MENU
ANDIW UBEZPIECZENIA
ANDIW UBEZPIECZENIA
ANDIW

Ubezpieczenie grupowe dla pracowników

Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników od lat należy do najpopularniejszych produktów finansowych. Z polisy pracowniczej korzystają od dziesięcioleci miliony zatrudnionych i ich rodzin. Jednakże zarówno oni jak i pracodawcy nie wykorzystują w pełni atutów tego rozwiązania.

Ubezpieczenie grupowe pracowników a ochrona właściciela czy zarządzającego przedsiębiorstwem

1.Sam możesz uczestniczyć w programie ubezpieczenia na życie nawet jeśli nie jesteś pracownikiem firmy w rozumieniu prawa. Zastrzec jednak należy, że od tej zasady istnieje sporo wyjątków. Oferta wielu ubezpieczycieli umożliwia stworzenie osobnego wariantu dla właścicieli, członków zarządu czy szeroko rozumianego kierownictwa. Istnienie pakietu ze znacznie wyższym poziomem składki i świadczeń jest zasadne, ponieważ z reguły zarówno potrzeby jak i akceptowalny poziom składki są dla top managerów inne niż dla większości pracowników. Co więcej, uproszczona ocena ryzyka w ubezpieczeniach grupowych sprawia, że szanse na uzyskanie pokrycia w ramach takiego produktu są znacznie wyższe niż w ubezpieczeniu indywidualnym.

Swoboda zmian ubezpieczyciela

2.Towarzystwo Ubezpieczeń możesz zmienić przy płatności każdej składki, mimo że umowa z reguły zawierana jest na okres roczny z automatycznym odnowieniem. Jak to jest możliwe ? Jeśli jesteś ciekawy skontaktuj się z nami. Oczywiście takiego manewru nie warto wykonywać bez rozeznania.

Zakres ubezpieczenia grupowego pracowników

3.Nieraz pada pytanie co obejmuje ubezpieczenie grupowe. Odpowiedź zależy od danej umowy. O rynek konkuruje kilkunastu ubezpieczycieli, a oferty poszczególnych graczy różnią się mniej lub bardziej istotnymi szczegółami. Propozycje towarzystw działu I LIFE ze względów prawnych zawierają zawsze ubezpieczenie na życie, do którego dodawane są umowy dodatkowe. Przy czym zdarza się, że świadczenie z umowy głównej ma marginalne znacznie, a program ukierunkowany jest na inne funkcje np. wsparcie w razie choroby czy wypadku. Katalogi ryzyk dodatkowych w poszczególnych produktach nie są identyczne, ale rynek zdarzył wypracować standardy. Typowe ubezpieczenie grupowe na życie na ogół obejmuje następujące ryzyka dodatkowe :

 • śmierć w wyniku NW komunikacyjnego przy pracy
 • śmierć w wyniku NW przy pracy
 • śmierć w wyniku NW komunikacyjnego
 • uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu
 • pobyt w szpitalu
 • poważne zachorowanie
 • operacje chirurgiczne
 • leczenie specjalistyczne
 • zgon współmałżonka /partnera
 • urodzenie się dziecka
 • zgon rodzica
 • zgon teścia
 • assitance medyczny

 

Powyższe wyliczenie nie ma charakteru wyczerpującego. Na rynku można spotkać pakiety przywidujące wypłatę w razie niezdolności do pracy, zdarzeń medycznych dotyczących członków rodzinny np.poważne zachorowania małżonka ubezpieczonego.

Dobór ryzyk zależy zależy od ubezpieczającego oraz zakładu ubezpieczeń.W uproszczeniu panuje zasada, że czym liczniejsza jest grupa tym szersze są możliwości konfiguracyjne.

Trzeba także mieć świadomość, że ubezpieczenia osobowe w formie grupowej, nie są wyłącznie domeną ubezpieczeń życiowych. Z towarzystwami NON-LIFE można zawrzeć między innymi umowy ubezpieczenia zdrowotnego, NNW kosztów leczenia i inne.

grupowe ubezpieczenie

Ubezpieczenie grupowe pracowników z pakietem medycznym

4.Pakiet zawierający umowy typowe dla ubezpieczeń pracowniczych (śmierć, uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, poważne zachorowania) często warto poszerzyć o ubezpieczenie zdrowotne. Nie gwarantuje ono wypłaty świadczenia pieniężnego, a zapewnia dostęp do lekarzy oraz badań w prywatnych placówkach medycznych. Doświadczenia pokazują, że szybki dostęp do profesjonalnej opieki medycznej znacząco obniża absencję pracowniczą. Ubezpieczeni zamiast czekać w kolejkach mogą szybciej wrócić do pracy. Nie bez znaczenia są także badania profilaktyczne. Pozwalają ono wykryć i wyleczyć wiele schorzeń na wczesnym etapie, co generuje spore oszczędności. Dowiesz się więcej czytając artykuł Ubezpieczenie zdrowotne jak wybrać najlepsze. Inną kwestią są dołączane do grupowych ubezpieczeń na życie pakiety assistance. One także zapewniają świadczenia pomocowe w naturze (np. transport medyczny, wizyta pielęgniarki), ale ich zakres i spectrum sytuacji kiedy mogą zadziałać są zdecydowanie skromniejsze niż w pełnowartościowym ubezpieczeniu zdrowotnym. Trzeba też mieć świadomość, że assistance może, ale nie musi wcale mieć charakteru medycznego. Zdarzają się rozwiązania umożliwiające skorzystanie z usług hydraulika czy ślusarza, jednakże przy ubezpieczeniach pracowniczych dominuje assistance o funkcji medycznej.

Kto płaci składkę na ubezpieczenie pracownicze 

5.Z formalnego puntu w grupowym ubezpieczeniu na życie ubezpieczającym czyli strona umowy z ubezpieczycielem jest jest pracodawca. Jednakże ekonomiczny ciężar ekonomiczny składki może być ponoszony przez pracodawcę, pracownika jak i dzielona między obie strony stosunku pracy. Do uzgodnienia jest czy, to należność zapłacona ubezpieczycielowi będzie potrącana z wynagrodzenia zatrudnionego.

Warto wspomnieć, że sponsorowanie składek przez pracodawcę niesie za sobą szereg korzyści. Dofinansowanie programu uprowadzi do tego, że uczestniczy nim więcej zatrudnionych, co z kolei pozytywnie wpływa na wycenę. Oprócz tego inwestycja nawet drobnych kwot w ubezpieczenie grupowe może znacząco uatrakcyjnić warunki zatrudnienia. Co więcej opłacanie polisy na życie pracownika pozwala optymalizować wydatki występujące w przypadku śmierci podwładnego. Pomijając kilka wyjątków składki na ubezpieczenie grupowe zatrudnionych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu (KUP), ale jak zawsze kwestie podatkowe należy rozpatrywać indywidualnie.(Patrz np.Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 09.08.2011 IBPBI/2/423-553/11/MO)

Coraz częściej praktykowane jest rozwiązanie pośrednie polegające na tym, że, że firma płaci za ubezpieczenia na życie, a pracownicy finansują koszt umów dodatkowych (np.uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, hospitalizacji).

