MENU
ANDIW UBEZPIECZENIA
ANDIW UBEZPIECZENIA
ANDIW

Wybór PPK

Jednym z najistotniejszych obowiązków podmiotu zatrudniającego jest wybór instytucji finansowej obsługującej PPK. Ustawodawca zrobił wiele aby ten wybór ułatwić (określenie polityki inwestycyjnej funduszy, obowiązek publikacji ofert na portalu online, wskazanie kryteriów wyboru itp). Jednakże wcale nie jest to sprawa łatwa choćby ze względu na wielość kryteriów oraz różnice w sposobie przedstawiania ofert przez poszczególne instytucje. Przed podjęciem decyzji warto poznać określone w ustawie uwarunkowania dotyczące instytucji uprawnionej do prowadzenia, kryteriów i procedury wyboru.

Kto może prowadzić PPK ?

Umowę o zarządzanie można zawrzeć wyłącznie z instytucją wpisaną do ewidencji prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Lista takich podmiotów znajduje się na portalu mojeppk.pl PPK. Obecnie takich instytucji jest 19. Wiele wskazuje, że liczba ta, będzie się z czasem zmniejszać w wyniku fuzji i przejęć.

Uzyskanie wpisu uzależnione jest od spełnienia kumulatywnie wielu kryteriów. Do najistotniejszych należą :

1.Posiadanie statusu :

  • Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
  • Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego
  •  Zakładu Ubezpieczeń na Życie
  • Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego.

Podmiotów z ostatniej z wymienionych kategorii powstało zaledwie kilka, a żaden z nich nie planuje włączyć się w rywalizację o rynek. Natomiast w przeciągu kolejnego roku wszystkie powszechne Towarzystwa emerytalne zostaną przekształcone w Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Zatem w praktyce podmioty zatrudniające mogą dokonywać wyboru między TFI i Ubezpieczycielem.

2.Minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami lub oferowania ubezpieczeń na życie z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi.

3.Kapitały własne nie mniejsze niż 25 000 000 zł, w tym co najmniej 10 000 000 zł w środkach płynnych.

4.Posiadanie w ofercie przynajmniej 8 funduszy zdefiniowanych, których strategia inwestycyjna odpowiada wymogom ustawowym. Instytucja finansowa nie ma prawa oferować jednostek uczestnictwa tych funduszy poza PPK.

5.Wniesienie opłaty wstępnej na rzecz operatora portalu.

Kryteria wyboru instytucji finansowej. Jak wybrać operatora PPK ?

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych wskazuje 4 kryteria, jakie należy brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o wyborze.

Są to :

  • proponowane warunki zarządzania
  • efektywność w zarządzaniu aktywami
  • doświadczenie w zarządzaniu funduszami
  • najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.

Podjęcie decyzji wymaga głębszego zastanowienia, albowiem nie jest to katalog zamknięty. Po drugie wyliczone czynniki mają charakter dość ogólny, a przez to trudny do oceny. Wbrew pozorom dotyczy to nawet warunków i efektywności zarządzania. Próżno też szukać wagi i hierarchii tych czynników.

W niektórych publikacjach kwestię proponowanych warunków redukuje się do wysokości opłat, a nawet samej opłaty za zarządzanie. Nie jest to prawidłowe podejście, albowiem należy brać pod uwagę całokształt proponowanych warunków, więc znaczenie ma także dostępność dedykowanego opiekuna programu, zakres raportowania, liczba dostępnych funduszy (niektóre instytucje proponują programy oparte o 8, a inne o 9 Funduszy Zdefiniowanej Daty), funkcjonalność aplikacji do monitorowania wyników i dokonywania konwersji i wiele innych. Gdyby było inaczej, racjonalny ustawodawca zamiast sformułowana: proponowane warunki zarządzania, posłużyłby się zwrotem proponowana wysokość opłat. Istotne jest także, że warunki publikowane na portalu przez daną instytucję stanowią minimum. Instytucja finansowa ma prawo zaproponować zasady korzystniejsze wszystkim bądź niektórym klientom, ale niedopuszczalne jest różnicowanie wysokości opłat między klientami.

