MENU
ANDIW UBEZPIECZENIA
ANDIW UBEZPIECZENIA
ANDIW

Ubezpieczenia korporacyjne (w tym ubezpieczenie zysku, budowy….)

ubezpieczenie firmy

Korporacja

Zacznijmy od tego czym jest sama korporacja. W potocznym rozumieniu w ten sposób określa się przedsiębiorstwa o globalnym zasięgu, którego zasady działania określą sformalizowane procedury i schematy. W języku prawniczym korporacja to osoba prawna, która posiada członków. W tym znaczeniu korporacją jest np. stowarzyszenie, spółka akcyjna. Przeciwieństwem korporacji jest osoba prawna typu zakładowego czyli np.fundacja.

Ubezpieczenia Korporacyjne

Intuicja może podpowiadać, że ubezpieczenia korporacyjne to ubezpieczenia dla korporacji. Jednakże nie jest to prawda. Pojęcie ubezpieczeń korporacyjnych jest wytworem praktyki rynkowej, które nie jest zdefiniowane w żadnym akcie prawnym. Bywa rozumiane w sposób różnoraki. Nie ulega jednak wątpliwości, że nie ma wiele wspólnego z korporacją w rozumieniu powyższego akapitu.

Ubezpieczeniami korporacyjnymi nazywa się są wszelkie ubezpieczenia firm (a właściwie przedsiębiorstw). Niektóre Towarzystwa tym mianem określają produkty przeznaczone dla podmiotów osiągających określony poziom przychodu. W ubezpieczeniu mienia przedsiębiorstw jest to zwykle segment klientów generujących obrót roczny powyżej 10 MLN PLN. Przy ubezpieczenia grupowych na życie często granicą jest liczba 300 ubezpieczonych. Zatem ubezpieczenie korporacyjne w tym rozumieniu może zawrzeć nawet podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej. Negocjacja warunków takich umów zwykle zajmuje się broker ubezpieczeniowy, a oferta przygotowywana jest najczęściej przez centrale Ubezpieczycieli lub specjalne powołane do tego komórki organizacyjne. Standard stanowi stosowanie innych Ogólnych Warunków Ubezpieczeń dla takich klientów, a nierzadko zdarza się nawet, że pisane są na potrzeby konkretnego kontraktu. Nawet znane od wieków ubezpieczenie mienia nieruchomego ma swoją korporacyjną odmianę w postaci ubezpieczenia nieruchomości komercyjnych, czyli takich , które są przeznaczone do czerpania dochodów z najmu powierzchni w ramach działalności gospodarczej (ubezpieczenie galerii handlowych, biurowców). Ubezpieczenia korporacyjne bywają także definiowane jako wszelkie produkty niemasowe lub skierowane do innego odbiorcy niż klient indywidualny.

Ryzyka korporacyjne

Ubezpieczeniami korporacyjnymi nazywane są także produkty dotyczące specyficznych ryzyk. Jako przykłady można wymienić :

Ustawa z dnia z 11.09.2015 definiuje niektóre ryzyka jako duże, jednakże utożsamianie ich z ryzykami korporacyjnymi jest zbyt daleko idącym uproszczeniem.

Polisy dla firmy

Poniżej przedstawiamy zwięzły opis kilku wybranych ubezpieczeń przedsiębiorstw.Nie należy ich traktować jako oferty, a jedynie przedstawienie istoty poszczególnych rozwiązań. Wyliczenie produktów nie ma charakteru wyczerpującego.

ubezpieczenie ekologiczne

Ubezpieczenie maszyn od awarii

Maszyny i urządzenia tak samo jak budynki czy budowle oraz wiele innych składników przedsiębiorstwa mogą, a nawet z reguły powinny być objęte ubezpieczeniem mienia.Taka polisa zapewnia ochronę przed finansowymi skutkami czynników zewnętrznych np.pożaru, powodzi, gradu. Jednakże klasyczna polisa majątkowa (Property demage w skrócie PD) w odniesieniu do maszyn i urządzeń bywa niewystarczająca, gdyż przy przedmioty tego rodzaju narażone są na ryzyka wewnętrzne (np.skutki wad odlewniczych lub materiałowych, błędy w projektowaniu lub konstrukcji, rozerwanie wskutek siły odśrodkowej, niedobór wody w kotłach, zwarcie itp.), które mogą być objęte dedykowanym ubezpieczeniem maszyn od awarii / zniszczenia (Machinery Breakdown – MB). Reasumując, zakresy obu produktów dopełniają się wzajemnie, więc warto mieć obie polisy. Jednakże nawet zawarcie ubezpieczenia mienia w wariancie all risk i ubezpieczenia maszyn nie gwarantuje wypłaty za wszelkie szkody dotyczące parku maszynowego. Przykładem są następstwa eksplozji chemicznej czy ognia wewnętrznego. Przy czym dopuszczalne jest rozciągniecie pokrycia na ten zakres za pomocą dedykowanej klauzuli. Ponadto należy mieć świadomość, że polisa maszynowa nie jest substytutem gwarancji/rękojmi. Niekiedy może być jej uzupełnieniem. Z pokrycia ubezpieczania maszyn, jak zresztą z każdego innego ubezpieczenia ,wyłączone są przejawy normalnego, stopniowego zużywania się sprzętu.
Wypłaty z ubezpieczenia MBI są na ogół znacznie mniejsze, ale i znacznie częstsze od szkód w ubezpieczeniu mienia. W sumie wieloletnia globalna szkodowość jest wyższa przy ubezpieczeniu maszyn niż w ryzyku PD.

