzona przed sądem w USA lub Kanadzie. 

Wyłączenia względne i bezwzględne w OC przedsiębiorstwa

Należy wiedzieć o istnieniu tzw. wyłączeń względnych czyli takich, które mogą zostać zneutralizowane lub złagodzone przez dodanie standardowych klauzul dodatkowych. Wspomniane wyłączenia względne dotyczyć mogą różnych kwestii. Do typowych należą na przykład: odpowiedzialność najemcy ruchomości/nieruchomości, OC za produkt, OC pracodawcy, OC za szkody w środowisku, OC podwykonawców. Poszerzenie ochrony o zakres objęty dodatkowym postanowieniem bardzo często ograniczone jest sublimitem odpowiedzialności w ramach głównej sumy gwarancyjnej. Z reguły dla szkód objętych klauzulami standardowymi znajdują zastosowanie wyższe udziały własne czy franszyzy. Zróżnicowanie na rynku jest bardzo duże. 

Podkreślenia wymaga, że dodatkowe postanowienia umowne nie zawsze całkowicie eliminują dane wyłączenie. Na przykład OWU stanowi : o ile zakres ochrony nie został rozszerzony poprzez włączenie do umowy ubezpieczenia indywidualnych klauzul, ubezpieczenie nie obejmuje również: (…) szkód w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem, a klauzula dodatkowa włącza pokrycie tylko  za uszczerbki majątkowe w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem, powstałe w czasie ich wykonywania. Zatem mimo wzbogacenia pakietu standardowe postanowienia dodatkowe pokrycie nie będzie się rozciągać przykładowo  za szkody powstałe w czasie, gdyż już usługa została wykonana, a rzecz, która była jej przedmiotem oczekuje na odbiór przez właściciela. W przytoczonej treści umowy należy też liczyć się z odmową wypłaty odszkodowania przez zakład, gdy szkoda powstanie po wydaniu powierzonego mienia, a będzie następstwem wadliwie wykonanej usługi przez ubezpieczonego. 

Klauzule dodatkowe także nie są wolne od wyłączeń. Na przykład większość ubezpieczycieli nawet po rozszerzeniu ochrony o klauzule chorób zakaźnych i zatruć pokarmowych nie będzie odpowiadać za szkody spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz HIV.  Warto też zwrócić uwagę, że w treści klauzul dodatkowych można spotkać także wymogi dotyczące środków ostrożności ubezpieczanego, których spełnienie warunkuje odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeń. Przykładowo pojazdy mają być przechowywane  w pomieszczeniu zamkniętym i stale dozorowanym albo na terenie ogrodzonym stałym ogrodzeniem, oświetlonym w porze nocnej i stale dozorowanym.

W ubezpieczeniach OC nie działa zasada czym więcej tym lepiej. Z faktu, że dany ubezpieczyciel w przeciwieństwie do konkurentów dodał określoną klauzulę nie wynika wcale, że przygotowana oferta jest lepsza od pozostałych. Może bowiem, okazać się, że inne towarzystwa odpowiadają za szkody z tego zakresu nawet bez dodawania dedykowanej klauzuli. Np. InterRisk udziela pokrycia ubezpieczeniowego organizatorowi imprez niemasowych w domyślnym zakresie, podczas gdy PZU wypłaci świadczenie tylko w razie dokupienia odpowiedniego rozszerzenia. Nie powinno ujść uwadze, że treść klauzul i wyłączeń w nich zawartych nie jest identyczna w każdym OWU. Niekiedy różnice dotyczą kwestii rudymentarnych, a niekiedy trzeciorzędnych detali. Przykładowo w Allianz i Warta w klauzuli OC najemcy ruchomości wykluczają z ochrony uszczerbki majątkowe w sprzęcie komputerowym, w przeciwieństwie do Generali.

Wyłączenie bezwzględne w polisie OC

Oprócz opisanych wyżej wyłączeń względnych, istnieją także ograniczenia odpowiedzialności odnośnie których, nie przewidziano standardowych klauzul zmieniających. Np. szkody wynikające z osuwania się ziemi, szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu, szkody w dokumentach czy przedmiotach wartościowych. Nie znaczy to jednak, że wszystkie takie wyłączenia są nieusuwalne. Zniesienie lub złagodzenie przynajmniej części z nich jest praktykowane. Aprobata dla danego odstępstwa od OWU zależy od bardzo wielu czynników. Istotne jest w szczególności o jakie odstępstwo wnioskujemy, jaki jest profil działalności ubezpieczonego oraz wysokość składki.

Nagminnie popełnianym błędem jest poprzestawanie w lekturze OWU wyłącznie na treści wyłączeń odpowiedzialności. Warto zapoznać się z treścią całego dokumentu, a zwłaszcza wnikliwie przeanalizować zawarte w nim definicje. Na ogół istotnie odbiegają one od tego jak poszczególne pojęcia rozumiane są w języku potocznym, prawnym czy prawniczym. Vide : pracownik, nieruchomość, produkt, szkoda, podwykonawca. Co więcej wspomniane definicje projektujące nie są takie same w OWU poszczególnych oferentów.   

