MENU
ANDIW UBEZPIECZENIA
ANDIW UBEZPIECZENIA
ANDIW

Czego nie wiesz Pracodawco o ubezpieczeniu grupowym na życie pracowników  ?

Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników od lat należy do najpopularniejszych produktów finansowych. Z polisy pracowniczej korzystają od dziesięcioleci miliony zatrudnionych i ich rodzin. Jednakże zarówno oni  jak i pracodawcy nie wykorzystują w pełni atutów tego rozwiązania.

Ubezpieczenie pracownicze a ochrona właściciela

1.Sam możesz  uczestniczyć w programie ubezpieczenia na życie nawet jeśli nie jesteś pracownikiem  firmy w rozumieniu prawa., Zastrzec jednak należy, że od tej zasady istnieje sporo wyjątków. Oferta wielu ubezpieczycieli umożliwia stworzenie osobnego wariantu dla właścicieli, członków zarządu czy szeroko rozumianego kierownictwa. Istnienie pakietu ze znacznie wyższym poziomi składki i świadczeń jest zasadne, ponieważ z reguły zarówno potrzeby jak i akceptowalny poziom składki są dla top managerów inne dla większości pracowników.

Swoboda zmian

2.Towarzystwo Ubezpieczeń możesz zmienić  przy płatności każdej składki, mimo że umowa z reguły zawierana jest okres roczny z automatycznym odnowieniem. Jak to jest możliwe ? Jeśli jesteś ciekawy skontaktuj się z nami. Oczywiście takiego takie manewru nie warto wykonywać bez rozeznania.

Ubezpieczenie zdrowotne

3.Pakiet zawierający umowy typowe dla ubezpieczeń pracowniczych pracowniczych (śmierć, uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, poważne zachorowania) często warto poszerzyć o ubezpieczenie zdrowotne. Nie gwarantuje ono wypłaty świadczenia pieniężnego, a zapewnia dostęp do lekarzy oraz badań w prywatnym placówkach medycznych.Doświadczenia pokazują, że szybki dostęp do profesjonalnej opieki medycznej znacząco obniża absencję pracowniczą. Ubezpieczeni zamiast czekać w kolejkach mogą szybciej wrócić do pracy. Nie bez znaczenia są także badania profilaktyczne. Pozwalają ono wykryć i wyleczyć wiele schorzeń na wczesnym etapie, co generuje spore oszczędności. Dowiesz się więcej czytając artykuł Ubezpieczenie zdrowotne jak wybrać najlepsze. Inną kwestią są dołączane do grupowych ubezpieczeń na życie pakiety assistance. One także zapewniają świadczenia pomocowe w naturze (np.transport medyczny, wizyta pielęgniarki) ale ich zakres i spectrum sytuacji, kiedy mogą zadziałać są zdecydowanie skromniejsze niż w pełnowartościowego ubezpieczeniu zdrowotnym. Trzeba też świadomość, że assistance może nie musi wcale mieć charakteru medycznego. Zdarzają się rozwiązania  umożliwiające skorzystanie z usług hydraulika czy ślusarza, jednakże przy ubezpieczeniach pracowniczych dominuje assistance o funkcji medycznej.

Konkurencyjność na rynku pracy

4.Ubezpieczenie grupowe może stanowić atrakcyjny benefit pracowniczy. Finansując składkę ubezpieczeniową można  niewielkim kosztem zwiększyć lojalność pracowników. Podwyżka wynagrodzenia na poziomie 60 czy 100 PLN nie mieć większego oddziaływania. Przy tym samym koszcie można pracownikowi zapewnić ochronę ubezpieczeniową, która indywidualnie kosztowała by nawet kilka razy więcej. Ponadto dla osób o nie najlepszym stanie zdrowia ubezpieczenie pracownicze stanowi niekiedy jedyną szansę na objęcie ochroną. Kalkulacja ryzyka na całą grupę, nie na pojedyncze osoby pozwala także  na ubezpieczenie  w  szerszym zakresie niż w polisach indywidualnych w szczególności dotyczy to ubezpieczeń medycznych.  Wraz ze starzeniem się społeczeństwa  zainteresowania rozwiązaniami zapewniającymi dostęp do prywatnego leczenia i diagnostyki będzie wzrastać.