Oprócz MB istnieją także inne specyficzne rodzaje ubezpieczenia maszyn. Np. ubezpieczenie maszyn budowlanych (Contractors Plant Machinery – CPM) czy ubezpieczenie maszyn rolnych nazywane popularnie AgroCasco. Ich natura bliższa jest ubezpieczeniu mienia, gdyż nie zabezpieczają przed finansowymi konsekwencjami awarii.

Ubezpieczenie ryzyk budowlanych CAR / montażowych EAR

Obiekty w trakcie budowy czy montażu oraz przedmioty znajdujące się na placu budowy, zasadniczo nie mogą być przedmiotem typowego ubezpieczenia mienia ze względu na odmienność ryzyka. Ochronę w tym zakresie zapewnia ubezpieczenie ryzyk budowlanych (angielskie Contractors’ All Risk w skrócie CAR / bądź ubezpieczenie ryzyk montażowych (angielskie Erection All Risk w skrócie EAR). Zgodnie z rozpowszechnionym w przeważającej części Europy standardem monachijskim jest to ubezpieczenie typu all risk, co oznacza, że obejmuje ono wszelkie szkody z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych. Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że taka formuła jest bardzo korzystna dla ubezpieczonych.  Jednakże nie jest powszechna świadomość zalet tzw. ubezpieczenia od wszystkich ryzyk na płaszczyźnie dowodowej. W razie zaistnienia szkody, ubezpieczyciel, aby uniknąć wypłaty świadczenia musi dowieść, że zaszły okoliczności zwalniające go z odpowiedzialności. Natomiast przy ubezpieczeniu od ryzyk nazwanych na ubezpieczonym spoczywa ciężar wykazania, że szkoda była skutkiem zdarzenia wymienionego w OWU.

Należy jednak mieć świadomość, że w ubezpieczeniu ryzyk budowlanych / montażowych ograniczeń odpowiedzialności jest całkiem sporo. Do istotniejszych należą :

 • koszty wymiany, naprawy lub poprawienia wadliwego materiału lub wykonawstwa
 • szkody wynikające z błędów projektowych
 • szkody powstałe wskutek kradzieży zwykłej (w uproszczeniu bez przełamywania zabezpieczeń) 
 • następstwa strajków, rozruchów i niepokojów społecznych.

Z drugiej strony przynajmniej część wyłączeń można zneutralizować lub złagodzić za pomocą klauzul dodatkowych (np. klauzule oznaczone numerami 115 i 200). Zresztą katalog klauzul standardowych do tego produktu jest dosyć obszerny. Dotyczą one różnorodnych aspektów ochrony np. czasowego zakresu pokrycia,zmian sum ubezpieczenia, obowiązków stron. Przy czym z punktu widzenia ubezpieczonego nie działa zasada czym więcej tym lepiej. Niektóre znacząco ograniczają szanse otrzymania odszkodowania lub jego rozmiary, np. przez wyłączenie ryzyka powodzi, zalania, huraganu, szkód dotyczących budowy tam i zbiorników.

Polisa CAR/EAR ma charakter kompleksowy także w tym znaczeniu, że oprócz samej budowy czy obiektu montażu pokrycie ubezpieczeniowe może rozciągać się na :

 • sprzęt, maszyny budowlane znajdujące się placu budowy oraz zaplecze
 • koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie
 • mienie inwestora znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu budowy lub obiektu montażu
 • rzeczy osobiste pracowników.

