MENU
ANDIW UBEZPIECZENIA
ANDIW UBEZPIECZENIA
ANDIW

Czego nie wiesz pracodawco o ubezpieczeniu grupowym na życie pracowników ?

Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników od lat należy do najpopularniejszych produktów finansowych. Z polisy pracowniczej korzystają od dziesięcioleci miliony zatrudnionych i ich rodzin. Jednakże zarówno oni jak i pracodawcy nie wykorzystują w pełni atutów tego rozwiązania.

Ubezpieczenie pracownicze a ochrona właściciela czy zarządzającego przedsiębiorstwem

1.Sam możesz uczestniczyć w programie ubezpieczenia na życie nawet jeśli nie jesteś pracownikiem firmy w rozumieniu prawa. Zastrzec jednak należy, że od tej zasady istnieje sporo wyjątków. Oferta wielu ubezpieczycieli umożliwia stworzenie osobnego wariantu dla właścicieli, członków zarządu czy szeroko rozumianego kierownictwa. Istnienie pakietu ze znacznie wyższym poziomem składki i świadczeń jest zasadne, ponieważ z reguły zarówno potrzeby jak i akceptowalny poziom składki są dla top managerów inne niż dla większości pracowników. Co więcej, uproszczona ocena ryzyka w ubezpieczeniach grupowych sprawia, że szanse na uzyskanie pokrycia w ramach takiego produktu są znacznie wyższe niż w ubezpieczeniu indywidualnym.

Swoboda zmian ubezpieczyciela

2.Towarzystwo Ubezpieczeń możesz zmienić przy płatności każdej składki, mimo że umowa z reguły zawierana jest na okres roczny z automatycznym odnowieniem. Jak to jest możliwe ? Jeśli jesteś ciekawy skontaktuj się z nami. Oczywiście takiego manewru nie warto wykonywać bez rozeznania.

Ubezpieczenie zdrowotne, medyczne

3.Pakiet zawierający umowy typowe dla ubezpieczeń pracowniczych (śmierć, uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, poważne zachorowania) często warto poszerzyć o ubezpieczenie zdrowotne. Nie gwarantuje ono wypłaty świadczenia pieniężnego, a zapewnia dostęp do lekarzy oraz badań w prywatnych placówkach medycznych. Doświadczenia pokazują, że szybki dostęp do profesjonalnej opieki medycznej znacząco obniża absencję pracowniczą. Ubezpieczeni zamiast czekać w kolejkach mogą szybciej wrócić do pracy. Nie bez znaczenia są także badania profilaktyczne. Pozwalają ono wykryć i wyleczyć wiele schorzeń na wczesnym etapie, co generuje spore oszczędności. Dowiesz się więcej czytając artykuł Ubezpieczenie zdrowotne jak wybrać najlepsze. Inną kwestią są dołączane do grupowych ubezpieczeń na życie pakiety assistance. One także zapewniają świadczenia pomocowe w naturze (np. transport medyczny, wizyta pielęgniarki), ale ich zakres i spectrum sytuacji kiedy mogą zadziałać są zdecydowanie skromniejsze niż w pełnowartościowym ubezpieczeniu zdrowotnym. Trzeba też mieć świadomość, że assistance może, ale nie musi wcale mieć charakteru medycznego. Zdarzają się rozwiązania umożliwiające skorzystanie z usług hydraulika czy ślusarza, jednakże przy ubezpieczeniach pracowniczych dominuje assistance o funkcji medycznej.

