MENU
ANDIW UBEZPIECZENIA
ANDIW UBEZPIECZENIA
ANDIW

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego stanowią złożone zagadnienie. W dzisiejszych czasach sprzęt elektroniczny znajduje zastosowanie niemal w każdej aktywności. Nierzadko takie urządzenia nawet przy niewielkich rozmiarach cechują się wysoką wartością oraz są bardzo wrażliwe na różnorakie oddziaływania zewnętrzne (L.Gąsiorkiewicz, R.Micyk (w:) J.Monkiewicz (red.) Podstawy ubezpieczeń tom II – produkty str.222). Np. wysoka temperatura, wilgoć. Dlatego nie dziwi, że ubezpieczenia elektroniki zyskują na znaczeniu. Nadal jednak nie wszystkie aspekty ochrony ubezpieczeniowej zapewnianej przez tą umowę są powszechnie znane.

SPIS TREŚCI

 1. Jaki sprzęt elektroniczny podlega ubezpieczeniu ?
 2. Od czego chroni polisa elektroniki ?
 3. Rodzaje ubezpieczenia urządzeń elektronicznych
 4. Wysokość sumy ubezpieczenia
 5. Franszyzy w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
 6. Zakres terytorialny
 7. Cena ubezpieczenia elektroniki
 8. Rozszerzenia ochrony
 9. Ubezpieczenie kosztów odtworzenia danych i oprogramowania
 10. Klauzula zwiększonych kosztów działalności po szkodzie z ubezpieczenia urządzeń elektronicznych
 11. Ubezpieczenie od przerw w działalności
 12. Kontakt do brokera

 

Jaki sprzęt elektroniczny można ubezpieczyć ?

Na potrzeby ochrony ubezpieczeniowej pewne trudności sprawia określenie, co może być objęte electronic equipment insurance w skrócie EEI, gdyż pojęcie sprzętu elektronicznego na ogół nie jest definiowanie ani przez OWU ani przez akty prawne (L.Gąsiorkiewicz, R.Micyk (w:) J.Monkiewicz Podstawy… j.w.). We wzorcach umownych można spotkać się natomiast z przykładowymi wyliczeniami  przedmiotów ochrony bądź podziałem urządzeń na kategorie (np. sprzęt przenośny, biurowy, medyczny, pomiarowy, inżynieryjny). Typowe jest także doprecyzowanie, że pokrycie rozciąga się tylko na urządzenia elektroniczne sprawne technicznie zainstalowane, gotowe do użytku, po przeprowadzeniu wymaganych testów z wynikiem pozytywnym, użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Trudno uzyskać pokrycie dla przedmiotów starszych niż 7 letnie, ale nie jest wykluczone. Zasadniczo ubezpieczenie  dedykowane jest sprzętom należącym do ubezpieczonego, które wykorzystywane są w jego działalności gospodarczej. Najemca, leasingobiorca elektroniki czy powierzający ją osobom trzecim przeważnie może skorzystać z opisywanego ubezpieczenia tylko w razie wzbogacenia umowy o dodatkowe postanowienia. Alternatywne rozwiązanie stanowi konfiguracja ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalność gospodarczej i posiadania mienia, ale nierzadko pokrycie tej umowy nie obejmuje mienia elektronicznego, stanowiącego przedmiot najmu, dzierżawy, leasingu. Wróćmy jednak do ubezpieczenia urządzeń elektronicznych. Specjalistycznego rozszerzenia jego zakresu wymaga także zapewnienie ochrony elektronice magazynowanej przez okres dłuższy od limitu określonego w OWU (np. pół roku).  Inny czynnik warunkujący możliwość udzielenia ochrony stanowi istnienie określonych zabezpieczeń w miejscach, w której znajduje się ubezpieczany sprzęt. W ostatnich latach często zdaje się pytanie czy można ubezpieczyć sprzęt firmowy używany przez pracowników ramach do pracy zdalnej.  Fakt, że urządzenie wykorzystane jest do pracy zdalnej zasadniczo stwarza przeszkód do objęcia ubezpieczeniem.  Wraz dynamicznym, rozwojem instalacji  fotowoltaicznych. pojawiły się programy ubezpieczenia takich urządzeń. Na ogół fotowoltaika na ogół przyjmowana jest do ochrony w ramach specjalistycznej polisy, nie nie jako sprzęt elektroniczny.