PPE PPK

5.Polisa grupowego ubezpieczenia na życie może przybrać formę Pracowniczego Planu Emerytalnego w skrócie PPE albo Pracowniczego Planu Kapitałowego czyli PPK. Oba rozwiązania zapewniają zwolnienie :

  • składek opłacanych przez pracodawcę z obciążeń na rzecz ZUS

  • wypłaty środków z podatku od zysków kapitałowych nazywanego podatkiem belki

Ponadto oszczędzający w PPK może zyskać dodatkowe dopłaty ze strony państwa , a właściwie Funduszu Pracy. Jednorazowo przyznawana jest dopłata powitalna w wysokości 250 PLN, oraz po spełnieniu dodatkowych wymogów także dopłata roczna 240 PLN.Oczywiście Pracownicze Plany Kapitałowe i Pracownicze różnią się także, w wielu innych aspektach, ale w tym kontekście jest są kwestie drugorzędne, Istotne, abyś zapamiętał, że ubezpieczenie grupowe pracowników może przybrać formy z, którą ustawodawca wiążę dodatkowe zarówno dla pracodawcy jak i pracowników.

Więcej na temat  czym są Pracownicze Plany Kapitałowe przeczytasz klikając w link.

Programy inwestycyjne

7.Ubezpieczenie grupowe możesz  wzbogacić o elementy inwestycyjne. Nadają się do tego wyżej wspomniane programy  PPK i PPE. Dodatkowym komponentem do ubezpieczenia grupowego na życie może być także Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) jak Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) jak i i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych nabywane poza wymienionymi wyżej kwalifikowany formami oszczędzania. Decydując jest na rozszerzenie o ubezpieczenia o program inwestycyjny warto zadbać by z konstrukcja produktu opiera się na jasnym podziale składki na część inwestycyjną i ochroną. W przeciwnym razie rezultaty mogą dalekie od oczekiwań. Często jako atut rozwiązań inwestycyjnych dołączanych do ubezpieczenia na życie wymienia się znacznie niższy w produktach indywidualnych limit wpłat. Po pierwsze nie zawsze jest to prawda. Na szerokim i konkurencyjnym rynku zdarzają się rozwiązania pozwalające zainwestować nawet 50 PLN. chociaż faktem jest że nie jest ich wiele.Po drugie należy mieć świadomość, że wpłata na poziomie 50 PLN, nawet inwestowana przez wiele lat z ponadprzeciętnym zyskiem nie pozwoli na zgromadzenie pokaźnego kapitału.

Zaliczenie karencji

8.Zawarcie ubezpieczenia na życie  na ogół wiąże się z karencjami.W największym uproszczeniu karencja to okres czasu liczony od zawarcia umowy, którym ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia na niektóre zdarzenia. Karencji nie stosuje się do roszczeń wynikających z NW. Z reguły przy zmianie jednego ubezpieczenia na drugie z zachowaniu ciągłości ochrony okresy karencji ulegają zaliczeniu na poczet nowej umowy. Jednakże w czasie trwania okresu karencji nowy ubezpieczyciel ogranicza wysokość wypłaty do poziomu obowiązującego w poprzedniej umowie. Praktykowane bywa także całkowite zniesienie karencji dla osób przystępujących w dacie startu programu lub z chwilą uzyskania uprawnień do uczestnictwa, ale dotyczy to przedewszytkim grup powyżej 50 osób. Niekiedy brak karencji warunkuje wypełnienie przy wszystkich bądź niektórych przystępujących ankiety medycznej. Warto zwrócić uwagę, że niektóre zakłady ubezpieczeń  różnicują zasady stosowania karencji w zależności od formy zatrudnienia oraz tego czy dana osoba przystępuje do  ubezpieczenia jako zatrudniony czy jego współmałżonek/partner bądź pełnoletnie dziecko.

Odprawa pośmiertna

7.W razie śmierci pracownika z jakiejkolwiek przyczyny zobowiązany jesteś do wypłaty małżonkowi i dzieciom zmarłego, rodzicom, rodzeństwu zmarłego  odprawy pośmiertnej (art.93 KP). Jej wysokość zależy od stażu pracy pracownika w danej organizacji. Maksymalna wysokość to dziesięciokrotność miesięcznych zarobków danego pracownika. Zatem nie dość, że w wyniku wakatu możesz ponieść istotne straty, to sytuację pogorszyć może jeszcze konieczność wypłaty odprawy pośmiertnej. Jednakże ubezpieczając pracownika na życie na sumę ubezpieczenia zwalniasz się z obowiązku wypłaty wspomnianego świadczenia. Jeżeli suma ubezpieczenia jest niższe od odprawy pośmiertnej masz obowiązek  wyłożyć rodzinie kwotę stanowiącą różnicę między należną odprawą a sumą ubezpieczenia. Kwestia odprawy pośmiertnej w kontekście ubezpieczenia na życie została omówiona szczegółowo w artykule ubezpieczenia pracownicze.