OC obowiązkowe a ubezpieczenie OC firmy

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub posiadania mienia jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Produkty tego rodzaju nigdy nie zastępują umów obowiązkowych. W OWU OC przedsiębiorstwa można odnaleźć wyłączenie szkód objętych ubezpieczeniami obowiązkowymi odpowiedzialności cywilnej. W polskim porządku prawnym można odnaleźć przynajmniej kilkadziesiąt takich umów, z tym, że większość z nich dotyczy wykonywania wolnych zawodów np. OC lekarza, OC architekta. Zdecydowanie najpowszechniejszym ubezpieczeniem obowiązkowym jest OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. W omawianym kontekście sporo wątpliwości budzi rozstrzygnięcie w jakich sytuacjach powinno mieć zastosowanie tzw. obowiązkowe OC komunikacyjne, gdy szkoda zostanie wyrządzona przez wózek widłowy lub podobne urządzenie, wehikuł. Przedmiotem niniejszej publikacji nie jest roztrząsanie tego obszernego zagadnienia, warto jednak zaznaczyć, że problemu nie musi rozwiązać wzbogacenie polisy OC firmy o klauzulę pojazdów wolnobieżnych. Warto pamiętać także o obowiązku zawarcia OC organizatora imprezy masowej Z emfazą podkreślić trzeba, że niezawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego nie rozszerza odpowiedzialności z tytułu odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy. Innymi słowy, omawiane wyłączenie dotyczy szkód, które powinny być objęte ubezpieczeniem obowiązkowym, niezależnie od tego czy w rzeczywistości są pokryte.

Polisa OC przedsiębiorstwa a OC zawodowe (Professional Liability)

Standard rynkowy w ubezpieczeniu OC firmy stanowi brak pokrycia odnośnie uszczerbków majątkowych wynikających z działalności zawodowej, spedycyjnej czy przewozowej. O ile większych trudności nie sprawia wyodrębnienie następstw przewozu czy spedycji, o tyle przesądzenie ad casu co jest działalnością zawodową a co nie, może być problematyczne, gdyż na ogół w OWU nie zawierają definicji tego terminu bądź określają granice działalności zawodowej bardzo ogólnie. Zdarzają się też wyliczenia aktywności uznawanych za działalność zawodową, ale niemal zawsze są otwarte katalogi. Jasne jest, że działalność zawodową stanowi aktywność wymagająca określonych kwalifikacji i zawarcia ubezpieczenia obowiązkowego, ale istnieją też profesje, przy wykonywaniu których nie ma konieczność zawarcia jakiejkolwiek polisy, a przy tym wykazują wiele podobieństw do zawodów, w których dedykowane ubezpieczenie jest obligatoryjne. W takich przypadkach warto zamieścić na polisie klauzulę interpretacyjną. Jeśli takiej nie ma, to potężnym orężem w ewentualnym sporze z ubezpieczycielem może okazać się powoływanie na zasadę in dubio contra proferentem. W myśl tej paremii niejasności niedające się usunąć w toku wykładni powinny być tłumaczone na niekorzyść strony, która sformułowała tekst je wywołujący.

W piśmiennictwie zauważalny jest bardzo szeroki diapazon poglądów odnośnie kryteriów odróżniających OC zawodowe od OC firmy, ale żadne stanowisko nie przekonuje w pełni. Nierzadko wskazuje się, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej  w przeciwieństwie do klasycznej polisy OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia ukierunkowane jest na pokrycie czystych strat finansowych. Trudno odmówić takiemu zapatrywaniu podstaw, ale nierzadko może prowadzić to błędnych wskazań. Nie każde ubezpieczenie professional liability ogranicza się do czystych strat majątkowych. Przykładowo w OC lekarza typowe są szkody na osobie. Na dodatek przynajmniej niektóre pure economic losses, bywają pokrywane z klasycznej polisy oc przedsiębiorcy, choć na ogół wymaga to dodania dedykowanych klauzul. Węzeł gordyjski stanowi także niejednorodne postrzeganie tego czym są czyste straty majątkowe. Poszczególne wzorce umowne definicją to pojęcie odmiennie, a roztrząsania w doktrynie bardzie mnożną wątpliwości, niż je wyjaśnią.    