Zwykle dla każdego z wymienionych elementów ustanawiany jest osobny limit odpowiedzialności, ale wszystkie wspomniane moduły określane są wspólnym mianem Sekcji I czy rzadziej jako Sekcja Szkód Materialnych. W ubezpieczeniu budowy czy montażu  główna suma ubezpieczenia  powinna odpowiadać wartości robót kontraktowych na chwilę zakończeniu budowy, włącznie ze wszystkimi materiałami, robocizną, frachtem, cłem i opłatami oraz materiałami i pozycjami dostarczonymi przez zleceniodawcę. W ramach osobnych limitów ubezpieczane są mienia pracownicze czy otaczające. 

Oprócz tego ubezpieczenie ryzyk budowlanych/montażowych może obejmować ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (Sekcja II) oraz ubezpieczenie zysku (Sekcja III). O ile ubezpieczenie budowy/obiektu montażu jest immanentną częścią programu, to zaistnienie ochrony w pozostałych obszarach zależy od ustaleń między stronami.

Warto zwrócić uwagę na specyfikę ubezpieczenia OC w polisie CAR / EAR. Obejmuje ono jedynie roszczenia wynikające z deliktu (czynu zabronionego) wyrządzone w z związku prowadzonymi pracami budowlanymi/montażowymi osobom pozostającym poza umową o roboty budowlane. A contrario z polisy budowlanej/montażowej na ogół nie zostanie wypłacone odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ani w razie szkody wyrządzonej jednej stronie kontraktu przez drugą. Przy czym w ostatniej  kwestii  modyfikacje nie należą do rzadkości. Dla sekcji II ubezpieczenia ryzyk budowlanych typowe są szkody w mieniu znajdującym się na posesjach sąsiadujących z placem budowy.  Poza zakresem ochrony OWU przeważnie pozostawiają szkody mające postać czystych strat finansowych, szkody osobowe wyrządzone zatrudnionym czy wynikające z rażącego niedbalstwa, a na tym lista wyłączeń się nie kończy. Zastrzec trzeba, że również w odniesieniu do ubezpieczenia OC ubezpieczyciele bywają skłonni do ustępstw, choć w niektórych kwestiach szanse są raczej niewielkie. Egzemplifikację stanowią OC pracodawcy czy rażące niedbalstwo. Jednakże zaaranżowanie ochrony w tych obszarach nie powinno sprawić problemu w ramach ubezpieczenia OC z tytułu prowadzania działalności gospodarczej i posiadania mienia (tzw. OC firmy). Błędem byłoby jednak stwierdzenie, że osobne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstwa budowlanego jest w każdym przypadku lepsze od  ochrony zapewnianej w sekcji II polisy CAR / EAR. Na przykład poszkodowanemu może być znacznie łatwiej uzyskać rekompensatę, gdy problem sprawia ustalenie, który z wykonawców na danej budowie wyrządził szkodę. Warto zadbać, żeby ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych i OC firmy budowlanej  dopełniały się wzajemnie. 

W ramach sekcji III bądź osobnego produktu (angielskie Advanced Loss of Profit w skrócie ALOP/ także jako Delay in Start Up w skrócie DSU) ubezpieczeniu podlega swoiście rozumiany zysk brutto utracony w razie opóźnienia oddania inwestycji do użytkowania. Z tym, że odszkodowanie jest należne tylko wtedy, gdy niedotrzymanie terminu wynika ze szkody, za którą odpowiada ubezpieczyciel w Sekcji I.

W sekcjach szkód materialnych i OC dość często występuje wielu ubezpieczanych. W tym gronie mogą znajdować się inwestor oraz wszyscy wykonawcy nie wyłączając generalnego wykonawcy, podwykonawców, a w pewnych aspektach nawet dostawców materiałów. Natomiast przy ubezpieczeniu zysku status ubezpieczonego przysługuje wyłącznie inwestorowi.

ubezpieczenie ryzyk budowlanych

Ubezpieczenie budowy, montażu – konfiguracja

W uproszczeniu wyróżnia się dwa modele ubezpieczenia robót budowlanych/montażowych. Pierwszym jest polisa jednostkowa dedykowana danej budowie lub montażowi z okresem ochrony wygasającym wraz z końcem prac. Alternatywę stanowi umowa, według której pokrycie rozciągać będzie się na wszystkie prace realizowane przez określonego wykonawcę w okresie ubezpieczenia. Przy czym podkreślenia wymaga, że takie ubezpieczenie nie wyczerpuje wszystkich potrzeb firmy budowlanej.

Oprócz zaprezentowanego wyżej wzorca sporadycznie na polskim rynku można spotkać się z ubezpieczeniem robót budowlanych według Standardu Londyńskiego. Zdarzają się także inwestorzy z Francji i Belgi, którzy oczekują specyficznie skonfigurowanego programu, zawierającego między innymi ubezpieczenie OC obejmujące dziesięcioletnią odpowiedzialność wykonawców (responsabilite civile decennale), choćby w jego zubożonej wersji, która występuje pod nazwą Inherent defects insurance.

Ubezpieczenie środowiskowe (EIL czyli Environmental Impairment Liability)

W wielu działalnościach znaczenie ma odpowiedzialność za szeroko rozumiane szkody w środowisku, regulowane między innymi ustawą o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, która nakłada na sprawcę obowiązek wyrównania takiego ubytku niezależnie od winy sprawcy, w myśl zasady – zanieczyszczający płaci. Nawet posiadając klauzule szkód środowiskowych przy ubezpieczeniu OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub posiadania mienia, nie można mówić o pełnym pokryciu ryzyka. Ta ostatnia na ogół znajdzie zastosowanie tylko w razie przedostawania się do powietrza, wody lub gruntu substancji jeśli szkoda ujawniła się w ciągu 72 (rzadziej 168) godzin od początku procesu przenikania. Do zaistnienia odpowiedzialności konieczne jest, aby zarówno wypadek jak i ujawnienie szkody miały miejsce w okresie ubezpieczenia. Ponadto z samej istoty ubezpieczenia OC wynika, że nie chroni ono od szkód wyrządzonych samemu sobie. Nazwa wskazuje także, że poza zakresem ochrony pozostaje odpowiedzialność administracyjna. Należy też mieć świadomość, że mało prawdopodobne jest pełne pokrycie szkody w środowisku z ubezpieczenia OC firmy zaopatrzonego w klauzulę szkód środowiskowych, ze względu na zbyt niskie limity odpowiedzialności. Do takich sytuacji dochodzi na przykład przy szkodach w bioróżnorodności, gdyż ich naprawianie na ogół zajmuje całe lata. Kolejnym mankamentem klauzuli szkód środowiskowych w OC firmy jest to, że obejmuje ona tylko następstwa zdarzeń nagłych, a nie powolnych, długotrwałych oddziaływań.

Podobnie w ubezpieczeniu mienia występują liczne są przypadki szkód związanych z zanieczyszczeniem środowiska, w których wypłata od ubezpieczyciela nie będzie należna. Jako egzemplifikacja mogą służyć szkody wynikające ze składowania odpadów przez nieubezpieczonego.  

Wymienionych wyżej wad pozbawione jest ubezpieczenie środowiskowe nazywane też ekologicznym. Jest to osobny produkt. Konstrukcja stand alone sprawia, że szkoda likwidowana z takiej polisy, nie wyczerpuje limitu odpowiedzialności z innych polis. Jest to o tyle istotne, że szkody w środowisku nierzadko przybierają  katastroficzne rozmiary.

Natura ubezpieczenia środowiskowego jest złożona. Zakres zawiera ubezpieczenie OC, ale nie tylko. Z polisy mogą być finansowane także koszty własne ubezpieczonego np.wydatki na rekultywację gruntu czy obrony w postępowaniu administracyjnym nawet zysk utracony wskutek incydentu środowiskowego (ubezpieczenie BI). Dodatkową korzyść stanowi zaangażowania w likwidację szkód specjalistycznych podmiotów współpracujących z ubezpieczycielami. Są to zarówno firmy zajmujące się przeciwdziałaniem skutkom  incydentów jak i kancelarie prawne. Nierzadko naprawienie szkody na własną rękę jest niemożliwe, bądź bardzo kosztowne. Problemem bywa nawet samo znalezienie odpowiedniego usługodawcy. Zatem ubezpieczenie środowiskowe łączy w sobie cechy assistance, ubezpieczenia ochrony prawnej, OC i mienia.

Składki za taką polisę rozpoczynają się od kilku tysięcy złotych, a średnia cena to kilkanaście tysięcy.

Dla kogo ubezpieczenie ekologiczne ?

Niekiedy ubezpieczenie środowiskowe może służyć jako zabezpieczenie roszczeń wymagane na podstawie ustawy o odpadach ( art. 48a ). Dlatego produkt znany jest jako ubezpieczenie składowisk odpadów, co nie jest określeniem precyzyjnym, gdyż polisa może, a nawet w wielu przypadkach powinna chronić również firmy zbierające i przetwarzające odpady. W grupie docelowej znajdują się także podmioty o innych profilach działalności np. :

 • przedsiębiorstwa produkcyjne
 • firmy transportowe
 • dostawcy energii
 • firmy budowlane.

Zresztą ubezpieczenie ryzyk środowiskowych nie jest jedyną dopuszczalną formą zabezpieczenia na podstawie wspomnianego aktu prawnego. Temu celowi może służyć między innymi ubezpieczeniowa gwarancja środowiskowa czy depozyt. Przy czym warto dodać, że nie każde dostępne na rynku ubezpieczanie ekologiczne traktowane jest jako forma zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 48a ustawy o odpadach. 

Ubezpieczenia od przerw w działalności

Ubezpieczenie zysku zwane jest także ubezpieczeniem od przerw w działalności. Zapewnia ono rekompensatę zysku brutto w czasie, gdy działalność przedsiębiorstwa jest zakłócona przez szkodę w mieniu. Według danych Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego (FEMA Federal Emergency Management Agency) 40% firm upada po szkodzie całkowitej, mimo, że ogromna część z nich jest ubezpieczona w zakresie mienia. Dzieje się tak, ze względu na straty spowodowane przerwą w działalności w czasie odtwarzania mocy produkcyjnych. Wiele kosztów ma charakter stały, a po dłuższym zastoju organizacja ulega dezintegracji. Pracownicy zaczynają szukać nowych zajęć, a klienci wykonawców. Oczywiście do rozpoczęcia wypłat nie jest konieczna szkoda całkowita. Zatrzymać zakład bądź przynajmniej jakąś część może szkoda nieznacznych rozmiarów dotycząca kluczowego sprzętu. Z informacji dostarczonych przez AXA, wynika, że świadczenia wypłacone z ubezpieczenia od przerw w działalności przewyższają wypłaty z tytułu szkód w mieniu.

Określenie ubezpieczenie utraty zysku jest mylące dlatego, że w pojęciu wielu ubezpieczonych obejmuje zysk brutto w rozumieniu księgowym, a w rzeczywistości wypłata dotyczy zysku operacyjnego, kosztów stałych i ewentualnie dodatkowych wydatków. Koszty stałe najczęściej mają najwyższy udział w odszkodowaniu. W niemal każdych OWU występuje nieco inna definicja zysku brutto, lecz żadna nie pokrywa się z tym, jak rozumiany jest owy zysk  na potrzeby rachunku zysku i strat. Dlatego też mówi się o ubezpieczeniowym zysku brutto. W największym uproszczeniu zysk brutto jest sumą kosztów stałych i zysku operacyjnego albo różnicą między wielkością przychodów ze sprzedaży i kosztów zmiennych. Nieprecyzyjne jest także określanie tego ryzyka jako ubezpieczenia od przerw w działalności albowiem w przyjętym w Polsce modelu polisy świadczenie może być wypłacane także za okres po wznowieniu działalności dopóki nie osiągnie wyników finansowych sprzed szkody.

Różne oblicza ubezpieczenia zysku

Zasadniczo ubezpieczenie zysku stanowi dodatek do innej polisy. Na ogół nie można go zawrzeć samodzielnie, a wypłatę z ubezpieczenia od przerw działalności warunkuje powstanie odpowiedzialności ubezpieczyciela z produktu bazowego. Przy czym podkreślić trzeba, że nie chodzi tu o wypłatę z polisy głównej, a objęcie danej szkody zakresem ochrony. Oznacza to w praktyce tyle, że ubezpieczenie BI może zadziałać nawet wtedy, gdy z polisy podstawowej ubezpieczony nie otrzyma ani grosza ze względu na franszyzę lub udział własny. Nadal najczęściej bazą dla polisy od przerw w działalności jest ubezpieczenie mienia (Property demage PD). Wtedy mówi się o klasycznym ubezpieczeniu zysku ( Business Interruption), ale ubezpieczenie zysku może stanowić także nadbudowę dla ubezpieczenia maszyn, sprzętu elektronicznego, ryzyk budowlanych czy polisy środowiskowej bądź cybernetycznej. W ostatnich latach bardzo zyskały na znaczeniu szkody wynikające z incydentów cyber. Klauzulą zbliżoną do ubezpieczenia zysku jest ubezpieczenie od strat spowodowanych brakiem możliwości pobierania czynszu z tytułu najmu nieruchomości komercyjnych. Reasumując, przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej jest zysk brutto jaki zostałby wypracowany, gdyby nie wystąpiła szkoda objęta ubezpieczeniem podstawowym. Teoretycznie wypłata powinna rekompensować zysk utracony od chwili powstania szkody do czasu odzyskania wyników finansowych sprzed tego zdarzenia. Jednakże w praktyce odszkodowanie należne jest za czas po tzw. okresie wyczekiwania. Ponadto w każdej umowie określony jest maksymalny okres odszkodowawczy. Zwykle nie przekracza on 36 miesięcy.

W ubezpieczeniu BI, jak przy większości produktów ubezpieczeniowych istnieje cały szereg rozszerzeń. Do typowych należą klauzule :

 • odbiorców/dostawców (Contingent Business Interruption w skrócie CBI)
 • ograniczonego dostępu
 • braku mediów.

Dzięki tej pierwszej ubezpieczonemu zostanie zrekompensowany zysk utracony wskutek szkody objętej ubezpieczeniem podstawowym, która wystąpiła u jego bezpośrednich dostawców lub odbiorców, np.pożar fabryki dostarczającej podzespoły. Natomiast klauzula ograniczenia dostępu znajdzie zastosowanie w razie szkody w infrastrukturze otaczającej ubezpieczoną lokalizację, przykładowo : uszkodzenie mostu lub drogi.

Ochrona od przerw w działalności w formie parametrycznej

Na wysokorozwiniętych rynkach wzrasta znaczenie ubezpieczenia od przerw w działalności w formie parametrycznej. W największym uproszczeniu ubezpieczenie indeksowe (parametryczne) zapewnia świadczenie w razie, gdy określony obiektywny wskaźnik (np.średnia temperature w lipcu, ilość opadów) osiągnie określoną wielkość.W takim wypadku wysokość wypłaty od zakładu ubezpieczeń może być określona kwotowo albo jako pochodna wielkości zmiany wskaźnika.  W każdym razie znaczenia nie ma wielkość szkody, dlatego instrument w jeżyku angielskim określany jest mianem non damage insurance. Jako zaletę takiego rozwiązania wskazuje się możliwość bardzo szybkiego  i bezspornego określenia wielkości wypłaty, ale  trudność sprawia skonfigurowanie umowy, by świadczenie rekompensowało w całości uszczerbki majątkowe. Zainteresowanie ubezpieczeniami parametrycznymi wzmogła skutki pandemii koronawirusa. Próbuje się konstruować ubezpieczenie od przestoju w działalności gospodarczej oparte o liczbę zakażonych, zmarłych czy ilość dni administracyjnego zakazu działalności. 

oc za produkt

OC za produkt

Specyficzny rodzaj odpowiedzialności cywilnej stanowi OC za produkt. W opracowaniach prawniczych zdania odnośnie wyodrębnia tego zakresu jako osobnego  reżimu  są podzielone. Natomiast nie ulega wątpliwości, że ubezpieczenie OC firmy będzie obejmować szkody związane z produktem, tylko jeśli podstawowe pokrycie zostanie rozszerzone o dedykowaną klauzulę  a nawet kilka klauzul. Najprostszym dodatkiem do  podstawowej wersji OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia jest ogólna klauzula OC za produkt. Obejmuje ona wyłącznie szkody na rzeczy i osobie wyrządzone przez produkt osobom trzecim. Innymi słowy poza zakresem ochrony pozostawione są czyste straty finansowe (pure economic loss), które mogą być pokryte tylko przy wzbogaceniu pakietu o kolejne rozszerzania. Polisa nie znajdzie zastosowania także do uszczerbków w samym produkcie, w szczególności jego zniszczenia albo uszkodzenia. Niemniej jednak wypłaty z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za produkt zdarzają się dość powszechnie. Przykłady szkód można odnaleźć nawet w branży gastronomicznej. Warto też zdawać sobie sprawę, że w określonych okolicznościach tego rodzaju ryzyko może ciążyć nie tylko na producentach, ale również importerach,  wytwórcach materiału, surowca albo części składowej produktu, osobach podających się za producenta. Odpowiedzialność wymienionych ma charakter solidarny, co w uproszczeniu oznacza, że poszkodowany ma prawo dochodzić całości lub części rekompensaty od każdego ze zobowiązanych, niektórych z nich lub wszystkich łącznie. Dlatego zrozumiałe jest stawianie przez kontrahentów wymogu okazania polisy z klauzulą OC za produkt. Z oferty mogą, a nierzadko nawet powinny skorzystać także podmioty zbywające produkty niebezpieczne w ramach działalności gospodarczej. Tacy handlarze, dystrybutorzy, hurtownicy mają obowiązek pokryć szkody wyrządzone przez produkt wprowadzony przez nich do obrotu, gdy nie  są znani inni odpowiedzialni albo nie wskażą osób, od których nabyły dane dobro, które spowodowało uszczerbek majątkowy.

Ubezpieczenie wycofania produktu z rynku i inne rozszerzenia OC za produkt

Wzorem rynku niemieckiego typowe rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za produkt  dotyczą szkód polegających na poniesieniu kosztów wycofania z obrotu produktu, wyrobów lub artykułów zawierających ten produkt albo uszczerbków powstałych wskutek :

 • zamontowania, umocowania lub położenia wadliwego produktu, który może zostać usunięty i zastąpiony produktem niewadliwym (klauzula kosztów usunięcia i zastąpienia)
 •  wadliwości wyrobu wytworzonego lub poddanego obróbce przy użyciu maszyn lub urządzeń wprowadzonych do obrotu, serwisowanych lub naprawionych przez Ubezpieczonego (tzw. klauzula maszynowa)
 • trwałego połączenia lub zmieszania wadliwego produktu z innymi rzeczami w celu wytworzenia innego wyrobu
 • wadliwości wyrobów powstałych w wyniku dalszej obróbki wadliwego produktu w celu wytworzenia innego wyrobu.

Wymienione zakresy u poszczególnych ubezpieczycieli występują pod rozmaitymi nazwami i w różnych konfiguracjach. Na przykład ubezpieczenie wycofania produktu z rynku (product recall )występuje zarówno jako klauzula dodatkowa jak i umowa samoistna. W rozbudowanej wersji może obejmować nie tylko koszty wycofania produktu poniesione przez osoby trzecie jak i własne wydatki ubezpieczonego (np. powiadomienia w odpowiedni sposób dystrybutorów, konsumentów i innych posiadaczy produktów, w tym koszty wezwań i ogłoszeń w mediach, zwiększone koszty osobowe, w tym koszty pracy w godzinach nadliczbowych, koszty badania, sortowania, transportu, przechowywania), a także świadczenie w naturze jakim jest pomoc konsultantów. Nieco upraszczając, cechą charakterystyczną dla wszelkich ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej jest to, że obejmują wszystkie szkody oprócz wyraźnie wyłączonych. Inaczej jest jednak przy rozszerzeniach OC za produkt. Na podstawie klauzul finansowane są tylko precyzyjnie określone kategorie kosztów.

Odmianę ubezpieczenia wycofania produktu z rynku dla przedsiębiorstw branży spożywczej (czasem także kosmetycznej) stanowi CPI czyli Contaminated Product Insurance. Na ogół taka polisa w odróżnieniu od ubezpieczenia product recall obejmuje : następstwa działań umyślnych, w tym koszty okupu, koszty wytworzenia produktów zastępujących wycofane, zysk utracony w wyniku wycofania. Zresztą specjalistycznych rozszerzeń OC za produkt jest znacznie więcej. Egzemplifikację stanowią klauzula pasz czy wad betonu.

Z istotniejszych kwestii warto sprawdzić w OWU czy pokrycie ubezpieczeniowe rozciąga się na wszelkie produkty czy tylko na te, które zostały wprowadzone do obrotu w okresie ubezpieczenia. Jednym z typowych zakresów dodatkowych do ubezpieczenia odpowiedzialność cywilnej przedsiębiorcy jest klauzula czystych strat finansowych. Warto wiedzieć, że nie pokrywa się ona z wyżej wymienionymi rozszerzeniami związanymi z odpowiedzialnością za produkt.

Ubezpieczenie OC zarządu (D&O)

Celem ubezpieczenia D&O jest ochrona władz spółki przed finansowymi konsekwencjami nieprawidłowości przy wypełnianiu funkcji. Nazwa D&O jest skrótem od angielskiego directors and oficers. Prób stworzenia polskiego odpowiednika jest bardzo wiele. Najczęściej umowa nazywana jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej zarządu. Jednakże w dzisiejszych czasach jest to określenie nieadekwatne, gdyż z ochrony może skorzystać cały szereg innych osób (nie tylko managerów), a zakres nie ogranicza się do spraw cywilnych. Tzw.ubezpieczenie OC kadry kierowniczej w większości państw wysokorozwiniętych postrzegane jest jako nieodłączny element systemu zarządzania ryzykiem, a w Polsce dopiero kilka lata temu przestało być ciekawostką. Ubezpieczania odpowiedzialności zarządzających spółkami i innymi organizacjami stanowią jedną ze specjalności naszej kancelarii. Polecamy lekturę następujących artykułów naszego autorstwa :

– Ile kosztuje ubezpieczenie zarządu ?

OC zarządu a grzywny, kary pieniężne

– 16 mitów na temat polis dla zarządu

– Odpowiedzialność karna a D&O

Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych

Zmiany prawne dotyczące ochrony danych osobowych, postępująca informatyzacja oraz ograniczenia dotyczące osobistych kontaktów międzyludzkich wymuszone przez zagrożenie epidemiologiczne COVID 19 sprawiają, że na znaczeniu zyskują cyber polisy. Więcej o informacji o tym produkcie można znaleźć w artykule Cyber Ubezpieczenia a inne polisy.

Ubezpieczenia grupowe

Do ubezpieczeń korporacyjnych zaliczają się także ubezpieczenia osobowe, głównie grupowe ubezpieczenia pracownicze, choć nie tylko. Najbardziej rozpowszechnionym ubezpieczeniem osobowym w Polsce jest zdecydowanie ubezpieczenie grupowe na życie, a na popularności bardzo szybko zyskują ubezpieczenia zdrowotne. Nie zawsze te produkty mają za wiele wspólnego z korporacjami. Polisy tego rodzaju dostępne są nawet dla firm zatrudniających choćby 2 pracowników. Jednakże ubezpieczenia grupowe największym zakładom pracy oferowane są na uprzywilejowanych zasadach. Odmienności są na tyle istotne, że nie będzie wielką przesadą twierdzenie o istnieniu odrębnego produktu dla klientów z tego segmentu rynku. Niektóre TU ubezpieczają najliczniejsze grupy według dedykowanych im OWU. Jednakże znacznie częściej oferta ubezpieczania grupowego tworzona jest dla takich podmiotów przez odstępstwa od standardowych wzorców umownych i procedur. Spektrum rozwiązań jest bardzo szerokie. Dla liczniejszych grup dostępnych jest więcej umów dodatkowych. Przy większej liczbie ubezpieczonych ubezpieczyciele skłonni są proponować wyższe sumy ubezpieczenia. Powszechną praktykę na rynku polis grupowych stanowi stosowanie karencji, przynajmniej na niektóre ryzyka. Karencja to okres następujący bezpośrednio po zawarciu umowy bądź przystąpieniu do programu w, którym ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności. Przykładowo karencja z tytułu pobytu w szpitalu spowodowanego chorobą wynosi 3 miesiące. Hospitalizacja ubezpieczonego rozpoczęła się w 28 dniu od początku okresu ochrony. Świadczenie jest nienależne. Przy tym należy mieć świadomość, że karencje nie dotyczą zdarzeń wynikających z następstw nieszczęśliwych wypadków. Przy większych grupach możliwe jest wynegocjowanie całkowitego zniesienia karencji lub przynajmniej ich skrócenie. Bonusem charakterystycznym dla dużych grup jest finansowanie działań prewencyjnych przez ubezpieczyciela. Kiedyś dominującą formą funduszu prewencyjnego były szczepienia pracowników przeciwko grypie. Obecnie coraz częściej zamiast tego wykonuje się bilans stanu zdrowia. Mimo, nasilającej się tendencji do zdalnej obsługi polisy i zgłaszania szkód nadal jako istotny atut dostępny wyłącznie dla największych zakładów pracy wskazuje się wyznaczanie pracownika dedykowanego do obsługi danej polisy. Poza ubezpieczeniami korporacyjnymi nie spotyka się także polis 2 albo 3 letnich. Większość grupowych ubezpieczeń na życie i zdrowotnych zawieranych jest na rok z automatycznym odnowieniem. Trzyletni albo dwuletni okres ochrony jest korzystniejszy dla ubezpieczonych, albowiem wydłuży się czas, w którym mają gwarancję niezmienności warunków ochrony. Ubezpieczeni w ramach najliczniejszych grup znacznie częściej od pozostałych premiowani są zniżkami na inne ubezpieczenia.

Broker ubezpieczeniowy a ubezpieczenie firmy

Zbudowanie kompleksowego planu ubezpieczeń wymaga wiedzy i szerokiego rozeznania rynkowego. Te zadanie można powierzyć brokerowi ubezpieczeniowemu. Kancelaria brokerska reprezentuje interesy mocodawcy wobec wszystkich zakładów ubezpieczeń. Z tytułu świadczonych przez Nas usług klienci nie ponoszą dodatkowych kosztów. Co więcej bardzo często zaangażowanie brokera przynosi spore oszczędności na składkach ubezpieczeniowych. Powierz bezpieczeństwo firmy profesjonalnemu doradcy. Zapraszamy do kontaktu :

ANDIW BROKERS Sp.z o.o                  ubezpieczenie firmy / przedsiębiorstwa 
ul. Piastowska 2/1a
59-220 Legnica
broker@andiw.pl    696 48 76 75