MENU
ANDIW UBEZPIECZENIA
ANDIW UBEZPIECZENIA
ANDIW

Wypłata nie od ubezpieczyciela tylko od pracodawcy

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 18.04.2018 II PK 46/17  sformułował kilka wartych uwagi spostrzeżeń o obowiązkach pracodawcy i zakładu ubezpieczeń wynikających z rozwiązania grupowego ubezpieczenia na życie pracowników w skutek nie opłacania składki przez pracodawcę.

Towarzystwo Ubezpieczeń mówi : nie

Wdowa po pracowniku wystąpiła o wypłatę świadczenia z tytułu ubezpieczenia na życie w kwocie 50 000 PLN po swoim mężu. Ubezpieczyciel odmówił uczynienia zadość jej żądaniom powołując się na rozwiązanie umowy ze względu na zaległości pracodawcy w opłacaniu składek. Nie ma w tym nic dziwnego. Zatrudniający, a nie pracownik jest bowiem stroną umowy z ubezpieczycielem i dokonywanie płatności należy do jego obowiązków. Z opisu stanu faktycznego wynikało, że kontrybucja była finansowana ze środków pracodawcy. Jednakże nawet gdyby składki odciągane były z wynagrodzenia pracownika nie wpłynęłoby to na odpowiedzialność ubezpieczyciela. Zatrudniający nie poinformował pracowników o rozwiązaniu umowy.

Nie płaciłeś składek to zapłacisz świadczenie

Sąd Najwyższy stwierdził, że szkodę jaką poniosła żona zmarłego z tytułu braku świadczenia ubezpieczeniowego powinien naprawić pracodawca, gdyż to przez jego zaniechanie pracownik pozbawiony został ochrony ubezpieczeniowej. Zakres odpowiedzialności zatrudniającego obejmuje wszystko, co by należało wdowie od Towarzystwa Ubezpieczeń gdyby umowa trwała. Zatem wysokość roszczenia uposażonych/ubezpieczonych nie jest limitowana sumą niezapłaconych składek.  W uzasadnieniu nie odniesiono się do okoliczności, że zaprzestanie opłacania składek było wynikiem problemów finansowych pracodawcy, a po wypowiedzeniu zawarł on kolejną umowę ubezpieczenia zatrudnionych, do której zmarły nie mógł przystąpić przebywając na zwolnieniu lekarskim.

(Prawie) wszyscy tak robią, ale nie wiadomo, czy jest to dopuszczalne

Sposób zakończenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, będący z resztą powszechną praktyką na rynku, Sąd Najwyższy określił mianem kontrowersyjnego, ale nie roztrząsał tej kwestii, gdyż nie była ona przedmiotem postępowania. Nie wykluczone więc, że gdyby pozwany został ubezpieczyciel, rozstrzygnięcie nie byłoby dla niego korzystne.

Poinformuj także ubezpieczonych

Warta odnotowania jest także teza, że do obowiązków ubezpieczyciela powinno należeć informowanie o zaległościach grożących ustaniem ochrony nie tylko ubezpieczającego (pracodawcy), ale także ubezpieczonych czyli pracowników i ich bliskich. SN podstawę dla tego obowiązku dostrzega w  ogólnych regułach wykonywania zobowiązań umownych, według których zachowanie stron oprócz treści kontraktu ma odpowiadać także jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego lub ustalonym zwyczajom.

Przeczytaj również :

ubezpieczenie pracowników