6.Ubezpieczenie grupowe może stanowić atrakcyjny benefit pracowniczy. Finansując składkę ubezpieczeniową można niewielkim kosztem zwiększyć lojalność pracowników. Podwyżka wynagrodzenia na poziomie 60 czy 100 PLN raczej nie będzie mieć większego oddziaływania. Przy tym samym koszcie można pracownikowi zapewnić ochronę ubezpieczeniową, która indywidualnie kosztowałaby nawet kilka razy więcej. Ponadto dla osób o nie najlepszym stanie zdrowia ubezpieczenie pracownicze stanowi niekiedy jedyną szansę na objęcie ochroną. Kalkulacja ryzyka na całą grupę, nie na pojedyncze osoby pozwala także na ubezpieczenie w szerszym zakresie niż w polisach indywidualnych, w szczególności dotyczy to ubezpieczeń medycznych. Wraz ze starzeniem się społeczeństwa zainteresowania rozwiązaniami zapewniającymi dostęp do prywatnego leczenia i diagnostyki będzie wzrastać. Badania pokazują, że już teraz pakiety medyczne i grupowe ubezpieczenia na życie należą do najbardziej pożądanych dodatków pozapłacowych dla pracowników.

Ponadto warto wiedzieć, że osobom ubezpieczonym w ramach polis grupowych często przysługuje szereg rabatów, które same w sobie mogą stanowić benefit pracowniczy. Są to często zniżki na inne ubezpieczenia lub produkty firm powiązanych kapitałowo z ubezpieczycielem, ale nie tylko. Oferowane są całe programy rabatowe obejmujące między innymi : sklepy, kina, restauracje.

Odprawa pośmiertna

7.W razie śmierci pracownika z jakiejkolwiek przyczyny zobowiązany jesteś do wypłaty małżonkowi i dzieciom zmarłego, rodzicom, rodzeństwu zmarłego odprawy pośmiertnej (art.93 KP). Jej wysokość zależy od stażu pracy pracownika w danej organizacji. Maksymalna wysokość to dziesięciokrotność miesięcznych zarobków danego pracownika. Zatem nie dość, że w wyniku wakatu możesz ponieść istotne straty, to sytuację pogorszyć może jeszcze konieczność wypłaty odprawy pośmiertnej. Jednakże ubezpieczając pracownika na życie na sumę ubezpieczenia zwalniasz się z obowiązku wypłaty wspomnianego świadczenia. Jeżeli suma ubezpieczenia jest niższa od odprawy pośmiertnej, masz obowiązek wyłożyć rodzinie kwotę stanowiącą różnicę między należną odprawą a sumą ubezpieczenia. Kwestia odprawy pośmiertnej w kontekście ubezpieczenia na życie została omówiona szczegółowo w artykule ubezpieczenia pracownicze.

PPE PPK

8.Polisa grupowego ubezpieczenia na życie może przybrać formę Pracowniczego Planu Emerytalnego w skrócie PPE albo Pracowniczego Planu Kapitałowego czyli PPK. Oba rozwiązania zapewniają zwolnienie z:

 • składek opłacanych przez pracodawcę z obciążeń na rzecz ZUS
 • wypłaty środków z podatku od zysków kapitałowych nazywanego podatkiem Belki.

Ponadto oszczędzający w PPK może zyskać dodatkowe dopłaty ze strony państwa , a właściwie Funduszu Pracy. Jednorazowo przyznawana jest dopłata powitalna w wysokości 250 PLN, oraz po spełnieniu dodatkowych wymogów także dopłata roczna 240 PLN. Oczywiście Pracownicze Plany Kapitałowe i Pracownicze Programy Emerytalne różnią się także w wielu innych aspektach, ale w tym kontekście są to kwestie drugorzędne. Istotniejsze od szczegółowego porównania poszczególnych form jest abyś zapamiętał, że ubezpieczenie grupowe pracowników może przybrać formy z, którymi ustawodawca wiążę dodatkowe profity zarówno dla pracodawcy jak i pracowników.

Więcej na temat czym są Pracownicze Plany Kapitałowe przeczytasz klikając w link.

Programy inwestycyjne

9.Ubezpieczenie grupowe możesz wzbogacić o elementy inwestycyjne. Nadają się do tego wyżej wspomniane programy PPK i PPE. Dodatkowym komponentem do ubezpieczenia grupowego na życie może być także Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) jak Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych nabywane poza wymienionymi wyżej kwalifikowanymi formami oszczędzania. Decydując jest na rozszerzenie ubezpieczenia o program inwestycyjny warto zadbać, by konstrukcja produktu opierała się na jasnym podziale składki na część inwestycyjną i ochroną. W przeciwnym razie rezultaty mogą być dalekie od oczekiwań. Często jako atut rozwiązań inwestycyjnych dołączanych do ubezpieczenia na życie wymienia się znacznie niższy w produktach indywidualnych limit wpłat. Po pierwsze nie zawsze jest to prawda. Na szerokim i konkurencyjnym rynku zdarzają się rozwiązania pozwalające zainwestować nawet 50 PLN. chociaż faktem jest że nie jest ich wiele. Po drugie należy mieć świadomość, że wpłata na poziomie 50 PLN, nawet inwestowana przez wiele lat z ponadprzeciętnym zyskiem nie pozwoli na zgromadzenie pokaźnego kapitału.

Zaliczenie karencji

10.Zawarcie ubezpieczenia na życie na ogół wiąże się z karencjami. W największym uproszczeniu karencja to okres czasu liczony od zawarcia umowy,w którym ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia za niektóre zdarzenia. Karencji nie stosuje się do roszczeń wynikających z NW. Z reguły przy zmianie jednego ubezpieczenia na drugie z zachowaniem ciągłości ochrony, okresy karencji ulegają zaliczeniu na poczet nowej umowy. Jednakże w czasie trwania okresu karencji nowy ubezpieczyciel ogranicza wysokość wypłaty do poziomu obowiązującego w poprzedniej umowie. Praktykowane bywa także całkowite zniesienie karencji dla osób przystępujących w dacie startu programu lub z chwilą uzyskania uprawnień do uczestnictwa, ale dotyczy to przede wszystkim grup powyżej 50 osób. Niekiedy brak karencji warunkuje wypełnienie przez wszystkich bądź niektórych przystępujących do ubezpieczenia ankiety medycznej. Warto zwrócić uwagę, że niektóre zakłady ubezpieczeń różnicują zasady stosowania karencji w zależności od formy zatrudnienia oraz tego czy dana osoba przystępuje do ubezpieczenia jako zatrudniony czy jego współmałżonek/partner bądź pełnoletnie dziecko.