Mimo powszechnej dostępności ofert wszystkich instytucji opłat nie można wprost porównać. Wynagrodzenie za zarządzanie zróżnicowane jest w poszczególnych funduszach i zmienia się w czasie, a na dodatek część instytucji rezygnuje na dłuższy lub krótszy czas z jego pobierania. Nie ma oferenta, który w każdym funduszu pobierałby najniższe opłaty. Na przykład instytucja, która zarządza FZD 2025 z najniższymi kosztami, w funduszu FZD 2060 stosuje stawki na poziomie zbliżone do średniej rynkowej. Zatem zasadne jest nieuwzględnianie przy wyborze struktury wiekowej zatrudnionych.  Warto także wiedzieć, że firma zarządzająca może pobierać wynagrodzenia maksymalnie od 15% aktywów całego rynku PPK. Korzyści z tego tytułu czerpać będą wszystkie osoby uczestniczące w PPK prowadzonym przez tą instytucję. Z drugiej strony jeśli aktywa funduszu zdefiniowanej daty będą niższe niż 2 MLN PLN wówczas podmiot zarządzający pokrywać będzie z własnych środków niektóre koszty działalności FZD (np. wynagrodzenie depozytariusza, druk i publikacja materiałów wymaganych przez przepisy prawa), które z zasady finansowane są z aktywów funduszu. Sprawę jeszcze bardziej komplikuje fakt, że instytucje finansowe będące ubezpieczycielami zapewniają ochronę ubezpieczeniową, która rzecz jasna nie jest bezpłatna.

Oprócz tego występuje opłata za wynik (success fee), którą wolno naliczać przy spełnieniu łącznie kilku kryteriów. Możliwość pobierania tego wynagrodzenia w maksymalnej dopuszczalnej wysokości (0,1 % aktywów funduszu netto) przewidują oferty niemal wszystkich instytucji finansowych, ale niektóre z nich deklarują, że nie będą z tego prawa korzystać przez rok bądź dwa lata, albo zrzekają się go bezterminowo.

Nie tylko w branży finansowej czynnikowi cenowemu przypisuje się zbyt duże znaczenie. Taka tendencja widoczna jest również na rynku PPK. Prawdą jest, że w wybranych funduszach opłata za zarządzanie bywa ponad dwukrotnie wyższa niż u konkurencji. Jednakże w liczbach bezwzględnych różnice te nie przekraczają 0,33 punktu procentowego. Takie dyferencje w zestawieniu z różnicami wynikającymi z efektów zarządzania nie są wielce istotne. W okresach kilkuletnich rozpiętość wyników między najlepszym, a najgorszym funduszem mieszanym wynosi 50 i więcej punktów procentowych. Nierzadkie są przykłady funduszy pobierających wyższe opłaty a per saldo  wypracowujących lepsze stopy zwrotu od konkurentów.

Mniej istotna, ale bardziej zróżnicowana jest wysokość opłat za konwersje/zamianę funduszy przez uczestnika. Wpłaty każdego uczestnika PPK domyślnie trafiają do Funduszu Zdefiniowanej Daty adekwatnego do wieku zatrudnionego. Dopuszczalne jest jednak przeniesienie środków do innego FZD, a nawet kilku funduszy. Dwie takie operacje w roku kalendarzowym są zawsze darmowe. Za kolejne mogą być pobierane opłaty. Niektóre instytucje wykonują zlecenia konwersji nieodpłatnie w każdej ilości. Inne pobierają tytułem opłat nawet 2% środków za trzecie i kolejne przeniesienie środków w roku kalendarzowym. W jednej instytucji każda konwersja w liczbie przekraczającej 3 rocznie kosztuje 5 PLN. Można spotkać się także z podmiotami, które uzależniającymi naliczanie opłat od tego, czy zlecenie zostało złożone w systemie online, czy w formie papierowej.