Konkurencyjność na rynku pracy

4.Ubezpieczenie grupowe może stanowić atrakcyjny benefit pracowniczy. Finansując składkę ubezpieczeniową można niewielkim kosztem zwiększyć lojalność pracowników. Podwyżka wynagrodzenia na poziomie 60 czy 100 PLN raczej nie będzie mieć większego oddziaływania. Przy tym samym koszcie można pracownikowi zapewnić ochronę ubezpieczeniową, która indywidualnie kosztowałaby nawet kilka razy więcej. Ponadto dla osób o nie najlepszym stanie zdrowia ubezpieczenie pracownicze stanowi niekiedy jedyną szansę na objęcie ochroną. Kalkulacja ryzyka na całą grupę, nie na pojedyncze osoby pozwala także na ubezpieczenie w szerszym zakresie niż w polisach indywidualnych, w szczególności dotyczy to ubezpieczeń medycznych. Wraz ze starzeniem się społeczeństwa zainteresowania rozwiązaniami zapewniającymi dostęp do prywatnego leczenia i diagnostyki będzie wzrastać. Badania pokazują, że już teraz pakiety medyczne i grupowe ubezpieczenia na życie należą do najbardziej pożądanych dodatków pozapłacowych dla pracowników.

Ponadto warto wiedzieć, że osobom ubezpieczonym w ramach polis grupowych często przysługuje szereg rabatów, które same w sobie mogą stanowić benefit pracowniczy. Są to często zniżki na inne ubezpieczenia lub produkty firm powiązanych kapitałowo z ubezpieczycielem, ale nie tylko. Oferowane są całe programy rabatowe obejmujące między innymi : sklepy, kina, restauracje.

PPE PPK

5.Polisa grupowego ubezpieczenia na życie może przybrać formę Pracowniczego Planu Emerytalnego w skrócie PPE albo Pracowniczego Planu Kapitałowego czyli PPK. Oba rozwiązania zapewniają zwolnienie z:

  • składek opłacanych przez pracodawcę z obciążeń na rzecz ZUS

  • wypłaty środków z podatku od zysków kapitałowych nazywanego podatkiem Belki.

Ponadto oszczędzający w PPK może zyskać dodatkowe dopłaty ze strony państwa , a właściwie Funduszu Pracy. Jednorazowo przyznawana jest dopłata powitalna w wysokości 250 PLN, oraz po spełnieniu dodatkowych wymogów także dopłata roczna 240 PLN. Oczywiście Pracownicze Plany Kapitałowe i Pracownicze Programy Emerytalne różnią się także w wielu innych aspektach, ale w tym kontekście są to kwestie drugorzędne. Istotne, abyś zapamiętał, że ubezpieczenie grupowe pracowników może przybrać formy z, którymi ustawodawca wiążę dodatkowe profity zarówno dla pracodawcy jak i pracowników.

Więcej na temat czym są Pracownicze Plany Kapitałowe przeczytasz klikając w link.

Programy inwestycyjne

6.Ubezpieczenie grupowe możesz wzbogacić o elementy inwestycyjne. Nadają się do tego wyżej wspomniane programy PPK i PPE. Dodatkowym komponentem do ubezpieczenia grupowego na życie może być także Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) jak Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych nabywane poza wymienionymi wyżej kwalifikowanymi formami oszczędzania. Decydując jest na rozszerzenie ubezpieczenia o program inwestycyjny warto zadbać, by konstrukcja produktu opierała się na jasnym podziale składki na część inwestycyjną i ochroną. W przeciwnym razie rezultaty mogą być dalekie od oczekiwań. Często jako atut rozwiązań inwestycyjnych dołączanych do ubezpieczenia na życie wymienia się znacznie niższy w produktach indywidualnych limit wpłat. Po pierwsze nie zawsze jest to prawda. Na szerokim i konkurencyjnym rynku zdarzają się rozwiązania pozwalające zainwestować nawet 50 PLN. chociaż faktem jest że nie jest ich wiele. Po drugie należy mieć świadomość, że wpłata na poziomie 50 PLN, nawet inwestowana przez wiele lat z ponadprzeciętnym zyskiem nie pozwoli na zgromadzenie pokaźnego kapitału.