Z reguły pokrycie asekuracyjne rozciąga się tylko na sprzęt znajdujący się na wykazie załączonym do polisy. Taki wykaz powinien zawierać  przynajmniej :

 • oznaczenia identyfikujące dany przedmiot (w tym nazwę procenta, model, numer fabryczny albo inwentarzowy np. numer IMEI telefonu)
 • rok produkcji (z adnotacją o ewentualnej modernizacji)
 • jednostkową sumę ubezpieczenia.

 

Jeśli  nazwa danego przedmiotu nie wskazuje jednoznacznie rodzaju (np. biurowy, medyczny) warto także go określić.Z wykazu powinno także wynikać czy sprzęt używany jest mobilnie czy stacjonarnie oraz w jakich lokalizacjach. Część ubezpieczycieli może odstąpić od wymogu przekazania wykazu, jeśli ubezpieczane jest 100% urządzeń, a łączna suma nie przekracza  ustalanego limitu.

Istnieje kilka podtypów sprzętu elektronicznego, które są nieubezpieczalne z definicji (np. prototypy, modele i wzory) bądź przez część oferentów (np. telebimy, drony, urządzenia wykorzystywanych na placu budowy). Niektóre  przedmioty mogę być objęte  dobrostanem ochrony ubezpieczeniowej tylko przy wzbogaceniu pakietu o dedykowaną klauzulę.  Do tej grupy zaliczają się endoskopy,  urządzenia na stale zamontowane na w pojazdach, sprzęt przenośny.  W sumie nie budzi większych wątpliwości możliwość ubezpieczenia np. komputerów (w tym laptopów), smartphonów, drukarek biurowych, urządzeń nawigacji GPS, serwerów, cyfrowych aparatów fotograficznych, kamer, alarmów, ale nie brakuje też przypadków z pogranicza. Jako egzemplifikacja służyć mogą dyski twarde. Niektórzy ubezpieczyciele traktują je jako sprzęt elektroniczny inni jako nośniki danych. Niejednolita jest praktyka ubezpieczenia maszyn i innych przedmiotów,w których elektronika stanowi tylko cześć nie przesądzającą o istocie całości, np. piła czy regał z elektronicznym układem sterowania.

Część wzorców umownych ubezpieczenia sprzętu elektronicznego przewiduje rozciągnięcie pokrycia ubezpieczeniowego na gotówkę i inne wartości pieniężne przechowywane w ubezpieczonych urządzeniach elektronicznych. Jest to alternatywne rozwiązanie względem ubezpieczenia property damege.

ubezpieczenie sprzętu od uszkodzeń mechanicznych
ubezpieczenie elektroniki

Od czego chroni ubezpieczenie elektroniki ?

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego obejmuje zasadniczo wszelkie szkody z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych. Pokrycie rozciąga się  na uszczerbki majątkowe powstałe wskutek czynników o bardzo różnorodnym charakterze od ryzyk naturalnych (np.grad, huragan, ogień), przez techniczne, technologiczne, po wynikające z działalności człowieka (błąd operatora, uszkodzenie mechaniczne). W zakresie ochrony mieszczą się zarówno szkody wynikające z ryzyk zewnętrznych (np. zalanie) jak i wewnętrznych czyli w uproszczeniu awarii.   Jest to specyficzna cecha tego produktu. Klasyczna polisa mienia (property damage) nawet w wersji all risk zapewnia ochronę tylko przed następstwami czynników pochodzących spoza przedmiotu ubezpieczenia. Na dodatek  (ogólne) ubezpieczenie mienia w przeciwieństwie do polisy przeznaczonej urządzeniom elektronicznym pokrywać będzie szkody  tzw. ryzyka odludzkie takie jak kradzież z włamaniem czy dewastacja tylko jeśli zostaną włączone dodatkową klauzulą z osobną sumą ubezpieczenia. Podobnie ochrona od ryzyka przepięć  w ubezpieczeniu property damage często wymaga dodatkowego rozszerzenia, podczas gdy  EEI domyślnie je obejmuje. Z kolei ubezpieczenie maszyn  (Machinery Breakdown) dedykowane jest wyłącznie szkodom mającym źródło wewnętrzne. Generalnie elektronika może być ubezpieczana zarówno w ramach  powszechnej polisy property damage jak i specjalistycznego electronic equipment insurance. Dlatego warto mieć świadomość różnić między tymi umowami. Wbrew pozorom samo wskazanie urządzeń elektronicznych jako osobnej pozycji na polisie nie przesądza tego, że ochrona zaaranżowana została w formule EEI.