Jako efektywność zarządzania należy rozumieć przede wszystkim wyniki zarządzonych funduszy, ale nie tylko. Na przykład jeśli zdarzyło by się, że za ten sam okres 2 fundusze osiągnęły identyczne wyniki, to nie można stwierdzić, że są one w równym stopniu efektywne, jeśli ich portfele różniły się udziałem akcji. Zasadniczo instrumenty udziałowe cechują się większą zmiennością niż dłużne. Przy takich samych osiągach, fundusz z mniszym udziałem akcji należy uznać za lepszy.

Środki w PPK alokowane są w fundusze działające wyłącznie na potrzeby tego programu., które działają dopiero od kilku lat. Ze względu na długoterminowy charakter inwestycji, jest to okres zdecydowanie za krótki by dokonywać na tyle istnych porównań by decydowały o wyborze. Mimo, że widoczne, że pomiędzy wynikami najbardziej agresywnych funduszy zdefiniowanej daty dostrzec już można   dostrzec różnice przekraczające 20 punktów procentowych, to bardziej zasadne jest porównanie innych funduszy zarządzanych przez daną firmę. Tyle, że to bardziej skomplikowane niż może się zdawać. Jak skonfrontować wyniki PTE zarządzającego jednym OFE z osiągami TFI posiadającego 30 funduszy ? Jak porównać rezultaty funduszu, który działa rok, z takim który ma 20 letnią historię i kilka razy zmienił strategię ? Każdy kto wnikliwie obserwuje rynek funduszy inwestycyjnych wie, że wyniki poszczególnych funduszy się zmieniają. Wielokrotnie zdarzało się, że instytucja osiągająca najlepsze rezultaty w jednym okresie, w innym wycinku czasu zamykała stawkę. Nie będzie przesadą stwierdzić nawet, że prawie każda firma zarządzająca w krótszym lub dłuższym okresie mogła pochwalić się stopami zwrotu wyższymi od wszystkich konkurentów. Dlatego bez sprawdzenia osiągów z przynajmniej kilku okresów o rzetelnym porównaniu efektywności nie może być mowy. Długoterminowy charakter Pracowniczych Planów Kapitałowych wskazuje, że powinny być to okresy nie krótsze niż 3 lata.

Ustawodawca nakazuje brać pod uwagę efektywność instytucji, ale mało kto sobie zdaje sprawę, że w znacznej części jest ona zdeterminowana przez umiejętności osób zarządzających. Z rezerwą należy podchodzić do wieloletnich wyników funduszu, jeśli w ostatnim czasie zmienił się jego zarządzający. Oczywiście sukces w profesjonalnym inwestowaniu prawie nigdy nie jest dziełem tylko jednej osoby, ale znana jest niemała liczba przypadków, gdy zmiana zarządzającego skutkowała radykalną zmianą wyników funduszu.

O efektywności świadczyć mogą nagrody, wyróżnienia, rating. Jednakże bardzo łatwo przecenić ich znaczenie, szczególnie jeśli nie weźmie się pod uwagę przynajmniej kilku istotnych szczegółów. Warto sprawdzić kogo i czego dotyczy dana nagroda lub wyróżnienie, rating funduszu. Mogą być one przyznane funduszowi, zarządzającemu bądź instytucji nie tylko za efektywność. Nierzadko jako kryterium przyjmuje się zadowolenie klientów mierzone sondażami, zasługi w zakresie rozpowszechnia wiedzy o inwestowaniu, wzrost wartości aktywów, innowacyjność strony internatowej.  Istotne jest także jakie okresu dotyczy laur. Wiele klasyfikacji dotyczy osiągnięć w danym roku kalendarzowym, a na wyniki należy patrzyć w znacznie dłuższej perspektywie.