Podział składki

8.Składki na ubezpieczenie może być opłacana przez pracodawcę, pracownika jak i dzielona między obie strony stosunku pracy. Coraz częściej praktykowane jest, że firma pokrywa wyłącznie koszt ubezpieczenia na życie, a zatrudnieni umów dodatkowych (np.uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, hospitalizacji).

Potrzeba aktualizacji

9.Zakres ochrony każdego ubezpieczenia należy aktualizować. Ubezpieczenie na życie zatrudnionych nie jest wyjątkiem.  Wysokości świadczeń, które odpowiadały potrzebom ówczesnej załogi 10 lat może być nieadekwatna do potrzeb istniejących dzisiaj. Potrzeby zmieniają się wraz ze zmianami w  kadrze. Uwzględnić trzeba także czynnik inflacji.Ponadto na rynku ubezpieczeniowym pojawiają się nie ustanie nowe możliwości. Przykład jest dostępne dopiero od kilku lat ubezpieczenie BEST DOCTORS, umożliwiające  w razie poważnego zachorowania skorzystanie z drugiej opinii lekarskiej i leczenia w najlepszych ośrodkach na świecie.(obejrzyj trwający 3 minuty film dotyczący ubezpieczenia BEST DOCTORS)

Spadek cen

10.Nawet jeśli potrzeby nie uległy zmianie w ostatnim czasie bardzo opłacalne może okazać się skonfrontowanie posiadanego zakresu ochrony z innymi ofertami. Wycena ryzyka w ubezpieczeniach z roku na rok jest coraz niższa. Nawet jeśli średnia wieku zatrudnionych w Twoim przedsiębiorstwie wzrosła masz szansę za tą samą składkę uzyskać  znacznie korzystniejszą ubezpieczenie grupowe  niż kilka lat temu. Konkurencja między towarzystwami ubezpieczeń wymusza także korzystne dla klientów zmiany w OWU i wprowadzanie innowacji produktowych. Tendencja nie jest tak wyraźna jak w przypadku ceny, gdyż aspekty jakościowe znacznie trudniej porównać niż ilościowe, ale sposób zaprzeczyć jej istnieniu. Przykłady modyfikacji poprawiających zakres pokrycia ubezpieczeniowego można by mnożyć. Systematycznie tracą na znaczeniu wyłączenia dotyczące miejsca zdarzenia ubezpieczeniowego. Natomiast coraz szersze są katalogi poważnych zachorowań, metod leczenia specjalistycznego za którego należy się świadczenie  ubezpieczeniowe. O postępie można mówić także w odniesieniu do deficjencji. Jeszcze kilka lat temu, żaden z zakładów ubezpieczeń nie wypłacał świadczenia za zdiagnozowaniu nowotworu in situ, obecnie czyni to przynajmniej kilka towarzystw.

Pre-existing a ubezpieczenie grupowe

11.Weryfikacja stanu zdrowia ograniczająca się na ogół do kilku pytań, skora, że do ubezpieczenia pracowniczego nierzadko przystępują osoby ciepiące na rozmaite schorzenia.  Jednakże mało kto zdaje sobie sprawę z dość powszechnego wyłączeniem odpowiedzialności , jakie stanowią skutki stanów istniejących w chwili zawierania umowy (pre-existing condtions). W praktyce jest to cichy zabójca pokaźnej części wypłat.  Np. jeśli do ubezpieczenia przystąpi osoba chora na cukrzycę, to ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia za pobyt w szpitalu w celu leczenia śpiączki cukrzycowej. Oprócz pobytu w szpitalu takie klauzule stosowane są bywają w umowach dotyczących poważnych zachorowań, operacji medycznych, niezdolności do pracy, a znacznie rzadziej w odniesieniu do umowy głównej czyli śmierci ubezpieczonego. Jak zwykle u każdego z oferentów sprawa wygląda nieco inaczej.  Ponadto, czym bardziej wniknie się w szczegóły tym różnic jest więcej.  Niektóre Towarzystwa obejmują stany powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej umowy pod warunkiem zachowania ciągłości pokrycia. Można odnaleźć postanowienia OWU znoszące wyłączenie pre-ex po określonym czasie. Kilka towarzystw zaprzestaje stosowania klauzuli pre-xisting, po 3 latach od przystąpienia danej osoby do ubezpieczenia. Praktykowane jest także limitowanie zasięgu omawianego wyłączenia do stanów powstałych w określonym okresie przez rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej.