Opisana wyżej kompleksowość produktu nie zawsze jest dostrzegana, między innymi dlatego, że OWU nierzadko wymieniają  przyczyny szkód objętych ochroną na przykład :

 • pożar
 • powódź
 • eksplozja
 • grad
 • błąd w obsłudze
 • przepięcie
 • wada konstrukcyjna
 • uszkodzenie mechaniczne.

 

Nieraz uwadze uchodzi fakt, że takie wyliczenia nie mają charakteru wyczerpującego. Świadczy o tym użycie sformułowań zwłaszcza, w  szczególności, między innymi. Z drugiej strony przesadą byłoby stwierdzenie, że ubezpieczenie sprzętu elektronicznego obejmuje wszelkie możliwe szkody, choć tak mogą sugerować nazwy używane przez niektórych ubezpieczycieli typu  Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszelkiego ryzyka, polisa ubezpieczenia elektroniki od wszystkich ryzyk itp. Podkreślenia wymaga to, że pokrycie rozciąga się tylko na uszczerbki majątkowe wynikające ze zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli ubezpieczonego, choć nie zawsze wynika to wprost z postanowień ogólnych warunków ubezpieczeni. W omawianym produkcie, jak w każdym innym występują wyłączenia z zakresu ochrony. W poszczególnych OWU ich ilość  oraz ciężar gatunkowy bywa dość zróżnicowany, ale niektóre są dość powszechne. Świadczenie nie zostanie wypłacone za przypadek kradzieży, nie stanowiącej kradzieży z włamaniem w rozumieniu wzorca umownego  (w uproszczeniu kradzież poprzedzona przełamywaniem zabezpieczeń technicznych przy użyciu siły lub narzędzi), chyba że zakres zostanie wzbogacony o specjalistyczne rozszerzenie.  Standardem jest brak odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wirusy komputerowe oraz ataki hackerskie. Sporadycznie ochronę w tym zakresie zapewnić może cyberpolisa. Następstwa terroryzmu, zamieszek, strajków, rozruchów społecznych włączane są do pokrycia tylko na wniosek. Niekiedy w charakterze opcji dodatkowej występuje ryzyko powodzi. Zwykle  mieści się omo w podstawowym wariancie.  Kilku ubezpieczycieli poza domyślnym zakresem pokrycia pozostawia również zniszczenia spowodowane trzęsieniem ziemi lub dna morskiego. Warto wiedzieć, że postanowienia  dodatkowe mogą również zawężać zakres pokrycia. Wprowadza się je do umowy ze względu na specyfikę danego przedmiotu ubezpieczenia lub działalności oraz, aby obniżyć składkę albo jeśli ubezpieczenie EEI ma tylko uzupełniać pokrycie z klasycznego ubezpieczenia mienia. Nie należy spodziewać się odszkodowania z ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, jeśli uszkodzenie przedmiotu sprawdza się tylko do defektu estetycznego takiego jak na przykład podrapanie obudowy telefonu. Chronione polisą nie są także szkody w środach eksploatacyjnych i częściach wymiennych np. żarówki, baterie, uszczelki  itp.

