MENU
ANDIW UBEZPIECZENIA
ANDIW UBEZPIECZENIA
ANDIW

Czego nie wiesz Pracodawco o ubezpieczeniu grupowym na życie pracowników  ?

Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników od lat należy do najpopularniejszych produktów finansowych. Z polisy pracowniczej korzystają od dziesięcioleci miliony zatrudnionych i ich rodzin. Jednakże zarówno oni  jak i pracodawcy nie wykorzystują w pełni atutów tego rozwiązania.

Ochrona Właściciela

1.Sam możesz  uczestniczyć w programie ubezpieczenia na życie nawet jeśli nie jesteś pracownikiem  firmy w rozumieniu prawa., Zastrzec jednak należy, że od tej zasady istnieje sporo wyjątków. Oferta wielu ubezpieczycieli umożliwia stworzenie osobnego wariantu dla właścicieli, członków zarządu czy szeroko rozumianego kierownictwa.

Swoboda zmian

2.Towarzystwo Ubezpieczeń możesz zmienić  przy płatności każdej składki, mimo że umowa z reguły zawierana jest okres roczny z automatycznym odnowieniem. Jak to jest możliwe ? Jeśli jesteś ciekawy skontaktuj się z nami.

Ubezpieczenie zdrowotne

3.Pakiet zawierający umowy typowe dla ubezpieczeń pracowniczych pracowniczych (śmierć, uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, poważne zachorowania) często warto poszerzyć o ubezpieczenie zdrowotne. Nie gwarantuje ono wypłaty świadczenia pieniężnego, a zapewnia dostęp do lekarzy oraz badań w prywatnym placówkach medycznych.Doświadczenia pokazują, że szybki dostęp do profesjonalnej opieki medycznej znacząco obniża absencję pracowniczą. Ubezpieczeni zamiast czekać w kolejkach mogą szybciej wrócić do pracy. Nie bez znaczenia są także badania profilaktyczne. Pozwalają ono wykryć i wyleczyć wiele schorzeń na wczesnym etapie, co generuje spore oszczędności. Dowiesz się więcej czytając artykuł Ubezpieczenie zdrowotne jak wybrać najlepsze.

Konkurencyjność na rynku pracy

4.Ubezpieczenie grupowe może stanowić atrakcyjny benefit pracowniczy. Finansując składkę ubezpieczeniową można  niewielkim kosztem zwiększyć lojalność pracowników. Podwyżka wynagrodzenia na poziomie 60 czy 100 PLN nie mieć większego oddziaływania. Przy tym samym koszcie można pracownikowi zapewnić ochronę ubezpieczeniową, która indywidualnie kosztowała by nawet kilka razy więcej. Ponadto dla osób o nie najlepszym stanie zdrowia ubezpieczenie pracownicze stanowi niekiedy jedyną szansę na objęcie ochroną. Kalkulacja ryzyka na całą grupę, nie na pojedyncze osoby pozwala także  na ubezpieczenie  w  szerszym zakresie niż w polisach indywidualnych w szczególności dotyczy to ubezpieczeń medycznych.  Wraz ze starzeniem się społeczeństwa  zainteresowania rozwiązaniami do prywatnego leczenia i diagnostyki będzie wzrastać.

PPE PPK

5.Polisa grupowego ubezpieczenia na życie może przybrać formę Pracowniczego Planu Emerytalnego w skrócie PPE albo Pracowniczego Planu Kapitałowego czyli PPK. Oba rozwiązania zapewniają zwolnienie :

  • składek opłacanych przez pracodawcę z obciążeń na rzecz ZUS

  • wypłaty środków z podatku od zysków kapitałowych nazywanego podatkiem belki

Ponadto oszczędzający w PPK może zyskać dodatkowe dopłaty ze strony państwa , a właściwie Funduszu Pracy. Jednorazowo przyznawana jest dopłata powitalna w wysokości 250 PLN, oraz po spełnieniu dodatkowych wymogów także dopłata roczna 240 PLN.Oczywiście Pracownicze Plany Kapitałowe i Pracownicze różnią się także, w wielu innych aspektach, ale w tym kontekście jest są kwestie drugorzędne, Istotne, abyś zapamiętał, że ubezpieczenie grupowe pracowników może przybrać formy z, którą ustawodawca wiążę dodatkowe zarówno dla pracodawcy jak i pracowników.

Więcej na temat  czym są Pracownicze Plany Kapitałowe przeczytasz klikając w link.

Programy inwestycyjne

7.Ubezpieczenie grupowe możesz  wzbogacić o elementy inwestycyjne. Doskonale do tego nadają się wyżej wspomniane programy  PPK i PPE.