Porada brokera

12.Podobnie jak przy wyborze ubezpieczenia majątku czy OC, również w zakresie grupowych i indywidualnych ubezpieczeń na życie możesz skorzystać z pomocy brokera ubezpieczeniowego. Kancelaria brokerska, czyli Twój pełnomocnik wobec wszystkich Ubezpieczycieli, może zoptymalizować zakres ochrony nie pobierając za to od Ciebie honorarium. Dla brokera ubezpieczeniowego posiadającego nie tylko teoretyczną wiedzę, ale i rozeznanie rynkowe nie stanowi problemu ani analiza potrzeb ani negocjacje cenowe z ubezpieczycielami. Atutem współpracy z kancelarią brokerską jest także transparentność wyboru. Ustawowym obowiązkiem brokera jest udzielenie zindywidualizowanej porady i rekomendowanie na piśmie najlepszej dla klienta  oferty.

Pracodawca – dystrybutor ubezpieczeń

13.Firma na ogół jest  stroną umowy ubezpieczenia czyli ubezpieczającym. Obowiązkiem ubezpieczającego jest poinformowanie pracowników o nazwie zakładu oraz zakresie ubezpieczenia oraz charakterze wynagrodzenia otrzymywanego przez firmę oraz procedurach reklamacyjnych i pozasądowej drodze rozwiązywania sporów.  Niestety w dalszym ciągu na polskim rynku występuje proceder przekupywania pracodawców w zamian za akceptację danej oferty ubezpieczenia pracowników. Przepisy ustawy o dystrybucji ubezpieczeń nie zakazują tego, ale nakazują ujawnienie samego faktu otrzymywania środków oraz sposobu jego wyliczania czyli np. że jest to prowizja. Warto mieć też świadomość, że znacznie częściej niż do pracodawcy część składki trafia do osób zatrudnionych w kadrach lub księgowości. Te osoby obowiązane są sprostać analogicznym wymogom. Jak zwykle w życiu, tak w ubezpieczeniu pracowniczym uczciwość i transparentność się opłacają.

Grupowe ubezpieczenie pracowników a koronawirus

14.Generalnie OWU nie wyłączają odpowiedzialności ubezpieczycieli na skutki zarażenia sars-cov-2., choć nie wykluczone , że ulegnie to zmianie w najbliższych miesiącach.  Niemal  każdy z zakładów ubezpieczeń wypłaci świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego, jego małżonka ubezpieczonego  albo z tytułu pobytu  w szpitalu spowodowanych zachorowaniem na COVID-19.  Osoby zmagające się z tym schorzeniem mogą korzystać ze wsparcia w ramach pakietów Assitance dołączanych coraz powszechniej do  ubezpieczeń pracowniczych. Z tym, że  część usługi medycznych gwarantowanych przez asytorów  (np.konsultacje lekarskie) odbywa się zdalnie.  Często zadawane jest pytanie czy ubezpieczenie grupowe na życie zapewnia wypłatę z tytułu zdiagnozowania COVID-19.  Pomijając nieliczne wyjątki  dostępnych na rynku warunki nie obejmuje takiego ryzyko, ponieważ w chwili  tworzenia OWU medycynie nie była znana taka jednostka chorobowa.   Z niektórych polis  można natomiast liczyć na świadczenie za przeszczep płuc. Taka operacja bywa konieczna po wyleczeniu  COVID-19 o ciężki przebiegu.
Na rynku zdążyły już się pojawić oferty ubezpieczenia grupowego dla pracowników i pracodawców promowane  jako pakiety uwzględniające COVID .  Zwykle składają się one z ryzyk proponowanych już od wielu lat (np.hospitalizacja, zgon ubezpieczonego czy członków jego rodziny), z  których część nie ma za wiele wspólnego z epidemią (np.śmierć spowodowana  nieszczęśliwym wypadkiem).  Tzw, pakiety koronawirusowe różnią się tym, od standardowych ubezpieczeń grupowych, żę  przewidują  dodatkowe świadczenia za zdarzenia stanowiące skutki zarażenia sars-cov-2.  Ze względu na zakres ochrony i wysokość świadczeń rozwiązania tego typu można traktować jako uzupełnie, a nie substytut pełnowartościowego ubezpieczenia na życie pracowników.
Wynikający z zagrożenia epidemiologicznego obowiązek zachowania społecznego dystansu przyczynił się do  rozwoju  zdalnych form zawierania umów. Nie inaczej jest w ubezpieczeniach grupowych.  Większość zakładów ubezpieczeń już wdrożyło  procedury wypełniania, przesyłania oraz podpisywania za pomoc platform online lub poczty elektronicznej.   Pozostałe pracują na tego typu rozwiązaniami.

Powierz  negocjację warunków ubezpieczenie grupowe pracowników Twojej firmy  brokerowi posiadającym u wieloletnie doświadczenie szerokie rozeznanie  rynkowe.
broker@andiw.pl
696487675

 

ubezpieczenie grupowe

Ubezpieczenie grupowe na życie