Różne wersje ochrony

Wyżej skrótowo opisywany został zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (electronic equipment insurance EEI) przedsiębiorstw według bazującego na ogólnoświatowym standardzie Telatronic. Jednakże elektronika bywa chroniona także przynajmniej kilkoma innymi polisami. Wspomniano już o tym, możliwości objęcia  urządzeń  elektronicznych (klasycznym) ubezpieczeniem mienia firmy i różnicach między zakresami obu produktów. Pokrycie ubezpieczeniowe  dla niektórych rodzajów sprzętu elektronicznego dostępne jest także w ramach ubezpieczenia mieszkania. Kilka miesięcy temu jeden z ubezpieczycieli rozpoczął oferowanie ubezpieczenia telefonów, smartwatchy, tabletów użytkowanych w ramach działalności gospodarczej. Jego zakres ogranicza się do wymiennych taksatywnie (nazwanych) ryzyk zewnętrznych. Nie obejmuje między innymi awarii sprzętu. Oczywiście produkt nie jest pozbawiony atutów np.  pokrycie skutków kradzieży kieszonkowej. W świadomości wielu Polaków ubezpieczenie sprzętu elektronicznego stanowi synonim przedłużonej gwarancji nabywanej przy zakupie, ale umowa nazywana rozszerzoną gwarancją wcale nie musi być ubezpieczeniem. Zdarza się, że pod tym hasłem kryje się po prostu zobowiązanie do naprawy w określonej sieci serwisów na koszt gwaranta. Zakres ubezpieczenia sprzedanego jako przedłużona gwarancja bywa bardzo różny. Zdarzają się np. pakiety obejmujące tylko ochronę wyświetlacza w przypadku stłuczenia. Kilka lat temu w mediach głośno było na temat nieprawidłowości występujących przy oferowaniu tego rozwiązania.

Suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu elektroniki

Sprzęt elektroniczny  przeważnie ubezpieczany jest według wartości odtworzeniowej (nowej). Taka konfiguracja ma zapewnić, by przy szkodzie całkowitej odszkodowanie pokrywało  koszt zakupu nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu i o tych samych lub o najbardziej zbliżonych parametrach, powiększony o koszty poniesione w celu zastąpienia zniszczonego mienie nowym, takie jak na przykład wydatki na demontaż i montaż, transport, opracowanie wymaganej dokumentacji. Z tym, że z reguły fracht lotniczy czy ekspresowy wymaga dodania kolejnej klauzuli. Natomiast w razie wystąpienia szkody częściowej świadczenie z polisy sprzętu elektronicznego powinno zrekompensować koszty naprawy uszkodzonego sprzętu łącznie z kosztami zdemontowania i zamontowania na nowo oraz transportu i projektu. Natomiast odszkodowanie nie obejmuje: wydatków wynikających z braku części zamiennych, kosztów wszelkich modernizacji lub ulepszeń przedmiotu szkody ani nakładów na konserwację przedmiotu szkody.

Dopuszczalne jest także  ubezpieczenie według wartości księgowej czy rzeczywistej. Ta druga to wartość odtworzeniowa pomniejszona o stopień zużycia technicznego, zależnego od wieku i trwałości danego przedmiotu. Niektóre towarzystwa ubezpieczeń oferują pokrycie według wartości odtworzeniowej sprzętu, który mieści się limicie wieku np.8 lat, dla starszych urządzeń proponując pokrycie według wartości rzeczywistej.   Warto mieć świadomość, że wiele OWU przewiduje sytuacje, w których szkoda zostanie wypłacona według wartości rzeczywistej mimo, że sprzęt został ubezpieczony według wartości odtworzeniowej. Dotyczy to zwłaszcza przypadków, gdy uszkodzone mienie nie będzie naprawiane, a całkowicie zniszczone zastępowane nowym.  Sporadycznie zdarzają się ubezpieczyciele, którzy szkodę całkowitą rekompensują wyłącznie według wartości rzeczywistej. 