Na kawie doświadczeń ostatnich lat rozpowszechnił się pogląd, według którego wyłącznie z zakresu z pokrycia działalności zawodowej dotyczy nie tylko czym zajmuje ubezpieczony, ale także aktywności innych odpowiedzialnych za szkodę. Szerokim echem na rynku ubezpieczeniowym odbiła się odmowa wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy za szkodę doznaną przez najemcę ubezpieczonego w skutek zalania wyposażenia biura. Przyczyną zniszczeń okazało się rozszczelnienie wadliwej instalacji wodnej, która powinna zostać wykryta przez podmiot wykonujący przegląd techniczny budynku 5 tygodni wcześniej. Ubezpieczyciel uzasadnił brak odpowiedzialności z polisy oc ogólnej, tym że szkoda została spowodowana uchybieniem przy przeglądzie budowlanym, która należy do działalności zawodowej. Według art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy prawo budowlane a samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 pkt 1-5 Prawa budowlanego, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną dalej „uprawnieniami budowlanymi”,wydaną przez organ samorządu zawodowego (art. 12 ust. 2 Prawa budowlanego). (Źródło J.Pszczółkowski Przykłady szkód OC i płynąca z nich nauka Uniwersytet Colonnade 03.11.2022)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej zwykle stanowi odrębną umowę od ubezpieczenia OC firmy, zdarzają się przypadki gdy ochronę w zakresie odpowiedzialności zawodowej oferowana jest jako klauzula dodatkowa do OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz posiadania mienia. Wspomniana różnica wbrew pozorom nie ma tylko znaczenia technicznego. Przeważnie objęcie obu ryzyk jedną umową sprawia, że ogranicza je wspólny limit. Ponadto niekiedy dzięki połączeniu koszty obrony mogą być ponad sumę gwarancyjną, co zdarza się przy oc firmy, ale na ogół nie jest praktykowane w polisach odpowiedzialności zawodowej. 

polisa oc ogólnej firmy

OC przedsiębiorcy a ustawowe przesłanki odpowiedzialności

Truizmem jest stwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC sięga nie dalej niż odpowiedzialność cywilna. Przy czym nie wszyscy zdają sobie sprawę, że chodzi tylko o odpowiedzialność cywilną wynikającą z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a nie dodatkowych zastrzeżeń umownych. Przykładowo na podstawie kontraktu ubezpieczony zagwarantował pokrycie szkody niewynikającej z niezachowania przez niego należytej staranności. Zatem gdyby powstał uszczerbek majątkowy, mimo zachowania należytej staranności przez ubezpieczonego, to ubezpieczony będzie musiał wyrównać go na własny koszt. Nie zaistnieje odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń, ponieważ nie miało miejsca niedochowanie należytej staranności, stanowiące ustawową przesłankę takiej odpowiedzialności. Tak samo towarzystwo ubezpieczeń nie pokryje za ubezpieczonego kary umownej. (Inaczej bywa przy OC zawodowym firm IT. Praktykowane jest natomiast rozszerzanie zakresu o regresowanie kar umownych. Inaczej rzecz ujmując, przy odpowiedniej regulacji w OWU ubezpieczyciel może zaspokoić roszczenie wynikające z zapłaty przez poszkodowanego kary umownej na rzecz innego podmiotu. Nie jest też powszechna świadomość, że ubezpieczenie OC przedsiębiorstwa nie obejmuje reżimu odpowiedzialności z tytułu rękojmi czy gwarancji. Wyjątki od tej zasady można spotkać w klauzulach rozszerzonego oc za produkt (np. klauzula kosztów demontażu produktu i zastąpienia go produktem wolnym od wad). Roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji obejmuje gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek. Warto wiedzieć, że poza zakresem ubezpieczenia znajdują się także odszkodowania o charakterze niekompensacyjnym, zwane także karnymi (exemplary, punitive damages) Jednakże dla większości ubezpieczonych to obostrzenie nie ma większego znaczenia, gdyż tego rodzaju odpowiedzialność nie występuje w polskim porządku prawnym. Odszkodowania niekompensacyjne są charakterystyczne dla systemów common law i mixed jurisdiction. Analogicznie marginalną rolę odrywają wyłączenia dotyczące świadczeń stanowiących wielokrotność szkody (multiple damages). Rodzime prawodawstwo zasadniczo nie posługuje się takim rozwiązaniem, choć sporadycznie można się spotkać, z podobną konstrukcją. Np. obowiązek zapłaty sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwu krotności, stosownego wynagrodzenia, które byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu (art.79 ustęp 1 pkt.3 lit.b ustawy o prawo autorskie) Przy czym ta ciekawostka prawnicza, w kontekście ubezpieczenia OC firmy jest mało istotna, gdyż ochrona na ogół nie obejmuje żądnych roszczeń dotyczących własności intelektualnej. 

Wbrew intuicjom językowym ubezpieczenie OC, w tym nie tylko OC firmy, nie obejmuje wszystkich możliwych rodzajów odpowiedzialności cywilnej, a tylko jeden z jej rodzajów, a mianowicie odpowiedzialność odszkodowawczą. Zatem do obowiązków ubezpieczyciela nie należy na przykład zastępcze wykonanie zobowiązania za ubezpieczonego ani konwalidowanie nieważnej umowy, rozliczenie zadatku.