Zaliczenie karencji

7.Zawarcie ubezpieczenia na życie na ogół wiąże się z karencjami. W największym uproszczeniu karencja to okres czasu liczony od zawarcia umowy,w którym ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia za niektóre zdarzenia. Karencji nie stosuje się do roszczeń wynikających z NW. Z reguły przy zmianie jednego ubezpieczenia na drugie z zachowaniem ciągłości ochrony, okresy karencji ulegają zaliczeniu na poczet nowej umowy. Jednakże w czasie trwania okresu karencji nowy ubezpieczyciel ogranicza wysokość wypłaty do poziomu obowiązującego w poprzedniej umowie. Praktykowane bywa także całkowite zniesienie karencji dla osób przystępujących w dacie startu programu lub z chwilą uzyskania uprawnień do uczestnictwa, ale dotyczy to przede wszystkim grup powyżej 50 osób. Niekiedy brak karencji warunkuje wypełnienie przez wszystkich bądź niektórych przystępujących do ubezpieczenia ankiety medycznej. Warto zwrócić uwagę, że niektóre zakłady ubezpieczeń różnicują zasady stosowania karencji w zależności od formy zatrudnienia oraz tego czy dana osoba przystępuje do ubezpieczenia jako zatrudniony czy jego współmałżonek/partner bądź pełnoletnie dziecko.

Odprawa pośmiertna

8.W razie śmierci pracownika z jakiejkolwiek przyczyny zobowiązany jesteś do wypłaty małżonkowi i dzieciom zmarłego, rodzicom, rodzeństwu zmarłego odprawy pośmiertnej (art.93 KP). Jej wysokość zależy od stażu pracy pracownika w danej organizacji. Maksymalna wysokość to dziesięciokrotność miesięcznych zarobków danego pracownika. Zatem nie dość, że w wyniku wakatu możesz ponieść istotne straty, to sytuację pogorszyć może jeszcze konieczność wypłaty odprawy pośmiertnej. Jednakże ubezpieczając pracownika na życie na sumę ubezpieczenia zwalniasz się z obowiązku wypłaty wspomnianego świadczenia. Jeżeli suma ubezpieczenia jest niższa od odprawy pośmiertnej, masz obowiązek wyłożyć rodzinie kwotę stanowiącą różnicę między należną odprawą a sumą ubezpieczenia. Kwestia odprawy pośmiertnej w kontekście ubezpieczenia na życie została omówiona szczegółowo w artykule ubezpieczenia pracownicze.

Podział składki na ubezpieczenie pracownicze

9.Składka na ubezpieczenie może być opłacana przez pracodawcę, pracownika jak i dzielona między obie strony stosunku pracy. Coraz częściej praktykowane jest, że firma pokrywa wyłącznie koszt ubezpieczenia na życie, a zatrudnieni koszt umów dodatkowych (np.uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, hospitalizacji).

Potrzeba aktualizacji

10.Zakres ochrony każdego ubezpieczenia należy aktualizować. Ubezpieczenie na życie zatrudnionych nie jest wyjątkiem. Wysokości świadczeń, które odpowiadały potrzebom ówczesnej załogi 10 lat temu może być nieadekwatna do potrzeb istniejących dzisiaj. Potrzeby zmieniają się wraz ze zmianami w kadrze. Uwzględnić trzeba także czynnik inflacji. Ponadto na rynku ubezpieczeniowym pojawiają się nieustannie nowe możliwości. Przykładem jest dostępne dopiero od kilku lat ubezpieczenie BEST DOCTORS, umożliwiające w razie poważnego zachorowania skorzystanie z drugiej opinii lekarskiej i leczenia w najlepszych ośrodkach na świecie.(obejrzyj trwający 3 minuty film dotyczący ubezpieczenia BEST DOCTORS). Nasilająca się konkurencja od lat wymusza ewolucyjne zmiany w OWU.

