MENU
ANDIW UBEZPIECZENIA
ANDIW UBEZPIECZENIA
ANDIW

Ile wynosi cena za ubezpieczenie oc członków zarządu ?

Cena OC zarządu – determinanty

Nie sposób odpowiedzieć na to pytania w oderwaniu od realiów konkretnego przypadku. Cena OC zarządu zależy od wielu czynników. Do najważniejszych należą :

 • przedmiot działalności organizacji (spółki, spółdzielni, fundacji, stowarzyszenia)
 • sytuacja finansowa Ubezpieczającego (istotne w szczególności jest czy podmiot wygenerował zysk czy stratę za ostatni okres rozliczeniowy, czy kapitały własne mają wartość dodatnią, wysokość wskaźnika bieżącej płynności)
 • zakres pokrycia (czy ochrona ma obejmować odpowiedzialność pracodawcy, szkody dotyczące papierów wartościowych, roszczenia związane z jurysdykcją USA, koszty obrony współpozwania organizacji wraz ze członkiem kadry kierowniczej), wyznaczona data retroaktywna, W sumie w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zarządu istnieje kilkadziesiąt standardowych opcji konfiguracyjnych, a zakres polisy można modyfikować dalej przez indywidualne negocjowane klauzule dodatkowe)
 • szkodowość
 • suma ubezpieczenia i podlimity w ramach sumy ubezpieczenia
 • polityka cenowa danego Towarzystwa Ubezpieczeń (nie należą do rzadkości sytuacje gdy  różnice w wycenie bardzo podobnych zakresów przez poszczególnych ubezpieczycieli przekraczają 100%)
 • data retroaktywna
 • struktura właścicielska.

W razie rozszerzenia zakresu podstawowego do uzyskania oferty potrzebne będzie znacznie więcej danych. Przykładowo chcąc włączyć do zakresu ochrony następstwa naruszenia praw pracowniczych należy podać ilość zatrudnionych, a uzyskanie pokrycia szkód związanych z jurysdykcją Stanów Zjednoczonych Ameryki wymaga określenia skali działalności osoby prawnej w tym państwie. Warto też mieć świadomość, że przy ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zarządu szczegółowość pytań zależy od ubezpieczyciela.

D&O – przykładowe ceny

Przy sumie ubezpieczenia 1 MLN PLN składka za podstawowy zakres wynosi rocznie od 1 500 do 7 000 PLN. Jednostkowy koszt ochrony spada wraz ze wzrostem sumy. Ubezpieczenie D&O z głównym limitem odpowiedzialności na poziomie 10 MLN PLN kosztuje od 5 000 do 35 000 PLN. Teoretycznie założenia konstrukcyjne niektórych produktów D&O przewidują minimalne składki na poziomie poniżej 1500 PLN, lecz w praktyce raczej są nieosiągalne. Różnice w cenie wzrastają wraz ze wzbogaceniem polisy o dodatkowe klauzule. Np. objęcie spółki ochroną ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialnością z tytułu czynów bezprawnych pracodawcy (Employment Practices Liability EPL) przy podlimicie 1 000 000 PLN może kosztować od 500  do 6 000 PLN rocznie.  Nie sposób nie zauważyć zatem, że rozpiętość jest znacząca, ale to nie koszt polisy a zakres (od czego chroni) ochrony powinien być głównym kryterium wyboru. W tej materii zróżnicowanie naprawdę bardzo duże, a bez specjalistycznej wiedzy z zakresu odpowiedzialności władz spółki i ubezpieczeń trudno wychwycić istotne niuanse OWU, nie mówiąc o ich porównaniu.

Zastrzec, także należy, że w podanych wyżej przedziałach cenowych mogą nie zmieścić się specyficzne podmioty np. instytucje finansowe. Część ubezpieczycieli wzbrania się przed oferowaniem im oc zarządu, a niektóre ubezpieczają takie, spółki, spółdzielnie wedle dedykowanego OWU. Poza tym cena za ubezpieczenie OC członków zarządu może być wielokrotnie wyższa od wskazanej jeśli w okresie ochrony planowany jest debiut giełdowy ubezpieczającej spółki, a pokrycie ma obejmować publiczne  emisje papierów wartościowych.

W ostatnich latach na globalnym rynku odnotowuje się wzrost ceny ubezpieczenia członków zarządu. Wynika to głównie pogarszania się przebiegów szkodowych. Natomiast w Polsce jeszcze do niedawna mieliśmy do czynienia z odwrotną tendencją. Mimo rozszerzającego się zakresu pokrycia , rosnącej bardzo szybko liczby i wielkości roszczeń składki zasadniczo ulegały obniżeniu. Tzw. OC członków władz spółki z sumą ubezpieczenia (gwarancyjną) 1 MLN PLN 15 lat temu kosztowało 10 000 USD, 5 lat później z polisę z tym samym trzeba było zapłacić 10 000 PLN, a obecnie można znaleźć oferty ze składką poniżej 1500 PLN (A.Grygorowicz Analiza szkód D&O Miesięcznik Ubezpieczeniowy 11/2019 str.31). Dopiero od 2019 można mówić o symptomach stabilizacji, a od połowy 2020 niektórzy ubezpieczyciele zaczęli coraz wyżej wyceniać ryzyko związane z odpowiedzialnością managerów. Dostrzegalne jest także pierwsze próby ograniczania zakresu ubezpieczenia, szczególnie w odniesieniu do klauzuli naruszenia praw pracowniczych.

ubezpieczenie OC członków zarządu

Jak zoptymalizować koszt ubezpieczenia zarządu ?