Nie powinno ujść uwadze, że niektóre szkody nie objęte ubezpieczeniem OC działalności gospodarczej mogą zostać wyrównane w ramach ubezpieczenia mienia osób trzecich czy mienia pracowniczego. W przypadku tych ostatnich zaistnienie wszystkich przesłanek odpowiedzialności cywilnej nie jest konieczne do wypłaty świadczenia. Na przykład możliwe, że ubezpieczyciel zobowiązany będzie zapłacić za uszkodzenie mienia osób trzeciej wynikające z okoliczności za które ubezpieczony nie ponosi odpowiedzialności według powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Jednakże nie należy pochopnie wyciągać wniosku, że ubezpieczenia majątku zawsze jest korzystniejsze od OC firmy. W praktyce zdarzają się również szkody pokrywane z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, których nie obejmuje polisa ubezpieczenia mienia. Jest to całkiem prawdopodobne, gdy ma miejsce rażące niedbalstwo ubezpieczonego.

Oczywista konstatacja, że ubezpieczenie OC firmy obejmuje wyłącznie szkody wyrządzone osobom trzecim ma znacznie większe znacznie niż może się wydawać. Zaskakujące może być nawet samo ustalenie, co stanowi szkodę w majątku osoby trzeciej, a co uszczerbek u ubezpieczonego. Przykładowo z polisy odpowiedzialności cywilnej firmy budowlanej nie zostanie pokryta szkoda wyrządzona pożarem w budynku wznoszonym przez to przedsiębiorstwo, jeśli nie nastąpił odbiór końcowy. Do tej chwili ryzyko zniszczenia czy uszkodzenia obiektów, które firma budowlana wykonuje na placu budowy obciąża wykonawcę, a nie inwestora (K.Zagrobelny (w:) E.Gniewek, P.Machnikowski (red.) Kodeks Cywil Komentarz art. 655 Nb.1 str.1293 zd.1). Gdyby firma budowlanej miała wykonać np. nowe pokrycie dachowe na już odebranym i zamieszkałym budynku,  to z jej ubezpieczenia oc firmy budowlanej mógłby by pokryte szkody wynikające z zawinionego przez nią pożaru, w tej części obiektu, która nie była przedmiotem prac np. mury. Rozwiązaniem w opisanych sytuacjach może się okazać ubezpieczenie ryzyk budowlanych (występujące w obrocie także pod nazwą ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych CAR/EAR), z tym. że nierzadko objęcie ochroną całej szkody pożarowej wymagać może odstępstw względem domyślnego zakresu.  

OC kontraktowe i deliktowe

Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstwa może zapewniać zarówno pokrycie szkód wynikających z tytułu czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) jak i z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (odpowiedzialność kontraktowa). Choć wcale tak być nie musi. Dlatego warto sprawdzić tę kwestię w ofercie/polisie. Doktrynę prawa cywilnego dzieli spór czy odpowiedzialność za produkt niebezpieczny mieści się w reżimie odpowiedzialności ex delicto. W kontekście ubezpieczenia OC firmy sprawa jest jasna. Wypłata świadczenia przez ubezpieczyciela z tytułu uszczerbku majątkowego wyrządzonego przez produkt zależy od wzbogacenia umowy ubezpieczenia o dedykowane rozszerzenie. Przy czym zaznaczyć należy, że dodanie jednej klauzuli nie zapewnia pokrycia wszystkich szkód związanych z produktem. Zwykle ubezpieczyciele wyodrębniają kilka modułów dotyczących produktu (np.OC za produkt, wycofanie produktu z rynku (product recall), OC za szkody wynikające z wadliwości produktu końcowego, powstającego w wyniku połączenia lub zmieszania produktów dostarczonych przez ubezpieczonego z innymi wyrobami).

Umyślność i rażące niedbalstwo w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej firmy

Przepisy kodeksu cywilnego stanowią, że zakład ubezpieczeń nie odpowiada za skutki działań umyślnych oraz rażącego niedbalstwa. A contro wywieść można z tego, że w ochranie mieszczą się następstwa lekkomyślności czy innych form (zwykłego) niedbalstwa.  Dopuszczalna jest jednak modyfikacja tej reguły, ale wyłączenie na korzyść ubezpieczonego. W przypadku ubezpieczenia OC przedsiębiorstwa niemal wszystkie towarzystwa na podstawie OWU udzielają pokrycia w odniesieniu do następstw czynów cechujących się rażącym niedbalstwem. Sąd Najwyższy w wyroku z 10.08.2007 CSK 170/07 LEX nr 465906 rażące niedbalstwo zdefiniował jako niezachowanie podstawowych, elementarnych zasad ostrożności, które są oczywiste dla większości rozsądnie myślących ludzi. Niektórzy gotowi są sprowadzić kwestię rażącego niedbalstwa do formuły nawet dziecko, wie, że…. Jednakże jest to pojęcie szersze niż na ogół się sądzi. Zdaniem Sądu Najwyższego, gdy ubezpieczony prowadzi działalność gospodarczą pojęcie rażącego niedbalstwa należy oceniać przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności; jest to ocena staranności surowsza od staranności ogólnie wymaganej, albowiem w istotę działalności gospodarczej wpisane jest posiadania niezbędnej wiedzy fachowej dotyczącej między innymi ustalonych zwyczajowo standardów. Z orzecznictwa dowiadujmy się także, że na zaistnienie rażącego niedbalstwa wpływ mają także informacje przekazane ubezpieczycielowi przez ubezpieczającego przy zawieraniu umowy (Wyrok SA w Szczecinie z 18.03.2021 I AGa 93/20). Zastrzec przy należy, że generalne włączenie do pokrycia skutków rażącego niedbalstwa w tzw. polisy OC ogólnej nieraz doznaje wyjątków np. w klauzuli przeniesienia chorób zakaźnych. Ponadto, niektóre wzorce umowne w w kilku warunkują odpowiedzialność ubezpieczyciela od zachowania należytej staranności ubezpieczonych. Prawna dopuszczalność takich postanowień budzi poważne wątpliwości w świetle art. 827 KC, który określa maksymalny standard limitowania pokrycia asekuratorów.