broker ppk

Kolejnym czynnikiem jest doświadczenie w zarządzaniu funduszami. Istotne jest jakie strategie, wyniki, aktywa mają fundusze zarządzane przez dany podmiot. Inaczej zarządza się aktywami o wartości kilku milinów, a inaczej kwotą kilkudziesięciu miliardów złotych. Natomiast naiwnością byłoby sądzić, że czym dłużej dana instytucja działa na rynku tym lepiej dla jej klientów. Osiągi podmiotów prowadzących najstarszy polski fundusz zrównoważony i najstarszy polski fundusz stabilnego wzrostu bardzo często są gorsze od przeciętnych. Przepisy nakazują lokowanie min. 20% środków w akcje i inne instrumenty udziałowe podmiotów notowanych na rynkach państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) innych niż Rzeczypospolita. Zatem warto sprawdzić także jakie doświadczenie posiadają poszczególne instytucje w inwestowaniu w tych lokalizacjach. Tyle, że tu też nie sprawa jest bardziej skomplikowana niż może się wydawać, ponieważ nie ma na polskim rynku funduszu, który inwestował by wyłącznie w krajach OECD. Istnieją fundusze inwestujące w Turcji, USA, na rynkach wschodzących, czy rozwiniętych, ale próżno szukać takiego, który by w swej strategii koncentrował się na państwach należących do wspomnianej organizacji. Niektóre podmioty mocno eksploatują marketingowo fakt posiadania doświadczenia w zakresie funduszy zdefiniowanej daty czy tzw. produktów emerytalnych (IKE, IKZE). Nie należy przykładać do tego większej wagi, gdyż opakowanie funduszy w prawno-podatkowe korzyści IKE, IKZE w żaden sposób nie zwiększa szans na lepsze wyniki zarządzania PPK. Z resztą wszyscy oferenci posiadają mniejsze lub większe doświadczenie w produktach emerytalnych. Jeśli chodzi z kolei o fundusze zdefiniowanej daty, to warto mieć świadomość, że nie działają one identycznie jak FZD dostępne w PPK. Po drugie, trudno mówić tutaj o doświadczeniu w zarządzaniu FZD jako atucie, skoro w praktyce zarządzanie częścią dłużna i udziałową wygląda podobnie jak  innych funduszach mieszanych, a stopniowe dostosowywanie proporcji obu komponentów jest zadaniem automatu, a nie człowieka. Różnie można podejść do kwestii doświadczenia instytucji w zakresie programów dedykowanych zatrudnionym, takich jak Pracownicze Programy Emerytalne czy ubezpieczenia grupowe. Dekady funkcjonowania takich programów stworzyły szansę ewolucyjne wypracowanie rozwiązań obsługowych przydatnych także w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych. Z tym, że szansa nie zawsze bywa wykorzystana, a poza tym w sprawach operacyjnych wiele zależy od agenta transferowego współpracującego z daną instytucją i jego doświadczeń. Obecnie na rynku PPK konkuruje trzech agentów transferowych.

Niemałe wątpliwości budzi interpretacja zwrotu najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych. W dyrektywie MIFID II regulującej rynki instrumentów finansowych oraz dyrektywie IDD dotyczącej dystrybucji ubezpieczeń, pojawia się wzmianka o najlepiej pojętym interesie klientów, który komentatorzy rozumieją jako działanie sprawiedliwe, uczciwe, z uwzględnieniem najwyższego poziomu rzetelnej i wyczerpującej informacji oraz z uwzględnieniem potrzeb klienta (P.Czubłun Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Komentarz. Art.7 Nb.3). Można spotkać się także, z twierdzeniem, że konkretyzacja najlepiej pojętego interesu sprowadza się przede wszystkim do właściwego wykonywania czynności (P.Machulak, J.Ziemba Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Komentarz. Art.7 Nb.6). Takie definicje niewiele wyjaśnia, a na dodatek wbrew zdrowemu rozsądkowi sugeruje, że nie każdy ma obowiązek postępować uczciwie, sprawiedliwie oraz właściwie wykonywać czynności. Można zaryzykować tezę, że celem zamieszczenia w ustawie tej wzmianki jest pokreślenie, że podmiot zatrudniający ma się kierować interesem osób zatrudnionych, a nie własnym. Wybór ppk ma służyć osobom z niego korzystających lub mogącym skorzystać, a nie decydentowi.