Warto skorzystać z doradztwa profesjonalnego pełnomocnika jakim jest broker ubezpieczeniowy. Kancelaria brokerska reprezentuje interesy swoich klientów wobec wszystkich ubezpieczycieli na ogół nie pobierając z tego tytułu honorarium. Część przodujących w zakresie ubezpieczeń D&O oferentów to podmioty wyspecjalizowane w wąskich dziedzinach, więc większość pośredników nie współpracuje z nimi, a nawet nie wie o ich istnieniu.
Istotne jest by suma ubezpieczenia (gwarancyjna) odpowiadała potrzebom. Niekiedy opłacalnym rozwiązaniem jest obniżenie sumy ubezpieczenia z dodaniem klauzuli stanowiącej, że suma ubezpieczenia będzie limitem na każde roszczenie osobno, a nie na wszystkie roszczenia łącznie. W tzw. oc zarządu praktykowana jest także klauzula przywrócenia sumy ubezpieczenia. Zgodnie z OWU niektórych towarzystw ubezpieczeń, owo przywrócenie znajduje zastosowanie wyłącznie do szkód wynikających z papierów wartościowych. Można spotkać się także z klauzulami zapewniającymi odnowienie limitu odpowiedzialności w razie odzyskania przez ubezpieczyciela wypłaconych kwot na przykład w drodze regresu.
Jeśli suma ubezpieczenia przekracza 100 MLN PLN spore oszczędności może przynieść rozbicie jej na kilka polis u różnych ubezpieczycieli. Oczywiście taki manewr przyniesie pożądany skutek jeśli przeprowadzi się go umiejętnie. Umowy ubezpieczenia powinny tworzyć system warstwowy (Excess Layer Insurance). Polisa nadwyżkowa ma zapewniać pokrycie roszczeń w zakresie przekraczającym limity z ubezpieczenia podstawowego, a nie dublując się z nim jednocześnie. Innymi słowy działanie ubezpieczenia dodatkowego ma się zaczynać tak, gdzie się kończy podstawowego.

Formą optymalizacji ceny ubezpieczenia D&O jest także ubezpieczenia podmiotów pozostających w stosunkach zależności bądź innego powiązania w ramach jednej polisy. Z tym, że zastosowanie takiej konstrukcji nie zawsze jest możliwe. Przeszkodą bywa status instytucji finansowej czy usytuowanie siedziby w w USA któregoś z podmiotów. Ubezpieczenie holdingowe ze wspólną suma gwarancyjną na ogół dobrze się sprawdzało. Jednakże doświadczenia związane z globalnym kryzysem gospodarczym wynikającym z epidemii koronawirusa pokazują limity w takich polisach niejednokrotnie okazywały się niewystarczające. Można się spodziewać, że najbliższych latach koszt ubezpieczenia OC zarządu organizacji posiadających podmioty zależne znacząco wzrośnie, ze względu na wprowadzenie do KSH instytucji wiążących poleceń dla podmiotów zależnych. 

Koszt braku polisy kierownictwa cena oc dla zarządu

Chyba każdy się zgodzi, że cena ubezpieczenia oc członków zarządu w odniesieniu do sumy ubezpieczenia i szerokie zakresy pokrycia jest niewielka. Koszt polisy D&O można nazwać nawet bardzo małym jeśli zestawi się go z finansowymi konsekwencjami braku takiego zabezpieczenia. Szkody objęte ubezpieczeniem odpowiedzialności zarządu nierzadko przybierają gigantyczne rozmiary. Przykładem są roszczenia wierzycieli związane z niewypłacalnością spółki.