Spadek cen i modernizacja umów

11.Nawet jeśli potrzeby nie uległy zmianie w ostatnim czasie bardzo opłacalne może okazać się skonfrontowanie posiadanego zakresu ochrony z innymi ofertami. Wycena ryzyka w ubezpieczeniach z roku na rok jest coraz niższa. Nawet jeśli średnia wieku zatrudnionych w Twoim przedsiębiorstwie wzrosła masz szansę za tą samą składkę uzyskać znacznie korzystniejsze ubezpieczenie grupowe niż kilka lat temu. Konkurencja między towarzystwami ubezpieczeń wymusza także korzystne dla klientów zmiany w OWU i wprowadzanie innowacji produktowych. Tendencja nie jest tak wyraźna jak w przypadku ceny, gdyż aspekty jakościowe znacznie trudniej porównać niż ilościowe, ale nie sposób zaprzeczyć jej istnieniu. Przykłady modyfikacji poprawiających zakres pokrycia ubezpieczeniowego można by mnożyć. Systematycznie tracą na znaczeniu wyłączenia dotyczące miejsca zdarzenia ubezpieczeniowego. Natomiast coraz szersze są katalogi poważnych zachorowań, metod leczenia specjalistycznego za którego należy się świadczenie ubezpieczeniowe. O postępie można mówić także w odniesieniu do definicji. Jeszcze kilka lat temu, żaden z zakładów ubezpieczeń nie wypłacał świadczenia za zdiagnozowaniu nowotworu in situ, obecnie czyni to przynajmniej kilka towarzystw. Wielu brokerów pamięta czasy, kiedy rarytasem była możliwość dołączenia współmałżonka do ubezpieczenia grupowego. Dzisiaj umożliwiają to niemal wszyscy oferenci, co więcej większość OWU przewiduje nawet uczestnictwo partnerów życiowych (konkubentów) pracowników. Coraz częściej nie stanowi problemu ubezpieczenie jako partnera życiowego głównego ubezpieczonego osoby tej samej płci. Od kilku lat konkubenci traktowani są analogicznie jak małżonkowie w umowach dodatkowych dotyczących śmierci współmałżonków czy teściów. W ostatnich latach zaczęła się też pojawić możliwość ubezpieczenia pełnoletni dzieci pracowników. Nadal do ubezpieczenia grupowego nie mogą przystępować potomkowie, przed ukończeniem 18 roku życie. Jednakże część zakładów ubezpieczeń oferuje umowy dodatkowe chroniące życie i zdrowie małoletnich pociech. Co, więcej niektórzy oferenci proponują pakiety dedykowane najmłodszym na zasadzie tzw.cegiełek. Każdy z ubezpieczonych ma prawo zdecydować samodzielnie czy rozszerzy o o nie swoje ubezpieczenie.

Pre-existing a ubezpieczenie grupowe

12.Weryfikacja stanu zdrowia ograniczająca się na ogół do kilku pytań, dlatego do ubezpieczenia pracowniczego nierzadko przystępują osoby cierpiące na rozmaite schorzenia. Jednakże mało kto zdaje sobie sprawę z dość powszechnego wyłączenia odpowiedzialności , jakie stanowią skutki stanów istniejących w chwili zawierania umowy (pre-existing conditions). W praktyce jest to cichy zabójca pokaźnej części wypłat. Np. jeśli do ubezpieczenia przystąpi osoba chora na cukrzycę, to ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia za pobyt w szpitalu w celu leczenia śpiączki cukrzycowej. Oprócz pobytu w szpitalu takie klauzule stosowane bywają w umowach dotyczących poważnych zachorowań, operacji medycznych, niezdolności do pracy, a znacznie rzadziej w odniesieniu do umowy głównej czyli śmierci ubezpieczonego. Jak zwykle u każdego z oferentów sprawa wygląda nieco inaczej. Ponadto, czym bardziej wniknie się w szczegóły tym różnic jest więcej. Niektóre towarzystwa obejmują stany powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej umowy pod warunkiem zachowania ciągłości pokrycia. Można odnaleźć postanowienia OWU znoszące wyłączenie pre-ex po określonym czasie. Kilku ubezpieczycieli zaprzestaje stosowania klauzuli pre-existing po 3 latach od przystąpienia danej osoby do ubezpieczenia. Praktykowane jest także limitowanie zasięgu omawianego wyłączenia do stanów powstałych w określonym okresie przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie w pracy a porada brokera