Dodatkowe kryteria

Skoro ustawodawca wymienia tylko niektóre kryteria wyboru, rodzi się pytanie co jeszcze należy brać pod uwagę ? Z pewnością katalog jest bardzo szeroki i zależy od specyfiki danego podmiotu zatrudniającego. Jednakże nie może być mowy o pełnej dowolności. Dodatkowe kryteria można uwzględniać, o ile dają się pogodzić z zasadami wysłowionymi wprost przez ustawodawcę i celami samego PPK.

Na etapie prac nad ustawą, zdawało się znaczącym ułatwieniem może być podjęcie decyzji czy PPK ma pełnić funkcję ubezpieczenia na życie. Jednakże na przedstawienie oferty w zakresie PPK zdecydował się zaledwie jeden ubezpieczyciel. Na dodatek w jego propozycji komponent ochronny jest naprawdę niewielki. W razie śmierci z jakiejkolwiek przyczyny ubezpieczonemu przysługuje świadczenie w wysokości 100 PLN. Ubezpieczyciel wypłaci także świadczenie  do 100 000 PLN, ale tylko w określonych szczegółowo przypadkach ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (np. za całkowitą utrata mowy w skutek afazji motorycznej lub sensorycznej wypłata będzie wynosić 50 000 PLN). Zatem dołączanej do PPK ochronie ubezpieczeniowej nie należy przypisywać fundamentalnego znaczenia. Nie może być ona także substytutem  grupowego ubezpieczenia na życie czy zdrowotnego.(Więcej o tych produktach przeczytasz w artykułach

Wszyscy oferenci deklarują udostępnianie aplikacji online zarówno dla zatrudnionych jak i podmiotu zatrudniającego, tyle że ich funkcjonalności bywają dosyć zróżnicowane w poszczególnych instytucjach finansowych. Warto dopytać co zatrudniony możne zrobić przez Internet oprócz monitorowania stanu rejestru, a w szczególności czy istnieje droga online do złożenia zlecenia wypłaty / zwrotu czy  wskazania uprawnionego do środków na wypadek śmierci. Stndard rynkowy, stanowi także infolinia dedykowana Pracowniczym Planom Kapitałowym. W podmiotach zatrudniających obcokrajowców znaczenie może mieć czy infolinia instytucji udziela informacji w językach innych niż polski oraz czy istnieją obcojęzyczne wersje aplikacji obsługowej. Jeśli zatrudnia się znaczącą liczbę cudzoziemców wybór ppk nie może być od tego oderwany.

Ustawa zakazuje oferowania korzyści majątkowych podmiotowi zatrudniającemu, ale dopuszczalne są bonusy dla zatrudnionych. Z reguły przybierają one formę zniżek na produkty i usługi instytucji finansowej oraz firm z nią współpracujących. Warto skonfrontować ilość i zakres upustów różnych oferentów, ale pamiętając, że cena danego dobra z uwzględnieniem rabatu nie musi być najatrakcyjniejsza.

Istotna może być także ilość  i lokalizacja placówek instytucji finansowej, w  których podmiot zatrudniający jak i osoba zatrudniona mogą złożyć dyspozycje czy zasięgnąć informacji. Jednakże w czasach coraz powszechniejszego dostępu do internetu znaczenie tego czynnika będzie maleć.

Znaczna część oferentów wykorzystuje w komunikacji marketingowej kompatybilność ich aplikacji do wymiany danych z podmiotami zatrudniającymi z najpopularniejszymi na rynku programami kadro-księgowymi. Ten fakt ma znaczenie przede wszystkim dla podmiotu zatrudniającego, a w mniejszym stopniu dla zatrudnionych. Skoro jak stwierdzono wcześniej wybór ppk ma być podporządkowany interesowi zatrudnionych, to kryterium dopasowania systemów można uwzględniać, tylko, gdy porównywane propozycje w innych aspektach są równorzędne. W żadnym razie za prawidłowe nie można uznać podpisania umowy o zarządzanie z podmiotem, które ustępuje innym pod względem efektywności pomnażaniu środków, proponowanych warunków zarządzania, tylko dlatego, że jego aplikacja wyróżnia się kompatybilnością z oprogramowaniem używanym przez zatrudniającego. Podobnie sprawa ma się ze wsparciem w okresie wdrożenia.