Natomiast poza ochroną pozostają skutki działań umyślnych, choć nie wszystkie. Warto mieć świadomość, że działania i zaniechania osób zatrudnionych przez ubezpieczonego zasadniczo są równoznaczne z jego działaniami. Zatem ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty świadczenia za szkodę spowodowaną umyślnym działaniem pracownika, mimo, że na taki czyn nie ma wpływu ani właściciel firmy ani kadra zarządzająca. Eliminacji takich sytuacji służy tzw. klauzula reprezentantów, która zawęża wyłączenia związane z winą umyślną do reprezentantów ubezpieczonego (np. członków zarządu, prokurentów). W firmach jednoosobowych reprezentantem w rozumieniu tej klauzuli jest oczywiście sam przedsiębiorca. Oprócz tego, w razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego lub ubezpieczonego obowiązków wynikających z OWU (np. zgłoszenie roszczenia, ograniczanie rozmiarów szkody) towarzystwo ubezpieczeń uprawnione jest do zmniejszenia świadczenia, o ile naruszenie miało wpływ na zwiększenie szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków szkody.

OC firmy a odpowiedzialność karna, administracyjna

Już sama nazwa wskazuje, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie dotyczy innych rodzajów odpowiedzialności. Jednakże niewykluczone, że z polisy OC przedsiębiorstwa zostaną sfinansowane koszty obrony w postępowaniu karnym, administracyjnym, dyscyplinarnym dotyczącym zdarzenia objętego ochroną z ubezpieczenia OC. Taką możliwość dopuszczają OWU niektórych zakładów ubezpieczeń (np. Wiener, Ergo Hestia), przy czym każdy z oferentów zastrzega, że w takim wypadku wypłata świadczenia zależy od jego aprobaty. Ubezpieczyciele z reguły godzą się pokrywać koszty obrony w sprawach innych niż cywilne, jeżeli uznają, że stwarza to szanse na ustalenie braku odpowiedzialności ubezpieczonego lub ograniczenie roszczeń odszkodowawczych.

Warto wiedzieć, że od niektórych aspektów odpowiedzialności administracyjnej a nawet karnej, także można się ubezpieczyć zawierając specjalistyczne umowy np. polisę środowiskową, D&O, czy ubezpieczenie płatnika należności publicznoprawnych, ubezpieczenie karno-skarbowe. Jednakże pokreślić należy, że produkty te obejmują jedynie bardzo wąskie wycinki odpowiedzialności karnej czy administracyjnej.     polisa oc firmy

Czyste straty majątkowe w ubezpieczeniu OC firmy

Do typowych wyłączeń odpowiedzialności zalicza się czyste straty finansowe (czyste szkody majątkowe, pure economic losses) czyli w uproszczeniu uszczerbki majątkowe nie będące i nie wynikający ani ze szkody na rzeczy ani na osobie. Wbrew pozorom jest to dosyć obszerna klasa przypadków, które trudno pozytywnie zdefiniować. Co więcej w polskiej literaturze prawniczej pojęcie to pojawia się głownie w kontekście ubezpieczeń OC firmy i zawodowych. Na dodatek pojęcie czystych strat finansowych nie jest postrzegane jednolicie, ani przez całą doktrynę ani przez poszczególnych ubezpieczycieli. Ponadto klauzula czystych strat finansowych nie musi włączać do ochrony wszystkich uszczerbków tego rodzaju. Reasumują ad casu należy doprecyzować czym są czyste straty finanse w rozumieniu danego OWU i które są lub mogą być objęte ochroną. W szczególności warto sprawdzić pokrycie ubezpieczeniowe firmy rozciąga się na np. uszczerbek majątkowy osoby trzeciej, której mienie nie zostało wprawdzie zniszczone ani uszkodzone, ale straciła on ekonomicznie na tym, że mienie kogoś innego zostało zniszczone i uszkodzone (J.Woronkiewicz (w:) D.Fuchs, K.Malinowska, D. Maśniak (red.) Kontrakty na rynku ubezpieczeń Komentarz do przepisów i warunków ubezpieczenia str.916).