Zaliczenie karencji

8.Zawarcie ubezpieczenia na życie wiąże się z karencjami.W największym uproszczeniu karencja to okres czasu liczony od zawarcia umowy, którym ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia na niektóre zdarzenia. Karencji nie stosuje się do roszczeń wynikających z NW. Przy zmianie jednego ubezpieczenia na drugie z zachowaniu ciągłości ochrony mieniono okresy karencji ulegają zaliczeniu na poczet nowej umowy. Jednakże w czasie trwania okresu karencji nowy ubezpieczyciel ogranicza wysokość wypłaty do poziomu obowiązującego w poprzedniej umowie.

Odprawa pośmiertna

7.W razie śmierci pracownika z jakiejkolwiek przyczyny zobowiązany jesteś do wypłaty małżonkowi i dzieciom zmarłego, rodzicom, rodzeństwu zmarłego  odprawy pośmiertnej (art.93 KP). Jej wysokość zależy od stażu pracy pracownika w danej organizacji. Maksymalna wysokość to dziesięciokrotność miesięcznych zarobków danego pracownika. Zatem nie dość, że w wyniku wakatu możesz ponieść istotne straty, to sytuację pogorszyć może jeszcze konieczność wypłaty odprawy pośmiertnej. Jednakże ubezpieczając pracownika na życie na sumę ubezpieczenia zwalniasz się z obowiązku wypłaty wspomnianego świadczenia. Jeżeli suma ubezpieczenia jest niższe od odprawy pośmiertnej masz obowiązek  wyłożyć rodzinie kwotę stanowiącą różnicę między należną odprawą a  sumą ubezpieczenia.

Podział składki

8.Składki na ubezpieczenie może być opłacana przez pracodawcę, pracownika jak i dzielona między obie strony stosunku pracy. Coraz częściej praktykowane jest, że firma pokrywa wyłącznie koszt ubezpieczenia na życie, a zatrudnieni umów dodatkowych (np.uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, hospitalizacji)

Potrzeba aktualizacji

9.Zakres ochrony każdego ubezpieczenia należy aktualizować. Ubezpieczenie na życie zatrudnionych nie jest wyjątkiem.  Wysokości świadczeń, które odpowiadały potrzebom ówczesnej załogi 10 lat może być nie adekwatna do potrzeb istniejących dzisiaj. Potrzeby zmieniają się wraz ze zmianami w  kadrze. Uwzględnić trzeba także czynnik inflacji.Ponadto na rynku ubezpieczeniowym pojawiają się nie ustanie nowe możliwości. Przykład jest dostępne dopiero od kilku lat ubezpieczenie BEST DOCTORS, umożliwiające  w razie poważnego zachorowania skorzystanie z drugiej opinii lekarskiej i leczenia w najlepszych ośrodkach na świecie.

Spadek cen

10.Nawet jeśli potrzeby nie uległy zmianie w ostatnim czasie bardzo opłacalne może okazać się skonfrontowanie posiadanego zakresu ochrony z innymi ofertami. Wycena ryzyka w ubezpieczeniach z roku na rok jest coraz niższa. Nawet jeśli średnia wieku zatrudnionych w Twoim przedsiębiorstwie wzrosła masz szansę za tą samą składkę uzyskać  znacznie korzystniejszą ubezpieczenie grupowe  niż kilka lat temu.

Porada brokera

11.Podobnie jak przy wyborze ubezpieczenia majątku czy OC, również w zakresie grupowych i indywidualnych ubezpieczeń na życie możesz skorzystać z pomocy brokera ubezpieczeniowego. Kancelaria brokerska czyli Twój pełnomocnik wobec wszystkich Ubezpieczycieli może zoptymalizować zakres ochrony nie pobierając za to od Ciebie honorarium z tego tytułu.

Pracodawca – dystrybutor ubezpieczeń

12.Firma na ogół jest  stroną umowy ubezpieczenia czyli ubezpieczającym. Obowiązkiem ubezpieczającego jest poinformowanie pracowników o nazwie zakładu oraz zakresie ubezpieczenia oraz charakterze wynagrodzenia otrzymywanego przez firmę oraz procedurach reklamacyjnych i pozasądowej drodze rozwiązywania sporów.  Niestety w dalszym ciągu na polskim rynku występuję proceder przekupywania pracodawców w zamian za akceptację danej oferty ubezpieczenia pracowników. Przepisy ustawy o dystrybucji ubezpieczeń nie zakazują tego, ale nakazują ujawnienie samego faktu otrzymywania środków oraz sposobu jego wyliczania czyli np. że jest to prowizja. Warto mieć też świadomość, że znacznie częściej niż do pracodawcy część składki trafia do osób zatrudnionych w kadrach lub księgowości. Te osoby obowiązane są sprostać analogicznym wymogom. Jak zwykle w życiu, tak w ubezpieczeniu pracowniczym uczciwość i transparentność się opłacają.

Ubezpieczenie grupowe na życie