Powszechne zjawisko stanowi niedoubezpieczenie mienia czyli sytuacja, gdy suma ubezpieczenia jest niższa niż wartość mienia w dniu powstania szkody. Przy ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego wynika ono między innymi z nieuwzględniania w sumie ubezpieczenia kosztów montażu, demontażu, transportu, cła. Nierzadko, jako sumę ubezpieczenia mechanicznie przyjmuje się cenę zakupu, która może być znacznie niższa od rynkowej. Na przykład, gdy sprzęt został  nabyty w ramach transakcji wiązanej, akcji promocyjnej, czy licytacji komorniczej. W przypadku niedoubezpieczenia w systemie sum stałych  przy szkodzie częściowej odszkodowanie zostanie wypłacone w takiej części w jakiej zadeklarowana suma ubezpieczenia  pozostaje  do (właściwej) wartości  mienia, choć zdarzają się wyjątki. Mają one zastosowanie z reguły to niewielkich szkód np.  do 20% sumy ubezpieczenia, albo gdy niedoszacowanie sumy ubezpieczenia nie jest rażące np. wartość przedmiotu ubezpieczenia nie przekracza 120% zadeklarowanej sumy ubezpieczenia.. Warto wiedzieć, że zasada proporcjonalnej redukcji odszkodowania stosowana jest osobno do każdej z pozycji z listy.

W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego częściej niż w jakimkolwiek innym można spotkać się z sumą przewyższającą wartość urządzeń, gdyż przy kolejnych odnowieniach nieraz zapomina się o aktualizacji sum ubezpieczenia , podczas, gdy wartość elektroniki dynamicznie maleje.

Warto sprawdzić, czy suma ubezpieczenia pomniejszana jest o kwotę wypłaconego odszkodowania. Kilku ubezpieczycieli domyślnie proponuje zniesienie konsumpcji sumy ubezpieczenia, a wielu innych godzi się na takie rozwiązanie na zasadzie odstępstwa od OWU.    

Ponadto z ubezpieczenia elektroniki mogą być finansowane koszty dodatkowe względem sumy ubezpieczenia,  (np. koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, koszty naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych uszkodzonych wskutek kradzieży z włamaniem), ale wymaga to odpowiedniej regulacji umownej.

Zdarza się, że koszty dodatkowe  pokrywane są klauzuli wspólnej dla polis property damage oraz electronic equipment insurance.

 

ubezpieczenie sprzętu elektronicznego cena
ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Franszyzy w polisie sprzętu elektronicznego

Występują dwa rodzaje franszyz : redukcyjne i integralne. Franszyza redukcyjna to kwota lub ułamek, którą ubezpieczyciel potrąca z każdego odszkodowania. W praktyce oznacza to, że jeśli wartość szkody nie przekroczy tej kwoty odszkodowanie nie jest wypłacane. Franszyza integralna to kwota poniżej której odszkodowanie nie jest wypłacane. W praktyce oznacza to, że jeśli wartość szkody jest równa lub większa od wartości franszyzy odszkodowanie jest wypłacane bez potrąceń. Jeśli dana szkoda możliwa jest do zakwalifikowania do zakresu więcej niż jednej franszyzy redukcyjnej, zastosowanie ma wyższa franszyza (ta która w większym stopniu ogranicza wysokość świadczenia). W niektórych OWU procentowa franszyza redukcyjna nazywana jest udziałem własnym w szkodzie. Jednakże, coraz powszechniej pojęcia franszyza i udział własny używa się zamiennie.

Typowa dla ubezpieczenie sprzętu elektronicznego jest franszyza o charakterze redukcyjnym od 200 PLN do 1 000 PLN. Ponadto przy urządzeniach  większość towarzystw ubezpieczeń stosuje udział własny 10% na szkody spowodowane upadkiem urządzenia.

Warto podkreślić, że w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk franszyza redukcyjna odnosi się na ogół do jednego zdarzenia, a nie do urządzenia. Zatem  jeśli ubezpieczane jest więcej niż jeden przedmiot to możliwe jest uzyskanie świadczenia od zakładu ubezpieczeń, nawet jeśli wartość jednego z ubezpieczanych urządzeń jest niższa od kwoty franszyzy.

Zakres terytorialny

Zasadniczo sprzęt stacjonarny objęty jest ochroną ubezpieczeniową tylko pod adresem wskazanym w polisie. Ewentualne rozszerzenie pokrycia na inne lokalizacje i okres transportu przeważnie wymaga dodania niestandardowej klauzuli. Niestety znaczna część ubezpieczycieli nie zawsze godzi się na takie rozszerzenie. W grę wchodzi także polisa CARGO, ale chroni ona tylko transportowane mienie. Na dodatek zaaranżowanie ochrony sprzętu elektronicznego na korzystnych  warunkach w ramach ubezpieczenia CARGO nieraz nastręcza trudności.