Pewne wyobrażenie na temat tego jakie szkody mogą odpowiadać ubezpieczyciele z polisy odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstwa dają egzemplifikacje. Nierzadko zdarzają się czyste szkody finansowe polegające na wstrzymaniu jakieś działalności lub pozbawieniu dostępu do określonego zasobu czy miejsca. Można sobie wyobrazić, że w skutek działalności ubezpieczonego zawali się most. Z tego względu podmiot zobowiązany do dostarczania określonych dóbr do miejscowości w pobliżu zniszczonego obiektu zmuszony jest korzystać z objazdu, przez co zużywa więcej paliwa i zatrudnia pracowników w zwiększonym wymiarze godzin. Dodatkowe wydatki można określić czystą stratą finansową. Gdyby ze względu na uszkodzenie mostu nie było możliwe wykonywanie transportu czystą szkodę majątkową stanowić będzie utracony zysk W obu przypadkach majątek poszkodowanego jest mniejszy w porównaniu do stanu jaki by istniał, gdyby można było korzystać z mostu, mimo, że nie odniósł żadnej szkody na rzeczy ani na osobie. Inny przykład to naruszenie dóbr własności intelektualnych, praw pracowniczych czy dóbr osobistych, nie będących szkodami na osobie.

Tylko niektóre rodzaje czystych strat majątkowych można włączyć do zakresu pokrycia. Na ogół służy temu przynajmniej kilka klauzul (między innymi klauzula demontażu wadliwego produktu i zastąpienia go produktem wolnym od wad, klauzula wycofania produktów z rynku, klauzula odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez reklamę). Dość powszechnie spotkać można standardowe rozszerzenie odpowiedzialności noszące tytuł klauzula czystych strat finansowych. Trzeba jednak wiedzieć, że z reguły nie jest ona nadrzędna wobec innych rozszerzeń związanych z czystymi szkodami majątkowymi, a stanowi ich uzupełnienie. W przeszłości wcale nie tak rzadko zdarzało się, że klauzula o takiej nazwie ograniczała się tylko do uszczerbków związanych z brakiem dostępu. Warto dodać, że istnieją też straty finansowe, za które żaden z ubezpieczycieli nie jest gotowy wziąć odpowiedzialności np. uszczerbki wynikające z opóźnienia lub przekroczenia kosztorysów. Co ciekawe ubezpieczenie od odpowiedzialności za naruszenie prawa pracowniczych (Employment Practices Liability Insurance w skrócie EPL nie mylić z OC pracodawcy) w naszym kraju z reguły sprzedawane jest wraz z ubezpieczeniem OC zarządu, a nie z polisą dotyczącą odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub posiadania mienia.

Szkody cybernetyczne, działanie wirusów komputerowych a polisa firmowa

W ubezpieczeniu OC firmy, nazywanym także OC ogólnym od lat obserwujemy tendencję do pozostawiania poza zakresem pokrycia szkód w danych cyfrowych, uszczerbków wynikających z działania wirusów komputerowych czy aktywności hakerów. Nawet jeśli takich obostrzeń nie ma w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, to zwykle znaleźć je można w postanowieniach dodatkowych do umowy. Zasadniczo ubezpieczyciele nie godzą się na zniesienie czy ograniczenie tego rodzaju wyłączeń, ale świadczenie odszkodowawcze i nawet środki przeciwdziałaniu powstałej szkodzie zapewnia ubezpieczenie cybernetyczne. Ten produkt składa się z dwóch modułów. Jeden dotyczy odpowiedzialności ubezpieczonego, przy czym nie musi być to tylko odpowiedzialność cywilna. Drugi służy finansowaniu strat własnych ubezpieczonego takich jak np. koszty odtworzenia danych czy zapłata okupu. W omawianym kontekście istotne jest także, że ubezpieczenie cyber może być rozszerzone o klauzulę zapewniającą pokrycie kar umownych wynikających z naruszenia standardów bezpieczeństwa PCI DSS.

Ubezpieczenie odpowiedzialności władz spółki

Raczej nie powinno dziwić, że OC firmy chroni samą organizację, a nie jej kierownictwo. Zapewnieniu pokrycia dla osób z tej ostatniej grupy służy ubezpieczenie funkcjonujące w obrocie jako Directors and Officers Insurance w skrócie D&O. Już sama nazwa sugeruje, że ubezpieczonymi są osoby kierujące spółką (spółdzielnią, fundacją czy innym podmiotem) jak i managerowie niższych szczebli. Jednakże na polskim rynku najczęściej używa się określenia ubezpieczenie OC członków zarządu, co jest bardzo nieprecyzyjne nie tylko ze względu na katalog podmiotów korzystających z pokrycia. Ubezpieczenie członków kierownictwa wykracza bowiem szeroko poza kwestie związane z prawem cywilnym. Na przykład z polisy zostaną sfinansowane także koszty obrony w sprawie karnej czy postępowaniu administracyjnym. Istotna jest również refundacja kar administracyjnych nałożonych na ubezpieczonych.