Wśród czynników determinujących wybór ppk wymienia się także jakość procesu inwestycyjnego. Jest to kwestia, niewątpliwie istotna. Z tym, że takie porównanie wymaga nieraz specjalistycznej wiedzy.

Co do zasady przy wyborze operatora programu dopuszczalne jest stosowanie wewnętrznych zasad zakupowych, ale rzecz jasna pierwszeństwo przed nimi mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Decydenci i procedura

Wyboru dokonuje podmiot zatrudniający w porozumieniu z zakładową organizacją związkową. Rola związku zawodowego ma jedynie znaczenie konsultacyjne. Jeśli na miesiąc przed terminem podpisania umowy o zarządzanie PPK podmiot zatrudniający i zakładowa organizacja związkowa nie dojdą do porozumienia, decyzję podejmuje samodzielnie zatrudniający.

Przy istnieniu wielu związków zawodowych w danym podmiocie zatrudniającym konsultacje należy prowadzić ze wszystkimi organizacjami, bez względu na to czy mają przymiot reprezentatywności. W podmiocie zatrudniającym, w którym nie istnieje żadna zakładowa organizacja związkowa wybór ppk powinien zostać dokonany w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w trybie przyjętym w danym podmiocie zatrudniającym. Problem polega na tym, że w większości firm, szczególnie mniejszych nie wypracowano żadnej procedury wyłaniania reprezentacji, gdyż nigdy nie było takiej potrzeby. W takiej sytuacji w grę wchodzi każda metoda zapewniająca reprezentatywność. np. wybory. Niekiedy wskazuje się, że funkcje przedstawiciela zatrudnionych może pełnić Rada Pracowników działająca na podstawie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (nie mylić z Radą Pracowniczą funkcjonującą w przedsiębiorstwach państwowych). Jednakże ten organ z mocy prawa nie posiada uprawnień do konsultacji wyboru instytucji finansowej. Może je zyskać z nadania samych zatrudnionych. Ponadto Rady Pracowników funkcjonują w zaledwie w około pięciuset przedsiębiorstwach.

Ustawa tego nie nakazuje wprost, jednakże, aby uniknąć posądzeń o arbitralność warto określić jakie niewskazane przez ustawodawcę kryteria są uwzględniane przy wyborze ppk. Z tego samego powodu zaleca się protokołowanie konsultacji z osobami zatrudnionymi.

Odpowiedzialność za brak wyboru, niewłaściwy wybór, nieprawidłowości w procedurze wyboru

Formalizację wyboru instytucji finansowej stanowi zawarcie umowy o zarządzenie PPK. Konsekwencją niedopełnienia w terminie obowiązku nawiązania stosunku prawnego z podmiotem zarządzającym może być nałożenie na podmiot zatrudniający jak i osobę obowiązaną do działania w jego imieniu grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń danego podmiotu zatrudniającego w poprzednim roku obrotowym. Uiszczenie grzywny nie zwalnia z obowiązku zawarcia umowy i dokonania wpłat. Należność trzeba uiścić wraz z ustawowymi odsetkami. Do tego dochodzi jeszcze odpowiedzialność odszkodowawcza wobec zatrudnionych. Nie można też wykluczyć oskarżenia o przestępstwo nazywane karalną niegospodarnością (art. 296 kodeksu karnego), za które grozi kara pozbawienia wolności.