Natomiast pokrycia sprzętu przenośnego (telefony komórkowe, laptopy) z reguły rozciąga się na terytorium całego kraju. Za dodatkową składkę może je rozszerzyć na Europę, nawet na cały świat.

Ile kosztuje ubezpieczenie sprzętu elektronicznego ?

Cena ubezpieczenia elektroniki zależy przynajmniej od kilkunastu czynników. W największym stopniu wysokość składki jest determinowana przez :

 • wysokość sumy ubezpieczenia (czym wyższa tym niższy jest jednostkowy koszt ochrony)
 • zakres ochrony (zakres podstawy ani klauzule nie są identyczne)
 • rodzaj sprzętu elektronicznego (biurowy, medyczny, RTV)
 • docelowy sposób użytkowania (sprzęt stacjonarny/ przenośny)
 • poziom franszyzy
 • wiek urządzeń elektronicznych
 • zabezpieczenie przeciwkradzieżowe i przeciwpożarowe
 • dotychczasowy przebieg ubezpieczenia (szkodowość)
 • rozległość współpracy z danym ubezpieczycielem w zakresie innych produktów.

 

Zatem in abstracto trudno nawet orientacyjnie wskazać koszt ubezpieczenia elektroniki. Natomiast pewne rozeznanie dają egzemplifikacje. Składka za polisę obejmującą stacjonarny sprzęt biurowy, nawet przy franszyzie na poziomie 1 000 PLN i minimalnym zakresie pokrycia nie będzie niższa niż 0,5% sumy ubezpieczenia. Jednakże przy ubezpieczaniu takiego mienia na sumę  do 100 000 PLN trzeba się liczyć z ceną wynoszącą przynajmniej 1% sumy. Nie wykluczone jednak, że  składka za ochronę takiego przedmiotu wyniesie  nawet 4 raz więcej. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego może być znacznie droższe, zwłaszcza jeśli obejmuje wrażliwy na uszkodzenia sprzęt pomiarowy czy medyczny. W skrajnych przypadkach, gdy zostaną całkowicie zniesione franszyzy, suma ubezpieczenia nie przekracza 50 000 PLN roczny koszt ochrony może zbliżyć się do 20 % sumy ubezpieczenia.

Dodatki do ubezpieczenia urządzeń

Do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego dołączane mogą być  :

 • ubezpieczenie danych
 • ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności po wystąpieniu szkody w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym
 • ubezpieczenie zysku utraconego wskutek zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia.

 

Ubezpieczenie danych

Powszechnie używana nazwa ubezpieczenie danych jest o tyle nieprecyzyjna, że przedmiotem ochrony jest nie sama wartość ekonomiczna danych, a koszt ich otworzenia wraz z nośnikami i oprogramowaniem. Przy czym pokreślić należy,  że pokrycie rozciąga się wyłącznie na dane regularnie archiwizowanie na zewnętrznych nośnikach np. płyty CD, pamięci USB. Innymi słowy poza ochroną pozostają pliki nie skopiowane z jednostki centralnej komputera. OWU przeważnie precyzują, że backup powinien być wykonywany nie rzadziej niż co 7 dni oraz kopie należy przechowywać w innej lokalizacji niż znajdują się zabezpieczane zbiory. Charakterystyczny jest także wymóg odtworzenia danych w ciągu 12 miesięcy od szkody. Jeśli nie zostanie spełniony ubezpieczyciel pokryje jedynie koszty wymiany zniszczonych lub uszkodzonych nośników danych na nowe.

Ubezpieczenie kosztów przywrócenia danych zasadniczo nie występuje jako samodzielny produkt, ale zawsze ten moduł ma osobną sumę ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia  powinna zostać ustalona przez ubezpieczającego w wysokości przewidywanej maksymalnej szkody powstałej w wyniku jednego zdarzenia.