Analogicznie od polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy i ubezpieczenia władz spółki należy odróżnić ubezpieczanie odpowiedzialności materialnej pracowników czyli tzw. OC pracownika. Potrzeba zaaranżowania ochrony w tym zakresie bywa bagatelizowana, albowiem zgodnie z Kodeksem Pracy pracownicy co do zasady odpowiadają do równowartości trzymiesięcznego wynagrodzenia z chwili wyrządzenia szkody. Jednakże nieraz wyłożenie takiej kwoty przekracza możliwości zatrudnionego. Ponadto, zwykle pakiet można rozszerzyć o odpowiedzialności za mienie powierzone za które odszkodowanie nie jest ograniczona powyższym limitem.


ubezpieczenie oc działalności

OC firmy a szkody w środowisku naturalnym

Z reguły w zakresie szkód związanych z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego polisa OC ogólnej firmy zapewnia jedynie ochronę w formie szczątkowej albo wcale. Zwykle szkody dotyczące środowiska naturalnego i odpadów znajdują się w katalogu wyłączeń względnych. Przy czym modyfikująca ją klauzula na ogół włącza do zakresu pokrycia wyłącznie szkody powstałe w konsekwencji nagłej emisji niebezpiecznych substancji. Dodatkowo spora część ubezpieczycieli limituje pokrycie do szkód ujawnionych w określonym czasie od momentu rozpoczęcia wydzielenia, uwolnienia lub wydobywania się substancji do środowiska (np.72 h). Kompleksową ochronę w omawianym obszarze zapewnia osobne ubezpieczenie środowiskowe (EIL czyli Environmental Impairment Liability).

Czy ubezpieczenie firmy od odpowiedzialności cywilnej obejmuje powolne i długotrwałe oddziaływania ?

Typowy dla niemal wszystkich ubezpieczeń, nie tylko polis OC firmy jest brak odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek powolnych i długotrwałych oddziaływań w tym czynników biologicznych, chemicznych, fizycznych. Przy czym wyłącznie tego rodzaju, w poszczególnych OWU formułowane bywa w sposób różnorodny. Niektórzy ubezpieczyciele kazuistycznie wyliczają, że zakres ochrony nie obejmuje np. powolnego działania temperatury, gazów, oparów, wilgoci, wody, dymu, sadzy, ścieków, zagrzybienia, hałasu. Spotkać też można OWU stanowiące o wyłączeniu odpowiedzialności za szkody inne niż nagłe i niespodziewane. Istnieje także bardzo kontrowersyjny pogląd według, którego z samej istotny umowy ubezpieczenia wynika brak pokrycia uszczerbków majątkowych będących następstwem rozciągniętych w czasie oddziaływań niezależnie od regulacji umownej, albowiem ubezpieczony powinien zapobiec takim szkodom albo zgonie z powszechnie obowiązującym prawem nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Ryzyka marine, aero, offshore w polisie OC firmy

Cechą wspólną wszystkich dostępnych na rynku OWU OC przedsiębiorstwa stanowi szerszy lub węższy zestaw wyłączeń dotyczących statków wodnych i powietrznych i innych jednostek pływających, latających, platform wiertniczych. Z reguły poza zakresem pokrycia pozostawione są szkody wynikające nie tylko z użytkowania takiego sprzętu, ale także związane z jego projektowaniem, produkcją, remontem, konserwacją, najmem. Oprócz tego w klauzulach dotyczących produktu ubezpieczyciele na ogół nie odpowiadają także jeśli produkt stanowi część składową lub element wyposażenia statków, pojazdów lub jest przeznaczony do użytku na tych jednostkach. W świetle powyższych sporządzeń dla wszystkich powinno być jasne, że ubezpieczenie firmy nie może ograniczać się do polisy oc działalności gospodarczej. 

OWU, Postanowienia dodatkowe, IPID

Oczywiście powyższe uwagi nie wyczerpują spectrum sytuacji, w których nie będzie mieć miejsca wypłata z polisy OC firmy. Zawsze warto przed zawarciem umowy przeczytać OWU. Jeśli produkt ma charakter pakietowy niemiłe zaskoczeniem może być fakt, że do ubezpieczenia OC mają zastosowanie nie tylko obostrzenia zawarte w części dotyczącej ubezpieczenia OC, ale także generalne wykluczenia odpowiedzialności odnoszące się do wszystkich produktów w ramach pakietu. Co więcej, nie należy poprzestawać wyłącznie na lekturze OWU, albowiem nierzadko kluczowe kwestie określane są w postanowieniach dodatkowych dołączonych do oferty. Jako egzemplifikacja mogą klauzule wyłączające ryzyko COVID 19/ Pandemii. Na marginesie trzeba zaznaczyć, że takie zakres takich obostrzeń bywa bardzo zróżnicowany. Od kilku lat obowiązkowe jest udostępnianie ustandaryzowanego dokumentu o produkcie ubezpieczeniowym (insurance product information document) zwanego potocznie kartą produktu. W tej publikacji znajdziemy streszczenie właściwości warunków danej umowy ubezpieczenia, w tym wyliczenie wyłączeń. Podkreślić jednak trzeba, że w karcie produktu zamieszcza się jedynie główne, a więc nie wszystkie obostrzenia.