13.Podobnie jak przy wyborze ubezpieczenia majątku czy polisie OC, również w zakresie grupowych i indywidualnych ubezpieczeń na życie możesz skorzystać z pomocy brokera ubezpieczeniowego. Kancelaria brokerska, czyli Twój pełnomocnik wobec wszystkich Ubezpieczycieli może zoptymalizować zakres ochrony nie pobierając za to od Ciebie honorarium. Dla brokera ubezpieczeniowego posiadającego nie tylko teoretyczną wiedzę, ale i rozeznanie rynkowe nie stanowi problemu ani analiza potrzeb ani negocjacje cenowe z ubezpieczycielami. Atutem współpracy z kancelarią brokerską jest także transparentność wyboru. Ustawowym obowiązkiem brokera jest udzielenie zindywidualizowanej porady i rekomendowanie na piśmie najlepszej dla klienta oferty.

Nie tylko PZU

14. Ubezpieczenie pracownicze Typu P w PZU przez lata w świadomości Polaków stanowiło synonim polisy na życie. Rzeczywistość jest jednak bardziej złożona. Po pierwsze istnieje sporo rodzajów ubezpieczeń pracowników, które mogą nie mieć wiele wspólnego z polisą na wypadek śmierci. Przykładami są ubezpieczenie kosztów leczenia  pracowników w zagranicznych podróżach służbowych , czy ubezpieczenie OC materialnej zatrudnionych. Znacznie rzadsze stosowane są polisy od porwania i okupu. Po drugie na rynku funkcjonuje kilkunastu innych oferentów ubezpieczeń grupowych na życie. Niemal wszystkie propozycje warte są przeanalizowania, gdyż dla pracowników danej firmy każda ma szanse okazać się najlepszą pod względem stawek i zakresu ochrony. Oferta PZU jest wzorem, do którego w mniejszym lub większym stopniu nawiązują warunki innych ubezpieczycieli. Jednakże konkurenci dawnego monopolisty zdążyli już wypracować szereg specyficznych przewag i z powodzeniem zdobywają rynek. Reasumując, poszukiwań ubezpieczenia dla pracowników nie warto ograniczać do jednego towarzystwa.

Pracodawca – dystrybutor ubezpieczeń pracowniczych

15.Firma na ogół jest stroną umowy ubezpieczenia czyli ubezpieczającym. Obowiązkiem ubezpieczającego jest poinformowanie pracowników o nazwie zakładu oraz zakresie ubezpieczenia a także o charakterze wynagrodzenia otrzymywanego przez firmę, procedurach reklamacyjnych i pozasądowej drodze rozwiązywania sporów. Niestety w dalszym ciągu na polskim rynku występuje proceder przekupywania pracodawców w zamian za akceptację danej oferty ubezpieczenia pracowników. Przepisy ustawy o dystrybucji ubezpieczeń nie zakazują tego, ale nakazują ujawnienie samego faktu otrzymywania środków oraz sposobu jego wyliczania czyli np. że jest to prowizja. Warto mieć też świadomość, że znacznie częściej niż do pracodawcy część składki trafia do osób zatrudnionych w kadrach lub księgowości. Te osoby obowiązane są sprostać analogicznym wymogom. Jak zwykle w życiu, tak w ubezpieczeniu pracowniczym uczciwość i transparentność się opłacają.