Ubezpieczenie danych od kilku lat wypierane jest z rynku przez ubezpieczanie od ryzyk cybernetycznych. Dodatek dołączany do ubezpieczenia elektroniki w przeciwieństwie do polisy cyber nie obejmuje szkód wyrządzonych przez wirusy komputerowe czy ataki hackerskie. Po drugie nośniki danych takie jak płyty CD stają się anachronizmem. Coraz częściej dane przechowywane są w chmurze (cloud), przez co chronione są polisą cyber risk, ale nie ubezpieczeniem danym w prezentowanej postaci. Poza tym, czy w razie utraty danych  ubezpieczanie cyber może zapewnić pokrycie szeregu wydatków innych niż koszt odtworzenia danych. np. wydatki na naprawę reputacji. Z drugiej strony przewagę ubezpieczenia danych dodawanego do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego stanowi to, że w przeciwieństwie do ubezpieczenia cyber zapewni odszkodowanie w razie awarii lub  mechanicznego uszkodzenia.

ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
ubezpieczenia urządzeń elektronicznych

Pokrycie zwiększonych kosztów działalności po szkodzie  

Przedmiotem ubezpieczenia są poniesione koszty dodatkowe związane z zastosowaniem rozwiązań prowizorycznych, mających na celu uniknięcie lub zmniejszenie zakłóceń w prowadzeniu działalności.  Świadczenie z omawianej klauzuli może zostać wypłacone, o ile zaistnieje odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu uszkodzenia lub zniszczenia ubezpieczonego sprzętu elektronicznego lub utraty danych. Refundacji z polisy podlegają zarówno koszty zależne od czasu (e.g. wynajem sprzętu zastępczego, wynagrodzenia dla personelu za dodatkowe godziny pracy), jak i jednorazowe (np. naprawy prowizorycznych, instalacja sprzętu zastępczego, przeniesienie mienia). Zdarza się, że dla tych podkategorii wydębione są osobne sumy ubezpieczenia lub przynajmniej podlimity w ramach wspólnej sumy dla zwiększonych kosztów działalności po szkodzie. Przeważnie ograniczona jest miesięczna kwota wydatków proporcjonalnych do czasu, a maksymalny okres odszkodowawczy wynosi 12 miesięcy. Warto też wiedzieć, że franszyza redukcyjna w tej klauzuli określana  jest w jednostkach czasu.

EELOP  (Electronic Equipment Loss of Profit) lub ELOP (Electronic Loss of Profit)

Na polskim rynku nadal dosyć rzadko ubezpieczenie elektroniki wzbogaca się o klauzulę zapewniającą rekompensatę zysku utraconego wskutek szkody w sprzęcie elektronicznym. Przy czym  nie chodzi tutaj o zysk w ujęciu podatkowym lub księgowym a tzw. ubezpieczeniowy zysk brutto. Poszczególni ubezpieczyciele różnorodnie określają sposób wyliczania tej wielkości, ale najczęściej jest to różnica między przychodami ze sprzedaży a kosztami zmiennymi lub suma kosztów stałych i zysku netto. Omawiany rodzaj ubezpieczenia zysku działa subsydiarnie względem podstawowego ubezpieczenia sprzętu elektronicznego lub ubezpieczenia kosztów odtworzenia danych. Tzn. wypłata za przerwę (ograniczenie działalności) może być należna tylko jeśli zachodzi odpowiedzialność ubezpieczyciela w którejś z wymienionych umów. Nie można go zawrzeć samodzielnie. Podobnie jak przy klauzuli zwiększonych kosztów działalności po szkodzie, prócz sumy ubezpieczenia i wyłączeń zakresowych kwotę wypłaty ograniczają także podlimity, a przede wszystkim maksymalny okres odszkodowawczy. Standard rynkowy stanowi udział własny wynoszący od kilku do kilkudziesięciu godzin.     

Przeczytaj inne nasze publikacje np. OC biura podróży 

Zastanawiasz się czy warto zawrzeć ubezpieczanie sprzętu elektronicznego ? Skorzystaj z pomocy niezależnego doradcy, który w Twoim imieniu będzie negocjować cenę ubezpieczenia elektroniki  i inne warunki oferty ze wszystkimi zakładami ubezpieczeń.  

696487675

broker@andiw.pl

broker ubezpieczeniowy