ubezpieczanie odpowiedzialności cywilnej firmy

OC firmy – cena

Chyba nie będzie zaskoczeniem stwierdzenie, że zakres wyłączeń w danej umowie ubezpieczenia OC nie pozostaje bez wpływu na wysokość składki, a mimo to nadal wielu laikom zdaje się, że kwestię wyboru oferty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej czy posiadania mienia można sprowadzić to porównania sumy ubezpieczenia ze składką. Przedmiotowa i ilościowa rozległość ochrony stanowi jeden z istotniejszych czynników determinujących koszt ochrony, ale nie zawsze oferta z wyższą ceną zapewnia szersze pokrycie. Zakres ograniczeń odpowiedzialności ubezpieczyciela należy relatywizować w odniesieniu do danego ubezpieczonego. Nie ma uniwersalnej odpowiedzi na pytania typu : gdzie ubezpieczyć firmę od OC, jak obniżyć koszt polisy bez pogarszania parametrów ochrony. 

Składka za OC firmy zależy od wielu parametrów. np. polityka underwrtingowa, danego towarzystwa,, podlimity odpowiedzialności, kwota udziałów własnych czy franszyz redukcyjnych. Istotne znacznie przy wycenie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej są także właściwości samego ubezpieczonego, a zwłaszcza : przychód, przedmiot działalności , ilość zatrudnionych,  posiadane certyfikaty i uprawnienia, przebieg szkodowy. 

Ubezpieczanie firmy od odpowiedzialności cywilnej – dla kogo ?

Oczywistym jest, że polisa OC chroni odpowiedzialnego przez finansowymi konsekwencjami wyrządzonych szkód. Jednakże istnienia i zakres pokrycia ubezpieczeniowego nie są także obojętne z punktu widzenia osoby uprawnionej do odszkodowania. Naprawienie uszczerbku majątkowego może przekraczać możliwości finansowe zobowiązanej firmy. Jeśli problemem okazuje się nie tylko brak wystarczających aktywów, ale także ich płynność. Pokazują, to dobitnie doświadczenia z czasów lockdownu, kiedy szybkie zbycie wielu wartościowych dóbr trwałych stało się wyzwaniem, mimo atrakcyjnych wycen. 

Z tego względu wielu przedsiębiorców wymaga od swoich kontrahentów ubezpieczenia OC firmy, co jest godne pochwały. Z tym, że ilość popełnianych przy tym elementarnych błędów jest wręcz niewiarygodna. Głównym grzechem przy formułowaniu postanowień kontraktu dotyczących ubezpieczenia firmy od odpowiedzialności cywilnej jest nieprecyzyjność. Nagminnie można spotkać umowami, które stanowią o obowiązku posiadania polisy, ale nie precyzują czy wymagane jest OC firmy czy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej. Powszechnym błędem jest także postawianie pełnej dowolności odnośnie wysokości sumy gwarancyjnej czyli głównego limitu odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. W większości przypadków za poprawne trudno uznać stawianie wymogu by suma gwarancyjna odpowiadała była równa wartości kontraktu. Powszechnie zapomina się też o wskazaniu zakresu jaki ma dotyczyć ochrona (np oc kontraktowe, ubezpieczanie OC najemcy, ubezpieczenie wycofania produktu z rynku). Nieraz zetknęliśmy z przypadkami, gdy wynajmujący dopuszczał do tego, by polisa oc jego kontrahentów nie obejmowała oc najemcy.  Zwykle brakuje także ograniczenia, co do poziomu udziału własnych. Zupełnie inne praktyki mają miejsce w krajach wysokorozwiniętych. Kwestie dotyczące pokrycia ubezpieczeniowego regulowane są między partnerami biznesowymi bardzo szczegółowo. Co więcej, zwykle wypełnianie tych obowiązków audytują brokerzy. Zawierają umowę warto od kontrahenta wymagać nie tylko okazania polisy, lecz taki dowodu opłacenia za nią składki. Bez tego zabezpieczenie może się okazać iluzoryczne.

Interesuje Cię ile kosztuje ubezpieczenie OC firmy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej ? Planujesz ubezpieczyć zarząd ? Poszukujesz polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, aby spełnić wymogi kontrahenta ?

Niezależnie jakiego ubezpieczenia firmy potrzebujesz, zapraszamy do kontaktu z brokerem. Pomagamy klientom ze wszystkich branż od przedsiębiorstw budowlanych po firmy transportowe. Polisa OC z tytułu prowadzona działalności gospodarczej i posiadania mienia jest zbyt istotna by o jej kształcie decydował przypadek lub wyłącznie wysokość składki. 

broker@andiw.pl

696487675

oc firmy