Ustawodawca nie uregulował wprost odpowiedzialności za nieprawidłowości przy wyborze np. nie uwzględnienie wszystkich kryteriów czy brak konsultacji z pracownikami. Spotkać się można z poglądem, że zawarcie umowy o zarządzanie z rażącym naruszeniem przepisów może być równoznaczne z niezawarciem (P.Mazur Jak wdrożyć PPK i nie wpaść w kolejny GetBack). Ciekawa jest także kwestia odpowiedzialności podmiotu zatrudniającego za dokonanie wyboru, który okaże się niekorzystny dla osób zatrudnionych, ze względu na niższe od konkurencji stopy zwrotu. Możliwość uzyskania odszkodowania przez uczestników PPK w takiej sytuacji wchodzi w grę tylko w razie niedochowania przez podmiot zatrudniający należytej staranności przy wyborze (P.Mazur  Ibidem), co na ogół będzie trudne do udowodnienia. Większość organizacji dokonujących wyboru, to podmioty profesjonalne, których postępowanie można oceniać według podwyższonego miernika staranności, ale z drugiej strony rezultaty zarządzających są w tak dużym stopniu nieprzewidywalne, że z reguły problematyczne będzie przypisanie winy podmiotowi zatrudniającemu. W państwach, w których od lat dosyć powszechnie funkcjonują programy zbliżone do PPK miały miejsce jedynie pojedyncze przypadki uzyskania odszkodowania od pracodawcy. Nie mniej jednak warto zweryfikować czy ubezpieczenie OC zarządu obejmuje opisany przypadek odpowiedzialności.

Wybór instytucji finansowej nie jest ostateczny

Wybór instytucji finansowej można zmienić przez wypowiedzeniu umowy o zarządzanie dotychczasowemu kontrahentowi po uprzednim zawarciu umowy z innym podmiotem zarządzającym. Z resztą prawo wypowiedzenia przysługuje także instytucji finansowej. Długość okresu wypowiedzenia powinna być określona w umowie o zarządzanie. Jest to wymóg ustawowy. To ile ma trwać przedmiotowy okres i od kiedy jest liczony bywa normowane rozmaicie. Można się spotkać z terminem miesięcznym rozpoczynającym się z chwilą złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu jaki terminem półrocznym biegnącym od końca miesiąca kalendarzowego, w którym złożono wypowiedzenie.

Ponowny wybór PPK powinien podlega tym samym obostrzeniom w zakresie kryteriów i proceder co wybór pierwotny.

Zawarcia umowy o zarządzanie z kolejną instytucją finansową rodzi po stronie podmiotu zatrudniającego 2 obowiązki, które ma wykonać niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o zarządzanie. Jeden to zawarcie umowy o prowadzenie PPK z nowo wybraną firmą zarządzającą w imieniu i na rzecz osób uczestniczących dotychczas w PPK u niego. Konieczne jest także poinformowanie tychże zatrudnionych o obowiązku złożenia wniosku o wypłatę transferową zebranych do tej pory środków do nowowybranej instytucji. Uczestnik ma 7 dni na zawiadomienie w formie pisemnej zatrudniającego o swojej dezaprobacie dla przeniesienia zakumulowanych dotychczas oszczędności między instytucjami finansowymi. Termin liczony się od otrzymania od otrzymania informacji od podmiotu zatrudniającego. Konsekwencją sprzeciwu jest pozostawienie środków w rejestrze zarządzanym przez instytucję, której wypowiedziano umowę. Zgodnie z zasadami ustawy o PPK, pieniądze te można wycofać przez wypłatę czy zwrot. Milczące stanowisko powinno skutkować wypłatą transferową zainicjowaną przez wniosek podmiotu zatrudniającego składany za pośrednictwem nowowybranej instytucji finansowej. Nowa umowa wchodzi w życie wraz z końcem okresu wypowiedzenia poprzedniej. Jeśli uczestnik PPK nie akceptuje przekazywana wpłat, do nowowybranej instytucji finansowej, ma prawo złożyć podmiotowi zatrudniającego deklarację rezygnacji z PPK, ale nie istnieje żadna możliwość przekierowania przyszłych wpłat do innego zarządzającego.

Nie powinno ujść uwadze,  także, że  instytucja finansowa obsługująca program może zostać przyjęte przez inną instytucje. Taka sytuacja są jak najbardziej naturalne.