Ubezpieczenie grupowe pracowników a koronawirus

16.Generalnie OWU nie wyłączają odpowiedzialności ubezpieczycieli na skutki zarażenia sars-cov-2., choć nie wykluczone , że ulegnie to zmianie w najbliższych miesiącach. Niemal każdy z zakładów ubezpieczeń wypłaci świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego, jego małżonka albo z tytułu pobytu w szpitalu spowodowanych zachorowaniem na COVID-19. Osoby zmagające się z tym schorzeniem mogą korzystać ze wsparcia w ramach pakietów Assitance dołączanych coraz powszechniej do ubezpieczeń pracowniczych. Z tym, że część usług medycznych gwarantowanych przez asystorów (np.konsultacje lekarskie) odbywa się zdalnie. Często zadawane jest pytanie czy ubezpieczenie grupowe na życie zapewnia wypłatę z tytułu zdiagnozowania COVID-19. Pomijając nieliczne wyjątki , żaden pakiet nie obejmuje takiego ryzyka, ponieważ w chwili tworzenia OWU medycynie nie była znana taka jednostka chorobowa. Z niektórych polis można natomiast liczyć na świadczenie za przeszczep płuc. Taka operacja bywa konieczna po wyleczeniu COVID-19 o ciężkim przebiegu.
Na rynku zdążyły już się pojawić oferty ubezpieczenia grupowego dla pracowników i pracodawców promowane jako pakiety uwzględniające COVID . Zwykle składają się one z ryzyk proponowanych już od wielu lat (np. hospitalizacja, zgon ubezpieczonego czy członków jego rodziny), z których część nie ma za wiele wspólnego z epidemią (np. śmierć spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem). Tzw. pakiety koronawirusowe różnią się tym od standardowych ubezpieczeń grupowych, że przewidują dodatkowe świadczenia za zdarzenia stanowiące skutki zarażenia sars-cov-2. Ze względu na zakres ochrony i wysokość świadczeń rozwiązania tego typu można traktować jako uzupełnienie, a nie substytut pełnowartościowego ubezpieczenia na życie pracowników.
Wynikający z zagrożenia epidemiologicznego obowiązek zachowania społecznego dystansu przyczynił się do rozwoju zdalnych form zawierania umów. Nie inaczej jest w ubezpieczeniach grupowych. Większość zakładów ubezpieczeń już wdrożyło procedury wypełniania, przesyłania oraz podpisywania za pomocą platform online lub poczty elektronicznej. Pozostałe pracują nad tego typu rozwiązaniami.

Możliwości indywidualizacji zakresu ubezpieczenia grupowego

17.Grupowy charakter ubezpieczenia niejako wymusza, że zakres ochrony jest, albo przynajmniej powinien być kompromisem oczekiwań i potrzeb poszczególnych ubezpieczonych. Jednakże coraz częściej pojawiają się elementy umożliwiające indywidualizację pokrycia. Najpopularniejszą z nich jest podział grupy na warianty. Ilość wariantów i ich zróżnicowanie zależą przede wszystkim od ilości ubezpieczonych. Większość ubezpieczycieli dopuszcza jedynie podział według obiektywnego kryterium czyli takiego, które uniemożliwia wybór wariantu pracownikowi. Praktykowane jest wyodrębnianie podgrup w oparciu o staż pracy, stanowisko, lokalizację Najczęściej odrębne warianty tworzone są dla pracowników fizycznych i umysłowych. Jednakże zatrudnieni najbardziej cenią możliwość swobodnego określenia, z której wersji będą korzystać. Zwykle prowadzi to do wyodrębnienia przynajmniej dwóch pakietów. Z reguły jeden z nich cechuje się wysokimi świadczeniami z tytułu zgonu i poważnych zachorowań, ale nie zawiera umów związanych z urodzeniem dziecka, a drugi przewiduje wysokie świadczenie z tytułu narodzin potomka przy stosunkowo niskich świadczeniach związanych ze śmiercią. Na takie rozwiązania godzą się tylko niektórzy ubezpieczyciele i wyłącznie przy najliczniejszych grupach. W ubezpieczeniu grupowym można spotkać się także z opcją pośrednią. Polega ona na tym, że każdy z pracowników ma co prawda wybór jednego z kilku wariantów, ale wszystkie propozycje zawierają ten sam zestaw ryzyk, a różnią się tylko poziomem świadczeń. 