Ubezpieczenie odpowiedzialności zarządu – koszty uzyskania przychodu spółki

Niestety od wielu lat w praktyce organów administracji podatkowej (Interpretacja indywidualna MF wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 25.02.2011 ITPB3/423-648/10/MK, interpretacje indywidualne wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 07.03.2018 nr 0111-KDIB1-2.4010.29.2018.1.AW, 31.08.20180111-KDIB2-3.4010.160.2018.3.PB) i orzecznictwie sądów administracyjnych (Wyroki NSA z 14.12.2009 I SA/Gl 462/09,z16.01 2013 II FSK 1058/11, z 21.02.2013 II FSK 1322/11, z15.09.2013 II FSK 2924/11) dominuje niekorzystne dla podatników stanowisko, że składka finansowana przez ubezpieczającego (spółkę, spółdzielnie, stowarzyszenie etc) nie stanowi dla niego kosztu uzyskania przychodu na potrzeby rozliczenia podatku CIT. Zdarzają się wprawdzie pomyślne dla spółek rozstrzygnięcia (Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 29.03.2018 0111- KDIB2-2.4010.33.2018.1.MZ.), ale to rzadkość. Organy swoje stanowisko uzasadniają, tym, że ich zdaniem polisa D&O nie przyczynia się do powstania przychodu spółki, ani do zachowanie bądź zabezpieczenia jego źródeł, skoro ubezpieczenie chroni kierownictwo a nie osobę prawną. Taka argumentacja nie uwzględnia faktu, że chroniona jest na ogół także spółka, fundacja, stowarzyszenie, spółdzielnia czy inny podmiot. Ubezpieczenie członków zarządu, rady nadzorczej jest najistotniejszym komponentem tego produktu, ale w kilku wycinkach ochrona obejmuje także spółkę. W doktrynie prawa podatkowego powtarzane jest stwierdzenie, że od kwestii formalnych istotniejszy jest ekonomiczny sens transakcji. Osoba prawna jest beneficjentem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej swoich managerów, gdyż istnienie polisy zwiększa szanse na wyegzekwowanie odszkodowania należnego spółce od członków jej organów. Organy podatkowe zdają się nie dostrzegać faktu, że ubezpieczenie D&O redukcje obawy kierownictwa przed odpowiedzialnością za błędy w zarządzaniu, co może pozytywnie oddziaływać na wyniki spółki.

Osobne zagadnienie stanowi rozstrzygnięcie czy ubezpieczenie członków władz spółki generuje dla nich przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak zwykle, zdania doradców są podzielone i wiele zależy od okoliczności danej sprawy. Jednakże coraz szerszą aprobatę zyskuje stanowisko, według którego składka za polisę nie stanowi przychodu z tytułu świadczeń nieodpłatnych dla zarządu czy rady nadzorczej i innych ubezpieczonych.

Ubezpieczenie zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Ogromne różnice w zakresie ochrony sprawiają, że cena za polisę D&O jest zupełnie nieporównywalna do ubezpieczenia członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Pokrycie zapewniane przez ten ostatni produkt dotyczy wyłącznie odpowiedzialności cywilnej i nie obejmuje managerów innych niż wskazani w nazwie klauzuli. Przeważnie ubezpieczone są tylko osoby, które w okresie ubezpieczenia były członkami zarządu.  Należy też mieć świadomość licznych różnic w zakresie przedmiotowym ochrony.  Na przykład w OWU ubezpieczenia członków zarządy wspólnoty mieszkaniowej nierzadko można odnaleźć wyłączenie odpowiedzialność za szkody wynikające z przekroczenia uprawnień czy dotyczące zawiera umów przez organizację, które nie występują w D&O spółek, spółdzielni itp.  Odmienne są też limity wypłaty świadczeń. W OC zarządu wspólnoty suma gwarancyjna wynosi co najwyżej kilkaset tysięcy złotych. Standard rynkowy to 100 000 PLN. Natomiast polisy dedykowane kadrze kierowniczej spółek z.o.o i S.A, spółdzielni, stowarzyszeń czy fundacji z reguły wystawiane są na kwoty nie mniszej niż kilka milionów.  Raczej nie spotyka się też w nich procentowych udział własnych w szkodzie występujących powszechnie w ubepieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej.  Koszt ochrony ubezpieczeniowej dla członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej zwykle nie przekracza 1 000 PLN rocznie. W poszczególnych przypadkach na wysokość składki zależy między innymi od właściwości samej wspólnoty.

Zainteresowanych poszerzeniem wiedzy o ubezpieczeniu OC zarządzających (D&O) zapraszamy do lektury artykułów :

 1.  grzywny i kary administracyjne a ubezpieczenie kadry zarządzającej
 2. 16 mitów o ubezpieczeniu D&O
 3. Cyber a inne polisy
 4. OC firmy a ubezpieczenie odpowiedzialności kierownictwa
 5. Odpowiedzialność karna managerów w kontekście ubezpieczenia OC władz spółki

Oferta ubezpieczenia OC zarządu wycena

Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia brokera będącego równocześnie prawnikiem. Obsługujemy spółki z.o.o akcyjne, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty w pełnej gamie rozwiązań ubezpieczeniowych. Oferta wieloaspektowego doradztwa nie ogranicza się polis dla zarządu.  Napisz na

ubezpieczeniezarzadu@andiw.pl

cenaubezpieczeniemanagerow@andiw.pl

albo zadzwoń 696487675

oc zarządu cena

polisa prezesa koszt ubezpieczenia oc zarządu