Według art 833 Kodeksu Cywilnego samobójstwo ubezpieczonego nie rodzi odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, jeśli od zawarcia umowy ubezpieczenia do targnięcia się życie upłynęło 2 lata. Wskazany termin może być skrócony nawet do 6 miesięcy, co w ubezpieczeniach grupowych nierzadko ma miejsce. W doktrynie i orzecznictwie dominuje pogląd,że przy zmianie ubezpieczyciela z zachowaniem ciągłości ochrony ta swoista karencja nie jest liczona od nowa (Wyrok SA w Poznaniu z 05.12.2017 I ACa 649/17).

Potrzeba aktualizacji

11.Zakres ochrony każdego ubezpieczenia należy aktualizować. Ubezpieczenie na życie zatrudnionych nie jest wyjątkiem. Wysokości świadczeń, które odpowiadały potrzebom ówczesnej załogi 10 lat temu może być nieadekwatna do dzisiejszego zapotrzebowania. Potrzeby zmieniają się wraz ze zmianami w kadrze.Trudno też nie zauważyć przemian w oczekiwaniach samych ubezpieczonych. Niegdyś pierwszoplanowe znaczenie miały ryzyka rodzinne (urodzenie dziecka, śmierć rodzica). Niemal od dekady zauważalne jest przesuwanie akcentów w stronę umów przewidujących wypłatę w razie choroby czy wypadku.Doświadczenia w związane z pandemią covid nasiliły tą tendencję. Inną czynnikiem, który powinien skłaniać do aktualizacji jest inflacja.

Ponadto na rynku ubezpieczeniowym pojawiają się nieustannie nowe możliwości. Przykładem jest dostępne dopiero od kilku lat ubezpieczenie GLOBAL DOCTORS (wcześniej best doctors), umożliwiające w razie poważnego zachorowania skorzystanie z drugiej opinii lekarskiej i leczenia w najlepszych ośrodkach na świecie.(obejrzyj trwający 3 minuty film dotyczący ubezpieczenia BEST DOCTORS). Warte odnotowanie jest także pojawienie programów międzynarodowej opieki medycznej. W największym uproszczeniu ich istotą tego rozwiązania jest pokrywanie kosztów opieki medycznej, w tym zarówno kosztów leczenia jak i badań profilaktycznych na zasadzie all risk we wszystkich państwach świata. Nowością jest także zdrowotne ubezpieczenie komplementarne, z które gwarantuje finansowane świadczeń nierefundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nasilająca się konkurencja od lat wymusza ewolucyjne zmiany w OWU tradycyjnych ubezpieczeń życiowych. Czytaj więcej w punkcie 13..

Góra tabeli w ofercie ubezpieczenia grupowego na życie

12.Gdy pyta się przeciętnego ubezpieczonego w grupowej polisie na życie o wysokość świadczenia z tytułu śmierci z reguły bez namysłu podaje dosyć wysoką kwotę np. 300 000 PLN. Przy czym należy wyjaśnić, że podawana wielkość na ogół odnosi się do skumulowanej wypłaty z kilku tytułów. Zwykle chodzi o zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego przy pracy, o czym ubezpieczony nie pamięta bądź nie jest świadomy. Jest to skutek głownie zabiegu marketingowego. W ofercie ubezpieczenia grupowego jako pierwsza podawana jest kwota wypłaty z tytułu śmierci z powodu NW w ruch lądowym, powietrznym lub wodnym przy pracy. Niekiedy spotkać można z jeszcze dalej posuniętym różnicowaniem kwoty świadczeń ubezpieczeniach na życie w zakładzie pracy.(Przykład niżej) Przykładem są umowy przewidujące dodatkową wypłatę w razie :

 • wypadku komunikacyjnego w pracy z udziałem samochodu ciężarowego w porze nocnej
 • uprawiania sportu na kółkach
 • wybuchu gazu

 

Zaskakująco dużo osób przekonanych jest, że utrata życia w opisanych okolicznościach zdarza się niezwykle często. W rzeczywistości jest zupełnie inaczej.

Według danych GUS w 2020 roku zmarło w Polsce ponad 480 tys. osób, a policja informowała, że w tym samym okresie miało miejsce około 2 500 zgonów w skutek wypadków na drodze. Zatem wypadki komunikacyjne były przyczyną 0,5% (pół procent) śmierci. W trakcie roku odnotowano mniej 150 wypadków przy pracy ze skutkiem śmiertelnym, co stanowi 0,03 % (trzy setne procenta) ogólnej liczby zgonów. Skoro nie wszystkie przypadki śmierci w wypadku komunikacyjnym stanowią jednocześnie wypadek przy pracy, można przyjąć, że kumulacja wymienionych tytułów do wypłaty stanowi wyjątkową rzadkość.

Oczywiście jest to pewne uproszczenie, gdyż struktura demograficzna ubezpieczonych różni się od ogólnopolskiej, a poza tym definicje zdarzeń ubezpieczyciele stosowane przez zakłady ubezpieczeń różnią się od statystyk publicznych. Obraz zniekształcają dodatkowo czynniki związane z pandemią koronawirusa.

Nie mniej jednak przy analizy oferty ubezpieczenia grupowe na życie, warto szczególną uwagę zwrócić na wysokość świadczenia za śmierć (bez precyzowana okoliczności). Standardem rynkowy stanowi, że suma ubezpieczenia z tytułu zgonu jest około 4 razy niż od kwoty należnej w przypadku śmierci w wypadku komunikacyjnych w trakcie pracy. 

polisa grupowa w pracy

 

 

oferta ubezpieczenia grupowego

Spadek cen i modernizacja umów

13.Nawet jeśli potrzeby nie uległy zmianie w ostatnim czasie bardzo opłacalne może okazać się skonfrontowanie posiadanego zakresu ochrony z innymi ofertami. Wycena ryzyka w ubezpieczeniach z roku na rok jest coraz niższa. Nawet jeśli średnia wieku zatrudnionych w Twoim przedsiębiorstwie wzrosła masz szansę za tą samą składkę uzyskać znacznie korzystniejsze ubezpieczenie grupowe niż kilka lat temu. Konkurencja między towarzystwami ubezpieczeń wymusza także korzystne dla klientów zmiany w OWU i wprowadzanie innowacji produktowych. Tendencja nie jest tak wyraźna jak w przypadku ceny, gdyż aspekty jakościowe znacznie trudniej porównać niż ilościowe, ale nie sposób zaprzeczyć jej istnieniu. Przykłady modyfikacji poprawiających zakres pokrycia ubezpieczeniowego można by mnożyć. Systematycznie tracą na znaczeniu wyłączenia dotyczące miejsca zdarzenia ubezpieczeniowego. Natomiast coraz szersze są katalogi poważnych zachorowań, metod leczenia specjalistycznego za którego należy się świadczenie ubezpieczeniowe. O postępie można mówić także w odniesieniu do definicji. Jeszcze kilka lat temu, żaden z zakładów ubezpieczeń nie wypłacał świadczenia za zdiagnozowaniu nowotworu in situ, obecnie czyni to przynajmniej kilka towarzystw. Wielu brokerów pamięta czasy, kiedy rarytasem była możliwość dołączenia współmałżonka do ubezpieczenia grupowego. Dzisiaj umożliwiają to niemal wszyscy oferenci, co więcej większość OWU przewiduje nawet uczestnictwo partnerów życiowych (konkubentów) pracowników. Coraz częściej nie stanowi problemu ubezpieczenie jako partnera życiowego głównego ubezpieczonego osoby tej samej płci. Od kilku lat konkubenci traktowani są analogicznie jak małżonkowie w umowach dodatkowych dotyczących śmierci współmałżonków czy teściów. W ostatnich latach zaczęła się też pojawić możliwość ubezpieczenia pełnoletni dzieci pracowników. Nadal do ubezpieczenia grupowego nie mogą przystępować potomkowie, przed ukończeniem 18 roku życie. Jednakże część zakładów ubezpieczeń oferuje umowy dodatkowe chroniące życie i zdrowie małoletnich pociech. Co, więcej niektórzy oferenci proponują pakiety dedykowane najmłodszym na zasadzie tzw.cegiełek. Każdy z ubezpieczonych ma prawo zdecydować samodzielnie czy rozszerzy o o nie swoje ubezpieczenie.

Pre-existing a ubezpieczenie grupowe

14.Weryfikacja stanu zdrowia ograniczająca się na ogół do kilku pytań, dlatego do ubezpieczenia pracowniczego nierzadko przystępują osoby cierpiące na rozmaite schorzenia. Jednakże mało kto zdaje sobie sprawę z dość powszechnego wyłączenia odpowiedzialności , jakie stanowią skutki stanów istniejących w chwili zawierania umowy (pre-existing conditions). W praktyce jest to cichy zabójca pokaźnej części wypłat. Np. jeśli do ubezpieczenia przystąpi osoba chora na cukrzycę, to ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia za pobyt w szpitalu w celu leczenia śpiączki cukrzycowej. Oprócz pobytu w szpitalu takie klauzule stosowane bywają w umowach dotyczących poważnych zachorowań, operacji medycznych, niezdolności do pracy, a znacznie rzadziej w odniesieniu do umowy głównej czyli śmierci ubezpieczonego. Jak zwykle u każdego z oferentów sprawa wygląda nieco inaczej. Ponadto, czym bardziej wniknie się w szczegóły tym różnic jest więcej. Niektóre towarzystwa obejmują stany powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej umowy pod warunkiem zachowania ciągłości pokrycia. Można odnaleźć postanowienia OWU znoszące wyłączenie pre-ex po określonym czasie. Kilku ubezpieczycieli zaprzestaje stosowania klauzuli pre-existing po 3 latach od przystąpienia danej osoby do ubezpieczenia. Praktykowane jest także limitowanie zasięgu omawianego wyłączenia do stanów powstałych w określonym okresie przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie w pracy a porada brokera

15.Podobnie jak przy wyborze ubezpieczenia majątku czy polisie OC, również w zakresie grupowych i indywidualnych ubezpieczeń na życie możesz skorzystać z pomocy brokera ubezpieczeniowego. Kancelaria brokerska, czyli Twój pełnomocnik wobec wszystkich Ubezpieczycieli może zoptymalizować zakres ochrony nie pobierając za to od Ciebie honorarium. Dla brokera ubezpieczeniowego posiadającego nie tylko teoretyczną wiedzę, ale i rozeznanie rynkowe nie stanowi problemu ani analiza potrzeb ani negocjacje cenowe z ubezpieczycielami. Atutem współpracy z kancelarią brokerską jest także transparentność wyboru. Ustawowym obowiązkiem brokera jest udzielenie zindywidualizowanej porady i rekomendowanie na piśmie najlepszej dla klienta oferty.Odbywa się to między innymi w formie raportu. Rzetelne porównanie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych szczegółów propozycji bez znajomości arkanów rynkowych wymaga wielu godzin pracy, o ile w ogóle jest możliwe. Przeciętne OWU ubezpieczenia grupowego na życie liczy około 200 stron.

Nie tylko PZU

16. Ubezpieczenie pracownicze Typu P w PZU przez lata w świadomości Polaków stanowiło synonim polisy na życie. Rzeczywistość jest jednak bardziej złożona. Po pierwsze istnieje sporo rodzajów ubezpieczeń pracowników, które mogą nie mieć wiele wspólnego z polisą na wypadek śmierci. Przykładami są ubezpieczenie kosztów leczenia pracowników w zagranicznych podróżach służbowych , czy ubezpieczenie OC materialnej zatrudnionych. Znacznie rzadsze stosowane są polisy od porwania i okupu. Po drugie na rynku funkcjonuje kilkunastu innych oferentów ubezpieczeń grupowych na życie. Niemal wszystkie propozycje warte są przeanalizowania, gdyż dla pracowników danej firmy każda ma szanse okazać się najlepszą pod względem stawek i zakresu ochrony. Oferta PZU jest wzorem, do którego w mniejszym lub większym stopniu nawiązują warunki innych ubezpieczycieli. Jednakże konkurenci dawnego monopolisty zdążyli już wypracować szereg specyficznych przewag i z powodzeniem zdobywają rynek. Reasumując, poszukiwań ubezpieczenia dla pracowników nie warto ograniczać do jednego towarzystwa. 

Zatem naturalne się pytania które ubezpieczenie grupowe jest najlepsze, jakie Towarzystwo wybrać. Odpowiedź jest tak wiele jak sytuacji klientów. Oferta najkorzystniejsza dla jednej grupy, może być zupełnie nieatrakcyjna dla innej. Ponadto wyboru polisy można dokonać w oparciu o rozmaite kryteria. Niewiele prawdy zawiera, stwierdzenie że propozycje wszystkich ubezpieczycieli różnią się wyłącznie poziomem składek bądź świadczeń. Warto porównać między innymi :

 • kto może przystąpić do ubezpieczenia
 • do jakiego wieku trwa ochrona (standard rynkowy to 70 lat, ale w drodze negocjacji dopuszczalne jest przesunięcie tego limitu)
 • jakie są zasady oceny ryzyka (czy wystarczy jednozdaniowe oświadczenie o stanie zdrowia czy konieczne jest wypełnienie rozbudowanej ankiety medycznej)
 • minimalny próg partycypacji (udział ubezpieczonych w ogólnej liczbie zatrudnionych) 
 • długość karencji oraz zasady ich zaliczenie czy zniesienia 
 • zasady indywidualnej kontynuacji po ustaniu zatrudnienia
 • zakres terytorialny ochrony
 • definicje OWU (Nazewnictwo jest podobne u wszystkich ubezpieczycieli, ale to samo pojęcie w jednej propozycji może oznaczać zupełnie coś innego w innej. Na przykład w zależności od OWU rozszerzony katalog poważnych zachowań może liczyć 10 albo 60 jednostek chromowych)
 • wyłączenia i ograniczenia pokrycia (np. tylko niektórzy ubezpieczyciele odpowiadać będą za zgonu ubezpieczonego w wypadku przy pracy w razie nieprzestrzegania przez niego przepisów BHP, PPOŻ czy regulaminu pracy)
 • od ilu osób może funkcjonować ubezpieczenie grupowe.

ubezpieczenie w pracy

Pracodawca – dystrybutor ubezpieczeń pracowniczych

17.Firma na ogół jest stroną umowy ubezpieczenia czyli ubezpieczającym.Niestety w dalszym ciągu na polskim rynku występuje proceder przekupywania pracodawców w zamian za akceptację danej oferty ubezpieczenia grupowego pracowników. Przepisy ustawy o dystrybucji ubezpieczeń nie zakazują tego, ale pobieranie wynagrodzenia rodzi szereg konsekwencji prawnych. Jeśli ubezpieczający otrzymuje wynagrodzenia lub inne korzyści w związku z oferowaniem możliwości skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej lub czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy ubezpieczenia umów ubezpieczenia grupowego, zawartych na rachunek pracowników (i innych zatrudnionych) to jego obowiązkiem jest przekazuje osobie zainteresowanej przystąpieniem umowy ubezpieczenia grupowe informacji o :

1)firmie zakładu ubezpieczeń oraz adresie jego siedziby;

2) charakterze wynagrodzenia otrzymywanego w związku z proponowanym przystąpieniem do umowy ubezpieczenia grupowego (np. że jest to prowizja);

3)możliwości złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów.

Przepisy dodatkowo podkreślają, że ubezpieczający ma postępować postępuje uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie, zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów. Sposób wynagradzania ubezpieczającego, nie może być sprzeczny z z ostatnim z wymienionych obowiązków. Nie dopuszczalne są zwłaszcza ustalenia dotyczące wynagrodzeń, celów sprzedaży lub innych ustaleń, które mogłyby stanowić zachętę do proponowania klientowi określonej umowy ubezpieczenia jeśli mogłaby być zaproponowane ubezpieczenie lepiej odpowiadające potrzebą pracowników. Z kolei informacje kierowane przez pracodawcę-ubezpieczającego mają jasne rzetelne i w języku polskim. (Patrz więcej art 18 ustawy o działalności ubezpieczeniowej w związku z art 7 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń).

Oprócz tego otrzymywanie przez pracodawcę szeroko rozumianego wynagrodzenia, może skutkować uznania pracodawcy za pośrednika ubezpieczeniowego (do których należą agenci i brokerzy ubezpieczeniowi, co wiąże się z szeregiem innych obowiązków. Przy czym samo wynagrodzenie stanowi przesłankę konieczną, lecz nie wystraszającą do osiągnięcia pozycji prawnej dystrybutora ubezpieczeń (ściślej pośrednika). ETS skonstatował, że do dystrybutorów ubezpieczeń zalicza się między innymi podmioty, których działalność polega na oferowaniu dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia grupowego zawartego uprzednio przez nią z zakładem ubezpieczeń, za wynagrodzenie (Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 29.09.2022 C-633/20 ECLI:EU:C:2022:733 TC Medical Air Ambulance Agency). Przykładając tą tezę na realia ołowianego zagadnienia trzeba stwierdzić, że nie ma przeszkód, by pracodawca (będący jednocześnie ubezpieczającym) został uznany za pośrednika ubezpieczeniowego, jeśli oferuje przystąpienie do ubezpieczenia grupowego, otrzymując za to wynagrodzenie. 

Co więcej zakład pracy wcale nie musi oferować ochrony ubezpieczeniowej, by zyskać status pośrednika. Wprawdzie, art 6 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, stanowi, że za dystrybucję ubezpieczeń nie uznaje się między innymi : 

1)okazjonalnego dostarczania klientowi informacji w związku z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą inną niż działalność w zakresie dystrybucji ubezpieczeń jeśli przedsiębiorca nie podejmuje dodatkowych działań mających pomóc w zawarciu lub wykonywaniu umowy ubezpieczenia czy

2) przekazywania potencjalnym klientom informacji na temat produktów ubezpieczeniowych lub reasekuracyjnych, agenta ubezpieczeniowego, brokera ubezpieczeniowego, brokera reasekuracyjnego, zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji, jeżeli przedsiębiorca nie podejmuje dodatkowych działań mających pomóc w zawarciu umowy ubezpieczenia.

Jednakże z drugiej strony ETS w wyroku z 31.05.2028 C-542/16, EU:C:2018:369, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag przeciwko Dödsboet efter Ingvar Mattsson oraz Jan-Erik Strobel i in. przeciwko Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag uznał, że czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego obejmują nie tylko oferowanie i proponowanie umów ubezpieczenia, ale także inne prace przygotowawcze do zawarcia takich umów, przy czym charakter tych prac przygotowawczych nie jest w żaden sposób ograniczony

Konsekwencją uznania za dystrybutora jest między innymi obowiązek doskonalenia umiejętności zawodowych,( min 15 godzin rocznie) ,udzielenia odpowiedzi na reklamację. Skoro katalog katalog pośredników ubezpieczeniowych ma charakter zamknięty, pracodawca-ubezpieczający musi zaliczać się do jednego rodzajów wymienionych w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń. Sposób prowadzenia działalności pozwala przyjąć,że ubezpieczający powinien być agentem. Z tą kwalifikacją wiąże się z kolejne obowiązki. w tym np.udostępnianie klientowi dokument pełnomocnictwa przy pierwszej czynności należącej do zakresu działalności agencyjnej. Poza tym, przed rozpoczęciem działalności osoby fizyczne mające wykonywać czynności agencyjne powinny odbyć szkolenie, zdać egzamin oraz uzyskać wpis w rejestrze. Prowadzenie działalności bez dopełnienia tych formalności może stanowić przestępstwo zagrożone grzywną, karze ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do lat 2. Oprócz tego nieprzegrzewanie niektórych innych obowiązków naraża na sankcje administracyjne w tym kary pieniężne. 

Dopuszczalność kwalifikacji prawnej pracodawcy, będącego jednocześnie ubezpieczającym w ubezpieczeniu grupowym pracowników nie jest wolna od kontrowersji. Zdarzają się prawnicy negujący taką ewentualność (J.Zięba (w:) P.Machaluk, J.Zięba (red.) Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Komentarz Art 4 Nb.18). W doktrynie przeważa jednak pogląd aprobujący przypisywanie przy ubezpieczeniu grupowym pracowniczym stratusu dystrybutora ubezpieczającemu (D.Maśniak (w:) M.Fras i inni Dystrybucja ubezpieczeń. Komentarz Art.4 pkt. 3). Można też się spotkać z zaliczaniem opisanej wyżej aktywności jako czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń (w tym kierunku J.Nowak (w:) P.Czubłun (red.) Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Komentarz Art 4 Nb.33) , co także wiąże się np. z obowiązkiem szkoleniowy. Kwestie czy pracodawca ubezpieczający jest agentem czy podmiotem wykonującym obowiązki dystrybucyjne zakładu należy rozstrzygać ad casu. 

Warto mieć też świadomość, że znacznie częściej niż do pracodawcy część składki trafia do osób zatrudnionych w kadrach lub księgowości. Te osoby obowiązane są sprostać analogicznym wymogom. 

 grupowe ubezpieczenie

 

Ubezpieczenie grupowe pracowników a koronawirus

18.Generalnie OWU nie wyłączają odpowiedzialności ubezpieczycieli na skutki zarażenia sars-cov-2., choć nie wykluczone, że ulegnie to zmianie w najbliższych miesiącach. Niemal każdy z zakładów ubezpieczeń wypłaci świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego, jego małżonka albo z tytułu pobytu w szpitalu spowodowanych zachorowaniem na COVID-19. Osoby zmagające się z tym schorzeniem mogą korzystać ze wsparcia w ramach pakietów Assitance dołączanych coraz powszechniej do ubezpieczeń pracowniczych. Z tym, że część usług medycznych gwarantowanych przez asystorów (np.konsultacje lekarskie) odbywa się zdalnie. Często zadawane jest pytanie czy ubezpieczenie grupowe na życie zapewnia wypłatę z tytułu zdiagnozowania COVID-19. Pomijając nieliczne wyjątki , żaden pakiet nie obejmuje takiego ryzyka, ponieważ w chwili tworzenia OWU medycynie nie była znana taka jednostka chorobowa. Z niektórych polis można natomiast liczyć na świadczenie za przeszczep płuc. Taka operacja bywa konieczna po wyleczeniu COVID-19 o ciężkim przebiegu.
Na rynku zdążyły już się pojawić oferty ubezpieczenia grupowego dla pracowników i pracodawców promowane jako pakiety uwzględniające COVID. Zwykle składają się one z ryzyk proponowanych już od wielu lat (np. hospitalizacja, zgon ubezpieczonego czy członków jego rodziny), z których część nie ma za wiele wspólnego z epidemią (np. śmierć spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem). Tzw. pakiety koronawirusowe różnią się tym od standardowych ubezpieczeń grupowych, że przewidują dodatkowe świadczenia za zdarzenia stanowiące skutki zarażenia sars-cov-2. Ze względu na zakres ochrony i wysokość świadczeń rozwiązania tego typu można traktować jako uzupełnienie, a nie substytut pełnowartościowego ubezpieczenia na życie pracowników.

W kontekście wszelkich ubezpieczeń na życie, nie tylko grupowych niemałe poruszenie wywołała kwestia odpowiedzialności ubezpieczycieli za skutki szczepienia przeciwko COVID, ponieważ to szczepienie zdaniem niektórych stanowi eksperyment medyczny w rozumieniu prawa, a wielu OWU spotkać można wyłączenie ochrony związane z eksperymentami medycznymi. Jednakże zaznaczyć należy, że wśród ekspertów przeważa stanowisko według, którego nie można szczepienia przeciwko koronawirusowi kwalifikować jako eksperymentu leczniczego, czy szerzej medycznego. Podobnie wypowiadają się organy państwa. Zatem w przypadku rozstrzygania tego zagadnie wysoce prawdopodobne jest, że sąd stanie po stronie ubezpieczonego czy uposażonego. Po drugie wspomniane obostrzenie ochrony ubezpieczeniowej na ogół nie dotyczy umowy głównej (świadczenie za zgon ubezpieczonego) a umów dodatkowych np. pobytu w szpitalu. Przy czym wzorce umowne stosowane przez poszczególnych oferentów są pod tym względem bardzo zróżnicowane. Niektóre towarzystwa ubezpieczeń wykluczają wypłatę świadczenia za konsekwencję następstw eksperymentów we wszystkich umowach dodatkowych, a inne tylko w części. Zdarzają nawet propozycje ubezpieczeń grupowych czy indywidualnych, w których próżno szukać ograniczeń odpowiedzialności dotyczących eksperymentów medycznych. Analizując omawiane sprawę w OWU warto zwrócić uwagę także na samą treść postanowień np. czy wyłączone skutki eksperymentu medycznego czy leczenia eksperymentalnego. Istotne może okazać się także zamieszenie we wzorcu umownym definicji eksperymentu medycznego i jej treść.

Przy wyborze polisy grupowej dla pracowników warto zwrócić także na programy motywujące ubezpieczonych do szczepień przeciwko koronawirusowi. Formy takich inicjatyw są dosyć zróżnicowane. Jeden z ofermów gotowy jest wypłacić premię 100 PLN każdemu zaszczepionemu i ubezpieczonemu zatrudnionemu, jeśli pracodawca zobowiąże się opłacać składkę na ubezpieczenie grupowe pracowników, nie mniejszą niż 25 PLN miesięcznie na osobę, a umowa zostanie zawarta przynajmniej na 2 lata.

Wynikający z zagrożenia epidemiologicznego obowiązek zachowania społecznego dystansu przyczynił się do rozwoju zdalnych form zawierania umów. Nie inaczej jest w ubezpieczeniach grupowych. Większość zakładów ubezpieczeń już wdrożyło procedury wypełniania, przesyłania oraz podpisywania za pomocą platform online lub poczty elektronicznej. Pozostałe pracują nad tego typu rozwiązaniami.

Możliwości indywidualizacji zakresu ubezpieczenia grupowego

19.Grupowy charakter ubezpieczenia niejako wymusza, że zakres ochrony jest, albo przynajmniej powinien być kompromisem oczekiwań i potrzeb poszczególnych ubezpieczonych. Jednakże coraz częściej pojawiają się elementy umożliwiające indywidualizację pokrycia. Najpopularniejszą z nich jest podział grupy na warianty. Ilość wariantów i ich zróżnicowanie zależą przede wszystkim od ilości ubezpieczonych. Większość ubezpieczycieli dopuszcza jedynie podział według obiektywnego kryterium czyli takiego, które uniemożliwia wybór wariantu pracownikowi. Praktykowane jest wyodrębnianie podgrup w oparciu o staż pracy, stanowisko, lokalizację Najczęściej odrębne warianty tworzone są dla pracowników fizycznych i umysłowych. Jednakże zatrudnieni najbardziej cenią możliwość swobodnego określenia, z której wersji będą korzystać. Zwykle prowadzi to do wyodrębnienia przynajmniej dwóch pakietów. Z reguły jeden z nich cechuje się wysokimi świadczeniami z tytułu zgonu i poważnych zachorowań, ale nie zawiera umów związanych z urodzeniem dziecka, a drugi przewiduje wysokie świadczenie z tytułu narodzin potomka przy stosunkowo niskich świadczeniach związanych ze śmiercią. Na takie rozwiązania godzą się tylko niektórzy ubezpieczyciele i wyłącznie przy najliczniejszych grupach. W ubezpieczeniu grupowym można spotkać się także z opcją pośrednią. Polega ona na tym, że każdy z pracowników ma co prawda wybór jednego z kilku wariantów, ale wszystkie propozycje zawierają ten sam zestaw ryzyk, a różnią się tylko poziomem świadczeń.

Coraz częściej praktykuje się wzbogacanie zakresu podstawowego o pakiety dodatkowe (tzw. cegiełki) dobierane wedle wyboru przez poszczególnych ubezpieczonych. Na rynku ubezpieczeń grupowych wciąż nie zdobyło sobie szerszej popularności określenie sumy ubezpieczenia na życie i składek jako części wynagrodzenia danego pracownika. Np. świadczenie z tytułu zgonu, uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku wynosi trzydziestokrotność miesięcznego wynagrodzenia brutto, a składka miesięczna 0,41% pensji brutto. Warte odnotowanie jest także istnienie umów dedykowanych określonym branżom. Na przykład nauczycielom oferuje się pakiety zawierające ryzyko niezdolności do pracy w zawodzie nauczyciela, personelowi medycznemu ubezpieczenie od chorób zakaźnych.

Polisy wieloletnie dla pracowników

20. Zwykle ubezpieczenie grupowe zawierane jest na okres roczny. Wiele osób sądzi, że okres obowiązywania umowy jest nieokreślony, ponieważ warunki na ogół pozostają niezmienne przez wiele lat. Dzieje się tak, ponieważ zdecydowana większość polis pracowniczych odnawiana jest automatycznie co roku na dotychczasowych warunkach. Jednakże wcale tak być nie musi. Jeśli świadczenia wypłacone przez ubezpieczyciela z danej umowy są wysokie w porównaniu ze składkami albo istotnie zmieniła się struktura demograficzna ubezpieczonych (np. wzrosła średnia wieku), to propozycja ubezpieczenia na kolejny rok przewidywać będzie wyższą składkę lub uboższy zakres. W skrajnych przypadkach prawdopodobne jest wypowiedzenie umowy. W celu ograniczenia zmienności warunków, sporadycznie praktykuje się zawieranie umów na okresy dłuższe niż rok. Z reguły są to ubezpieczenia dwu lub trzyletnie. Takie rozwiązanie ma licznych zwolenników, ale warto wiedzieć, że przez to ochrona jest droższa. Ubezpieczyciele uwzględniają bowiem ryzyko zmienności w składce.

polisa na życie pracowników

Jedno ubezpieczenie grupowe dla pracowników wielu spółek

21.Jednym z prostszych sposób optymalizacji kosztu i zakresu ochrony jest ubezpieczenie w ramach jednej umowy osób zatrudnionych w różnych podmiotach powiązanych. Nieco upraszczając w ubezpieczeniach pracowniczych obowiązuje zasada im liczniejsza grupa tym atrakcyjniejsza wycena ryzyka, wyższe limity i więcej możliwości konfiguracyjnych. Z drugiej strony warunki tzw. polisy holdingowej nie muszą być korzystne z punktu widzenia wszystkich pracowników podmiotów powiązanych. Na przykład, zdarzyć może się, że w jednej ze spółek powiązanych średnia wieku (jeden z głównych czynników wpływających na cenę) będzie znacznie niższa niż w pozostałych. Analogicznie, jeśli jeden z podmiotów powiązanych zajmuje się dekarstwem, a drugi świadczy usługi księgowe, to na uśrednieniu ryzyka branżowego mogą zyskać zatrudni w tym pierwszym a stracić pracownicy tego drugiego. Chociaż wcale tak być nie musi, wiele zależy od tego jak znaczące będą korzyści skali w danym przypadku.

Warto zwrócić uwagę, że istnienie powiązania między poszczególnymi organizacjami lub jego brak nie jest jednolicie postrzegany przez wszystkich ubezpieczycieli. Niektórzy powiązanie dostrzegają tylko jeśli istnieje stosunek spółka dominująca – spółka powiązana. Wielu oferentów jako podmioty powiązane traktuje organizacje mające tego samego właściciela lub udziałowca, innym wystarczy powiązanie rodzinne czy choćby wykonywanie działalności w jednym lokalu.

Od ilu osób ubezpieczenie grupowe dla pracowników?

22.Minimalna liczba ubezpieczonych zależy przede wszystkim od produktu. Większość ubezpieczycieli proponuje ubezpieczenia grupowe już od trzech osób. Zaledwie kilku oferentów proponuje polisy w formie grupowej dla grup dwuosobowych. Sporadycznie zdarzają się produkty z wymogiem większej liczby ubezpieczonych. Dotyczy to głównie ubezpieczeń zdrowotnych, ale wyższe progi występują także w ubezpieczeniach grupowych na życie. Podkreślić trzeba, że do wskazanych minimów wliczają się wyłącznie ubezpieczeni główni czyli najczęściej pracownicy, a nie członkowie ich rodzin. Np. minimalna liczba ubezpieczonych to wynosi 3. Deklaracje uczestnictwa w programie złożyło 2 zatrudnionych i ich małżonki czyli razem 4 osoby. Zatem limit 3 ubezpieczonych głównych nie został osiągnięty. 

Oprócz tego warto też mieć świadomość istnienia wymogu partycypacji czyli w uproszczeniu minimalnego udziału osób ubezpieczonych w ogólnej liczbie uprawnionych do uczestnictwa w programie. Próg partycypacji zależy od wielkości grupy. Rzadko kiedy przekracza 95% albo jest niż 50%. Zwykle jest to parametr negocjowalny. Stosowanie minimalnego wymogu partycypacji ma ograniczać zjawisko antyselekcji. Składka ubezpieczeniowa kalkulowana jest adekwatnie do parametrów danej grupy potencjalnych ubezpieczonych. Gdyby nie było progu partycypacji istnieje duże ryzyko, że do ubezpieczenia grupowego przystąpiły znikoma część potencjalnych uczestników. Statystyki wskazują, że byłyby to prawdopodobnie osoby najstarsze i cechujące się najsłabszym stanem zdrowia

Zatem nie ulega wątpliwości, że ubezpieczanie grupowe nie jest produktem dedykowanych tylko dla dużych firm. Jednakże mit głoszący, że jest inaczej mocna zakorzenił się na rynku. Według badania prowadzonego przez Nationale Nederlandenw IV kwartle 2021 wykazało, że czym więcej osób zatrudniana w dana organizacja tym bardziej prawdopodobne, że funkcjonuje w niej ubezpieczenie pracownicze. Tylko 57% przedsiębiorstw z załogą do 20 pracowników posiada polisę ubezpieczenia grupowego na życie. Natomiast w firmach, w których pracuje więcej niż 250 osób wysycenie ochroną ubezpieczeniową w formie grupowej wynosi 94 % ( Dane za K.Ciechońska Powody, dla których klienci (nie) kupują grupówki Gazeta Ubezpieczeniowa 04.03.2022) .

Oczywiście atrakcyjność oferty jest wzrasta z ilością ubezpieczonych, jednakże polisa grupowa dla pracowników może być właściwym rozwiązaniem nawet dla przedsiębiorstw niezatrudnianych choćby 2 osoby. Ubezpieczenie pracownicze posiada bowiem wiele przewag nad polisami indywidualnymi. Co więcej, dla niektórych zatrudnionych jest to jedyna szansa na objęcie dobrostanem ochrony ubezpieczeniowej. 

Jednym z częstszych powodów wstrzymujących przed otwarciem programu ubezpieczenia grupowego jest obawa przed skomplikowanymi procedurami zawarcia i zarządzania umową. Rzeczywistość wygląda jednak zupełnie inaczej. W dzisiejszych czasach takie są bardzo proste głównie za sprawą narzędzi informatycznych. 

Grupowe ubezpieczenie a świadczenia z ubezpieczenia społecznego

23.Często powtarzany mitem odnośnie ubezpieczeń grupowych na życie, głosi że są niepotrzebne, gdyż pracownicy i mogą liczyć na świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Jednakże prawidło skonstruowany program ubezpieczenia grupowego może zapewnić pomoc także w wiele przypadkach, w których nie będzie należne świadczenie z ZUS. Np. ustawa o o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wyklucza odpowiedzialność ZUS gdy wyłączną przyczyną wypadku przy pracy było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa (art 21 ustęp 1). Oczywiście OWU ubezpieczeń grupowych także pozostawiają poza zakresem pokrycia następstwa poczynań umyślnych i wielu innych. Jednakże rażące niedbalstwo w ubezpieczeniach na życie w tym grupowych na ogół nie jest okolicznością zwalniającą z odpowiedzialnością ubezpieczyciela. Ponadto powszechnie widmo, że świadczenia z ZUS nie zaspokaja wszystkich potrzeb , ze względu na swoją wysokość. 

O ubezpieczeniu grupowym trzeba rozmawiać

24.Wielu pracodawców zakłada, że jeżeli zatrudnieni sami nie pytają o ubezpieczenie grupowe to nie są zainteresowani ochroną w tym zakresie. Rzeczywistość okazuje się nieraz zupełnie inna. Nadal grupowe ubezpieczenie w pracy nie jest jedynym na jaki ich stać lub jedynym, którym mogą być objęci ze względu stan zdrowia. Doświadczenia pokazują, że w natłoku bieżących spraw temat zabezpieczenia następstw finansowych śmierci, choroby czy wypadku przebija się do świadomości dopiero, gdy zdarzy się jakieś nieszczęście, a przecież nie tak trudno być mądrym pracodawcą przed szkodą. W Polska Izba Ubezpieczeń na opublikowała raport dotyczący obaw polaków (Mapę Ryzyka Polaków). Na czołowych pozycjach w tym zestawieniu znalazły zdarzenia/ okoliczności, które mogą zostać objęte ubezpieczeniem grupowym pracowników. Według wspomnianego raportu obawy wśród przedstawicieli Naszego narodu wzbudza :

 1. zgon najbliższej osoby,
 2. brak środków na leczenie poważnej choroby,
 3. poważna choroba najbliższej osoby,
 4. zachorowanie na nowotwór,
 5. brak pieniędzy na starość,
 6. utrata sprawności,
 7. brak dostępu do opieki zdrowotnej,
 8. wypadek samochodowy,

Nawet jeśli w zakładzie pracy funkcjonuje grupowa polisa pracownicza, to niektórzy z zatrudnionych omijają ją szerokim łukiem. Z pewnością przyczyny takiego stanu rzeczy są złożone. Jedną z nich stanowi brak zrozumienia produktu. Samo przesłanie tabeli świadczeń i OWU, bez wskazania potrzeb i korzyści to często zdecydowanie za mało by pracownik złożył deklarację przystąpienia. Osobnym zagadaniem jest właściwa forma komunikacji. Częstym powodem brakuje uczestnictwa w programie ubezpieczenia grupowego jest przeświadczenie poszczególnych pracowników, że pakiet jako taki jest atrakcyjny, ale nie dla nich. Niestety niejednokrotnie w takich twierdzeniach tkwi ziarnko prawdy, gdy indywidualizacja zakresu ochrony przez podział na podgrupy (warranty) czy dodawanie cegiełek nie jest wykorzystywana w dostatecznym stopniu. 

Zdrowie psychiczne w polisach pracowniczych

Od lat na popularności zyskują umowy związane z leczeniem i profilaktyką chorobową, zawłaszcza w pakiety dedykowane określonym schorzeniom np.  nowotworom, cukrzycy itp. Nowość stanowią  natomiast rozszerzenia ubezpieczenia grupowego zapewniające pomoc w przypadku zapadnięcie na choroby psychiczne. Na rynku pojawiły się zarówno umowy przewidujące świadczenia in natura (np. konsultacje psychologa, psychiatry, badania laboratoryjne) jak i wypłatę środków pieniężnych. Cześć ofert pozwala na objęcie ochroną nie tylko pracowników, ale także członków ich rodzin. Takie ridery w polisach pracowniczych świetnie wpisują się na ogromne i wciąż rosnące zapotrzebowanie. Według danych WHO przytaczanych przez Nationalen Nederlanden depresja zajmuje czwarte miejsce wśród najpowszechniejszych chorób na świecie, a przewiduje się, że do 2030 znajdzie się szczycie rankingu.

Do niedawna w umowie leczenia szpitalnego (ryczałt pieniężny za dzień pobytu) w niemal każdym ubezpieczenie grupowym dla pracowników z pokrycia wyłączona była hospitalizacja spowodowana chorobą psychiczną. Jednakże kilku ubezpieczycieli nieco złagodziło OWU w tym zakresie lub przyjemniej gotowa  jest dokonać korzystnych dla ubezpieczonych modyfikacji w drodze indywidualnych ustaleń. Przykładowo jeden z oferentów polis w zakładach pracy wypłaca świadczenie szpitalne  za pobyt w szpitalu  z powodu depresji lub nerwicy trwający min. 21 dni. Wzorzec umowny innego z istotnych graczy przewiduje świadczenie z tytułu hospitalizacji w szpitalu psychiatrycznym do 30 dni, bez względu na rodzaj choroby psychicznej.    

Powierz negocjację warunków ubezpieczenia grupowego pracowników Twojej firmy brokerowi posiadającemu wieloletnie doświadczenie i szerokie rozeznanie rynkowe.Przekonaj się, na czym polega kunszt w ubezpieczeniach pracowniczych.

broker@andiw.pl 

696 487 675

ubezpieczenie grupowe

Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników

ubezpieczenie na życie dla pracowników a pakiety medyczne