Coraz częściej praktykuje się wzbogacanie zakresu podstawowego o pakiety dodatkowe (tzw. cegiełki) dobierane wedle wyboru przez poszczególnych ubezpieczonych. Na rynku ubezpieczeń grupowych wciąż nie zdobyło sobie szerszej popularności określenie sumy ubezpieczenia na życie i składek jako części wynagrodzenia danego pracownika. Np. świadczenie z tytułu zgonu, uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku wynosi trzydziestokrotność miesięcznego wynagrodzenia brutto, a składka miesięczna 0,41% pensji brutto. Warte odnotowanie jest także istnienie umów dedykowanych określonym branżom. Na przykład nauczycielom oferuje się pakiety zawierające ryzyko niezdolności do pracy w zawodzie nauczyciela, personelowi medycznemu ubezpieczenie od chorób zakaźnych.

Polisy wieloletnie dla pracowników

18. Zwykle ubezpieczenie grupowe zawierane jest na okres roczny. Wiele osób sądzi, że okres obowiązywania umowy jest nieokreślony, ponieważ warunki na ogół pozostają niezmienne przez wiele lat. Dzieje się tak, ponieważ zdecydowana większość polis pracowniczych odnawiana jest automatycznie co roku na dotychczasowych warunkach. Jednakże wcale tak być nie musi. Jeśli świadczenia wypłacone przez ubezpieczyciela z danej umowy są wysokie w porównaniu ze składkami albo istotnie zmieniła się struktura demograficzna ubezpieczonych (np. wzrosła średnia wieku), to propozycja ubezpieczenia na kolejny rok przewidywać będzie wyższą składkę lub uboższy zakres. W skrajnych przypadkach prawdopodobne jest wypowiedzenie umowy. W celu ograniczenia zmienności warunków, sporadycznie praktykuje się zawieranie umów na okresy dłuższe niż rok. Z reguły są to ubezpieczenia dwu lub trzyletnie. Takie rozwiązanie ma licznych zwolenników, ale warto wiedzieć, że przez to ochrona jest droższa. Ubezpieczyciele uwzględniają bowiem ryzyko zmienności w składce.

Jedno ubezpieczenie grupowe dla pracowników wielu spółek

19.Jednym z prostszych sposób optymalizacji kosztu i zakresu ochrony jest ubezpieczenie w ramach jednej umowy osób zatrudnionych w różnych podmiotach powiązanych. Nieco upraszczając w ubezpieczeniach pracowniczych obowiązuje zasada im liczniejsza grupa tym atrakcyjniejsza wycena ryzyka, wyższe limity i więcej możliwości konfiguracyjnych. Z drugiej strony warunki tzw. polisy holdingowej nie muszą być korzystne z punktu widzenia wszystkich pracowników podmiotów powiązanych. Na przykład, zdarzyć może się, że w jednej ze spółek powiązanych średnia wieku (jeden z głównych czynników wpływających na cenę) będzie znacznie niższa niż w pozostałych. Analogicznie, jeśli jeden z podmiotów powiązanych zajmuje się dekarstwem, a drugi świadczy usługi księgowe, to na uśrednieniu ryzyka branżowego mogą zyskać zatrudni w tym pierwszym a stracić pracownicy tego drugiego. Chociaż wcale tak być nie musi, wiele zależy od tego jak znaczące będą korzyści skali w danym przypadku.

Warto zwrócić uwagę, że istnienie powiązania między poszczególnymi organizacjami lub jego brak nie jest jednolicie postrzegany przez wszystkich ubezpieczycieli. Niektórzy powiązanie dostrzegają tylko jeśli istnieje stosunek spółka dominująca – spółka powiązana. Wielu oferentów jako podmioty powiązane traktuje organizacje mające tego samego właściciela lub udziałowca, innym wystarczy powiązanie rodzinne czy choćby wykonywanie działalności w jednym lokalu.

Powierz negocjację warunków ubezpieczenia grupowego pracowników Twojej firmy brokerowi posiadającemu wieloletnie doświadczenie i szerokie rozeznanie rynkowe.

broker@andiw.pl             ubezpieczenie na życie dla pracowników a pakiety medyczne
696487675

 

ubezpieczenie grupowe

Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników