MENU
ANDIW UBEZPIECZENIA
ANDIW UBEZPIECZENIA
ANDIW

Ubezpieczenia korporacyjne (w tym ubezpieczenie zysku, należności maszyn….)

ubezpieczenie firmy

Korporacja

Zacznijmy od tego czym jest sama korporacja. W potocznym rozumieniu w ten sposób określa się przedsiębiorstwa o globalnym zasięgu, którego zasady działania określą sformalizowane procedury i schematy.  W języku prawniczym korporacja to osoba prawna, która posiada członków. W tym znaczeniu korporacją jest np. stowarzyszenie, spółka akcyjna. Przeciwieństwem korporacji jest osoba prawna typu zakładowego czyli np.fundacja.

Ubezpieczenia Korporacyjne

Intuicja może podpowiadać, że ubezpieczenia korporacyjne to ubezpieczenia dla korporacji. Jednakże nie jest to prawda. Pojęcie ubezpieczeń korporacyjnych jest wytworem praktyki rynkowej, które nie jest zdefiniowane w żadnym akcie prawnym. Bywa  rozumiane w sposób różnoraki. Nie ulega jednak wątpliwości, że nie ma wiele wspólnego z korporacją w rozumieniu powyższego akapitu.

Ubezpieczeniami korporacyjnymi nazywa się są wszelkie ubezpieczenia firm (a właściwie przedsiębiorstw). Niektóre Towarzystwa tym mianem określają produkty przeznaczone dla podmiotów osiągających określony poziom przychodu. W ubezpieczeniu mienia przedsiębiorstw jest to zwykle segment klientów generujących obrót roczny powyżej 10 MLN PLN. Przy ubezpieczenia grupowych na życie często granicą jest liczba 300 ubezpieczonych. Zatem ubezpieczenie korporacyjne w tym rozumieniu może zawrzeć nawet podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej. Negocjacja warunków takich umów zwykle zajmuje się broker ubezpieczeniowy, a oferta przygotowywana jest najczęściej przez centrale Ubezpieczycieli lub specjalne powołane do tego komórki organizacyjne. Standard stanowi stosowanie innych Ogólnych Warunków Ubezpieczeń dla takich klientów, a nierzadko zdarza się nawet, że pisane są na potrzeby konkretnego kontraktu. Nawet znane od wieków ubezpieczenie mienia nieruchomego ma swoją korporacyjną odmianę w postaci ubezpieczenia nieruchomości komercyjnych, czyli takich , które są przeznaczone do czerpania dochodów z najmu powierzchni w ramach działalności gospodarczej (ubezpieczenie galerii handlowych, biurowców). Ubezpieczenia korporacyjne bywają także definiowane jako wszelkie produkty niemasowe lub skierowane do innego odbiorcy niż klient indywidualny.

Ryzyka korporacyjne

Ubezpieczeniami korporacyjnymi nazywane są także produkty dotyczące specyficznych ryzyk. Jako przykłady można wymienić :
– ubezpieczenia budowlano-montażowe CAR/EAR
– ubezpieczenie maszyn od awarii MBI
CARGO ubezpieczenie mienia w transporcie
– ubezpieczenie od utraty zysku nazywane także ubezpieczeniem od przerw w działalności BI (Business Interruption, ubezpieczenie od utraty przyszłego zysku inwestora ALoP
– specyficzne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (w tym OC spedytora czy przewoźnika)
ubezpieczenie pracowników w zagranicznej podróży służbowej nazywane także polisą grupową od  kosztów leczenia za granicą zatrudnionych CTI
– ubezpieczenia cybernetyczne (więcej w zakładce cyber a inne ubezpieczenia)
– ubezpieczenie maszyn budowlanych od wszystkich ryzyk CPM
– ubezpieczenia środowiskowe
– product recall czyli ubezpieczenie wycofania produktu z rynku
grupowe ubezpieczenia zdrowotne
– ubezpieczenie odpowiedzialności  członków organów spółek kapitałowych i spółdzielni D&O nazywane po prostu OC zarządu
polisa skarbowa
– ubezpieczenie od porwania i okupu

Ustawa z dnia z 11.09.2015 definiuje niektóre ryzyka jako duże, jednakże utożsamianie ich z ryzykami korporacyjnymi jest zbyt daleko idącym uproszczeniem.

Polisy dla firmy

Poniżej przedstawiamy  zwięzły opis kilku wybranych ubezpieczeń przedsiębiorstw.Nie należy ich traktować jako oferty, a jedynie przedstawienie istoty poszczególnych rozwiązań. Wyliczenie produktów nie ma charakteru wyczerpującego.

Ubezpieczenie maszyn od awarii

Maszyny i urządzenia tak samo jak budynki czy budowle oraz wiele innych składników przedsiębiorstwa mogą, a nawet z reguły  powinny być objęte ubezpieczeniem mienia.Taka polisa zapewnia ochronę przed finansowymi skutkami czynników zewnętrznych np.pożaru, powodzi, gradu. Jednakże klasyczna polisa majątkowa (Property demage w skrócie PD)  w odniesieniu do maszyn i urządzeń bywa niewystarczająca, gdyż przy przedmioty tego rodzaju narażone są na ryzyka wewnętrzne (np.skutki wad odlewniczych lub materiałowych, błędy w projektowaniu lub konstrukcji, rozerwanie wskutek siły odśrodkowej, niedobór wody w kotłach, zwarcie itp.), które mogą być objęte dedykowanym ubezpieczeniem maszyn od awarii / zniszczenia (Machinery Breakdown – MB). Reasumując, zakresy obu produktów dopełniają się wzajemnie, więc warto mieć obie polisy. Jednakże nawet zawarcie ubezpieczenia mienia w wariancie all risk i ubezpieczenia maszyn nie gwarantuje wypłaty za wszelkie szkody dotyczące parku maszynowego. Przykładem są następstwa eksplozji chemicznej czy ognia wewnętrznego. Przy czym dopuszczalne jest rozciągniecie pokrycia na ten zakres za pomocą dedykowanej klauzuli.  Ponadto należy mieć świadomość, że polisa maszynowa nie jest substytutem gwarancji/rękojmi. Niekiedy może być jej uzupełnieniem.  Z pokrycia ubezpieczania maszyn, jak zresztą z każdego innego ubezpieczenia ,wyłączone  są przejawy normalnego, stopniowego  zużywania się sprzętu.
Wypłaty z ubezpieczenia MBI są na ogół znacznie mniejsze, ale i znacznie częstsze od szkód w ubezpieczeniu mienia. W sumie wieloletnia globalna szkodowość jest wyższa przy ubezpieczeniu maszyn niż  w ryzyku PD.

Oprócz MB istnieją także inne specyficzne rodzaje ubezpieczenia maszyn. Np. ubezpieczenie maszyn budowlanych (Contractors Plant Machinery – CPM) czy ubezpieczenie maszyn rolnych nazywane popularnie AgroCasco. Ich natura bliższa jest ubezpieczeniu mienia, gdyż nie zabezpieczają przed finansowymi konsekwencjami awarii.

Ubezpieczenie ryzyk budowlanych CAR / montażowych EAR

Obiekty w trakcie budowy czy montażu ani znajdujące się na placu budowy, zasadniczo nie mogą być przedmiotem typowego ubezpieczenia mienia ze względu na odmienność ryzyka. Ochronę w tym zakresie zapewnia ubezpieczenie ryzyk budowlanych (angielskie Contractors’ All Risk w skrócie CAR / bądź ubezpieczenie ryzyk montażowych (angielskie Erection All Risk w skrócie EAR). Zgodnie z rozpowszechnionym w przeważającej części Europy standardem monachijskim jest to ubezpieczenie typu all risk, co oznacza, że obejmuje ono wszelkie szkody z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych. Z tym, że ograniczeń odpowiedzialności jest całkiem sporo, ale przynajmniej część można zneutralizować za pomocą klauzul dodatkowych. Polisa CAR/EAR ma charakter kompleksowy także w znaczeniu, że oprócz samej budowy czy obiektu montażu pokrycie ubezpieczeniowe może rozciągać się na :
-sprzęt, maszyny budowlane znajdujące się placu, budowy oraz zaplecze
-koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie
-mienie inwestora znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu budowy obiektu montażu
-rzeczy osobiste pracowników.
Zwykle dla każdego z wymienionych elementów ustanawiany jest osobny limit odpowiedzialności, ale wszystkie wspomniane moduły określane są wspólnym mianem jako Sekcji I czy rzadziej jako Sekcja Szkód Materialnych. Oprócz tego ubezpieczenie ryzyk budowlanych/montażowych może obejmować ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (Sekcja II) oraz ubezpieczenie zysku (Sekcja III). O ile ubezpieczenie budowy/obiektu montażu jest immanentną częścią programu, to zaistnienie ochrony w pozostałych obszarach zależy od ustaleń między stronami. Warto zwrócić uwagę na specyfikę ubezpieczenia OC w polisie CAR / EAR. Obejmuje ono jedynie roszczenia wynikające z deliktu (czynu zabronionego) wyrządzone w związku prowadzonymi pracami budowlanymi/montażowymi osobom pozostającym poza umową o roboty budowlane. A contrario z polisy budowlanej/montażowej na ogół nie zostanie wypłacone odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ani w razie szkody wyrządzonej jednej stronie kontraktu przez drugą. Poza zakresem ochrony OWU przeważnie pozostawiają szkody mające postać czystych strat finansowych, szkody osobowe wyrządzone zatrudnionym czy wynikające z rażącego niedbalstwa, a na tym lista wyłączeń się nie kończy. Zastrzec trzeba, że również w odniesieniu do ubezpieczenia OC ubezpieczyciele bywają skłonni do ustępstw, choć w niektórych kwestiach szanse są raczej niewielkie. Egzemplifikację stanowią OC pracodawcy czy rażące niedbalstwo. Jednakże zaaranżowanie ochrony w tych obszarach nie powinno sprawić problemu w ramach ubezpieczenia OC z tytułu prowadzania działalności gospodarczej i posiadania mienia (tzw. OC firmy). W ramach sekcji III bądź osobnego produktu (angielskie Advanced Loss of Profit w skrócie ALOP/ także jako Delay in Start Up w skrócie DSU) ubezpieczeniu podlega swoiście rozumiany zysk brutto utracony w razie opóźnienia oddania inwestycji do użytkowania. Z tym, że odszkodowanie jest należne tylko  wtedy, gdy niedotrzymanie terminu wynika ze szkody, za którą odpowiada ubezpieczyciel w Sekcji I.

W sekcjach szkód materialnych i OC dość często występuje wielu ubezpieczanych. W tym gronie mogą znajdować się inwestor oraz wszyscy wykonawcy nie wyłączając generalnego wykonawcy podwykonawców, a w pewnych aspektach nawet dostawcy materiałów. Natomiast przy ubezpieczeniu zysku status ubezpieczonego przysługuje wyłącznie inwestorowi.

W uproszczeniu wyróżnia się dwa modele ubezpieczenia robót budowlanych/montażowych. Pierwszym jest polisa jednostkowa dedykowana danej budowie lub montażowi z okresem ochrony wygasającym wraz końcem prac. Alternatywę stanowi umowa według której pokrycie rozciągać będzie się na wszystkie prace realizowane przez określonego wykonawcę w okresie ubezpieczenia. Przy czym podkreślenia wymaga, że takie ubezpieczenie nie wyczerpuje wszystkich potrzeb firmy budowlanej.

Oprócz zaprezentowanego wyżej wzorca sporadycznie na polskim rynku można spotkać się ubezpieczeniem robót budowlanych według  Standardu Londyńskiego. Zdarzają się także inwestorzy z Francji i Belgi, którzy oczekują specyficznie skonfigurowanego programu, zawierającego między innymi ubezpieczenie OC obejmujące dziesięcioletnią odpowiedzialność wykonawców (responsabilite civile decennale) choćby w jego zubożonej wersji, która występuje pod nazwą Inherent defects insurnace.

Ubezpieczenie środowiskowe (EIL czyli Environmental Impairment Liability)

W wielu działalnościach  znaczenie ma  odpowiedzialność za szeroko rozumiane szkody w środowisku, regulowane między innymi ustawą o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, która nakłada na sprawcę obowiązek wyrównania takiego ubytku niezależnie od winy sprawcy, w myśl zasady – zanieczyszczający płaci. Nawet posiadając klauzule szkód środowiskowych przy ubezpieczeniu OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub posiadania mienia, nie można mówić o pełnym pokryciu ryzyka. Ta ostatnia na ogół znajdzie zastosowanie tylko w razie przedostawania się do powietrza, wody lub gruntu substancji niebezpiecznych na skutek nagłego wypadku, a szkoda ujawniła się w ciągu 72 (rzadziej 168) godzin od początku procesu przenikania. Do zaistnienia odpowiedzialności konieczne jest, aby zarówno wypadek jak i ujawnienie szkody miały miejsce w okresie ubezpieczenia. Ponadto z samej istoty ubezpieczenia OC wynika, że nie chroni ono od szkód wyrządzonych samemu sobie. Sama nazwa wskazuję także, że poza zakresem ochrony pozostaje odpowiedzialność administracyjna. Należy też mieć świadomość, że mało prawdopodobne jest pełne pokrycie szkody w środowisku z ubezpieczenia OC firmy zaopatrzonego w klauzulę szkód środowiskowych, ze względu na zbyt niskie limity odpowiedzialności. Do takich sytuacji dochodzi na przykład przy szkodach w bioróżnorodności, gdyż ich naprawianie na ogół zajmuje całe lata.

Niekiedy ubezpieczenie środowiskowe może służyć jako zabezpieczenie roszczeń wymagane na podstawie ustawy o odpadach. Dlatego produkt znany jest jako ubezpieczenie składowisk odpadów, co nie jest określeniem precyzyjnym, gdyż polisa może chronić  również firmy   zbierające i przetwarzające odpady , a także podmioty o zupełnie innym profilu działalności np.przedsiębiorstwa produkcyjne czy transportowe . Zresztą ubezpieczenie ryzyk środowiskowych nie jest jedyną dopuszczalną formą zabezpieczenia na podstawie wspomnianego aktu prawnego. Temu celowi może służyć między innymi ubezpieczeniowa gwarancja środowiskowa.

Natura ubezpieczenia środowiskowego jest złożona. Zakres zawiera ubezpieczenie OC ale nie tylko. Z polisy mogą być  finansowane także koszty własne ubezpieczonego np.wydatki na rekultywację gruntu czy obrony w postępowaniu administracyjnym  nawet zysk utracony wskutek incydentu środowiskowego. Dodatkową korzyść stanowi  zaangażowania w likwidację szkód specjalistycznych podmiotów współpracujących z ubezpieczycielami. Nierzadko naprawienie szkody na własną rękę jest niemożliwe, bądź bardzo trudne.  Problemem bywa nawet samo znalezienie odpowiedniego usługodawcy.

Ubezpieczenia od przerw w działalności

Ubezpieczenie zysku zwane jest także ubezpieczeniem od przerw w działalności. Zapewnia ono rekompensatę zysku brutto w czasie, gdy działalność przedsiębiorstwa jest zakłócona przez szkodę w mieniu. Według danych Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego (FEMA Federal Emergency Management Agency) 40% firm upada po szkodzie całkowitej, mimo że ogromna część z nich jest ubezpieczona w zakresie mienia. Dzieje się tak, ze względu na straty spowodowane przerwą w działalności w czasie odtwarzania mocy produkcyjnych. Wiele kosztów ma charakter stały, a po dłuższym zastoju organizacja ulega dezintegracji. Pracownicy zaczynają szukać nowych zajęć, a klienci wykonawców. Oczywiście do rozpoczęcia wypłat nie jest konieczna szkoda całkowita. Zatrzymać  zakład bądź przynajmniej jakąś część może szkoda nieznacznych rozmiarów w kluczowego sprzęcie Z informacji dostarczonych przez AXA, wynika, że świadczenia wypłacone z ubezpieczenia od przerw w działalności przewyższają wypłaty z tytułu szkód w mieniu.

Określenie ubezpieczenie utraty zysku jest mylące dlatego,że w pojęciu wielu ubezpieczonych obejmuje zysku brutto w rozumieniu księgowym, a w rzeczywistości wypłata obejmuje zysk operacyjny również koszty stałe i ewentualnie dodatkowe wydatki. Koszty stałe najczęściej mają najwyższy udział w odszkodowaniu. W niemal każdych OWU występuje nieco inna definicja  zysku brutto, lecz żadna nie pokrywa się z tym, jak rozumiany jest owy zysk w na potrzeby rachunku zysku i strat. Dlatego też mówi się o ubezpieczeniowym zysku brutto.  W największym uproszczeniu zysk brutto jest sumą kosztów stałych i zysku operacyjnego albo różnicą między wielkością przychodów ze sprzedaży i kosztami zmiennych.  Nieprecyzyjne jest także określanie tego ryzyka jako ubezpieczenia od przerw w działalności albowiem w przyjętym w Polsce modelu polisy świadczenie może być wypłacane także za okres po wznowieniu działalności dopóki nie osiągnie wyników finansowych sprzed szkody.

Zasadniczo ubezpieczenie zysku stanowi dodatek do innej polisy. Na ogół nie można go zawrzeć samodzielnie, a wypłatę z ubezpieczenia od przerw działalności warunkuje powstanie odpowiedzialności ubezpieczyciela z produktu bazowego. Przy czym podkreślić trzeba, że nie chodzi  tu o wypłatę z polisy głównej, a objęcie danej szkody zakresem ochrony. Oznacza to w praktyce tyle, że  ubezpieczenie BI  może zadziałać nawet wtedy, gdy z polisy podstawowej ubezpieczony nie otrzyma ani grosza ze względu na franszyzę lub udział własny. Nadal najczęściej bazą dla polisy od przerw w działalności jest ubezpieczenie mienia (Property demage PD). Wtedy mówi się od klasycznym ubezpieczeniu  zysku ( Business Interruption), ale ubezpieczenie zysku może stanowić także nadbudowę dla ubezpieczenia maszyn,sprzętu elektronicznego, ryzyk budowlanych czy polisy środowiskowej bądź cybernetycznej. W ostatnich latach  bardzo zyskały na znaczeniu szkody wynikające z incydentów cyber. Klauzulą zbliżoną do ubezpieczenia zysku jest ubezpieczenie  od strat spowodowanych brakiem możliwości pobierania czynszu z tytułu najmu nieruchomości komercyjnych. Reasumując,  przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej jest zysk brutto jaki zostałby wypracowany, gdyby nie wystąpiła szkoda objęta ubezpieczeniem podstawowym. Teoretycznie wypłata powinna rekompensować zysk utracony od chwili powstania szkody do czasu odzyskania wyników finansowych sprzed tego zdarzenia. Jednakże w praktyce odszkodowanie należne jest za czas po tzw. okresie wyczekiwania. Ponadto w każdej umowie określony jest maksymalny okres odszkodowawczy. Zwykle nie przekracza on 36 miesięcy.

W ubezpieczeniu BI, jak przy większości produktów ubezpieczeniowych istnieje cały szereg rozszerzeń. Do typowych należą :
-klauzula odbiorców/dostawców (Contingent Business Interruption w skrócie CBI)
-klauzula ograniczonego dostępu
-klauzula braku mediów.

Dzięki tej pierwszej ubezpieczonemu zostanie zrekompensowany zysk utracony wskutek szkody objętej ubezpieczeniem podstawowym, która wystąpiła u jego bezpośrednich dostawców lub odbiorców. Np.pożar fabryki dostarczającej podzespoły. Natomiast klauzula ograniczenia dostępu znajdzie zastosowanie w razie szkody w infrastrukturze otaczającej ubezpieczoną lokalizację. Przykładowo : uszkodzenie mostu lub drogi.

Ubezpieczenie należności handlowych / polisa kredytu kupieckiego
Kredyt kupiecki w największym uproszczeniu polega na odroczeniu terminu płatności za dostarczony towar lub wykonaną usługę. Przymiotnik kupiecki wskazuje na relacje obustronnie profesjonalną, gdyż kupiec w dawnym ustawodawstwie jest odpowiednikiem przedsiębiorcy. Podstawowa funkcja ubezpieczenia należności handlowych sprowadza się do zapewnienia kredytodawcy rekompensaty za fakturę z odroczonym terminem płatności, której nie zapłacił nabywca dóbr lub usług. Innymi słowy jeśli przez określoną liczbę dni po terminie zapłaty i podjęciu prób windykacji ubezpieczony nie otrzyma należności od kontrahenta, to uiszcza ją ubezpieczyciel, a potem już jego sprawa czy i jak wyegzekwuje środki. W ten sposób uratować można płynność firmy, a nawet samo jej istnienie.Właściciele biznesów z sektora MSP jako główne przyczyny bankructw wskazują zatory płatnicze i upadłość kontrahentów (ankieta Karella Research dla BIG InfoMonitor 2018). Dzięki ubezpieczeniu kredytu kupieckiego zwiększa się konkurencyjność przedsiębiorcy. Ograniczenie ryzyka poszerza możliwości oferowania sprzedaży z odroczonym terminem płatności. Niekiedy w krajach wysokorozwiniętych zawarcie umowy ubezpieczenia kredytu kupieckiego warunkuje zgodę organów nadzorczych lub właścicielskich na sprzedaż z odroczonym terminem płatności. Przy mniejszym ryzyku racjonalne się staje wyróżnianie się na tle konkurencji długością terminu na zapłatę.  Ubezpieczając należności istotnie zredukuje się potrzebę tworzenia rezerw na nieściągalne długi. Reinwestycja  uwolnionego w ten sposób kapitału daje szansę na większe zyski. Istotny jest także wpływ na zwiększenie wiarygodności ubezpieczonego wobec jego  (potencjalnych) wierzycieli, a co za tym idzie,  posiadacz polisy jest w stanie pożyczyć więcej i taniej. Dotyczy to przede wszystkim kredytów obrotowych, ale nie tylko. Ubezpieczenie kredytu kupieckiego na ogół połączone ze narzędziami prewencyjnymi.  Niektóre Towarzystwa ubezpieczeń wyposażają klientów w specjalną pieczęć, do oznaczania faktur aby każdy z ich kontrahentów miał świadomość, że nie płacąc faktury naraża się na ściganie przez gigantyczną korporację, która raczej nie odpuści. Inną formą wsparcia jest pomoc w weryfikacji potencjalnych kontrahentów oraz udostępnianie oprogramowania do monitorowania wierzytelności.

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego bywa utożsamiane z umową factoringu, co nie jest poprawne, mimo wielu podobieństw. Factoring w najpowszechniejszej postaci jaką stanowi factoring niepełny ma zapewnić wierzycielowi (sprzedawca.usługodawca) otrzymanie środków pieniężnych z faktury przed terminem płatności. Jeśli kontrahent- dłużnik nie wywiąże się ze swojego zobowiązania to wierzyciel ma obowiązek zwrócić faktorowi fundusze otrzymane wcześniej za tą fakturę. Istotą factoringu jest poprawa płynności wierzyciela zanim jego wierzytelność stanie się wymagalna, ale nie zabezpiecza przed brakiem zapłaty za fakturę.

Istotę działania ubezpieczenia należności doskonale obrazuje klip przygotowany przez jednego z wiodących ubezpieczycieli

Szczegóły zakresu ochrony ustalane są indywidualnie, ale z reguły można wyodrębnić kilka prawidłowości. Dosyć rzadko ubezpieczane są pojedyncze wyselekcjonowane wierzytelności czy należności wobec tylko jednego dłużnika. Dominujący model stanowi rozciąganie pokrycia na wszystkie wierzytelności handlowe z wyjątkiem wyraźnie wskazywanych bądź na określone  grupy wierzytelności. Program może obejmować faktury wystawione określonym imiennie kontrahentom  bądź dla podmiotów spełniających określone kryteria. Niemal  zawsze wyłączone  z ochrony są długi przedsiębiorstw powiązanych i  podmiotów publicznoprawnych, a także wierzytelności sporne. Analizując ofertę warto też zwrócić uwagę na szereg limitów.Oprócz głównej sumy ubezpieczenia,  zdarzają się podlimity dotyczące maksymalnej kwoty faktury, danego kontrahenta, podmiotów z siedzibą w określonym państwie czy z określonej branży.

OC za produkt i Ubezpieczenie wycofania produktu z rynku

Specyficzny rodzaj odpowiedzialności cywilnej stanowi odpowiedzialność za produkt. Na ogół może być ona objęta  ubezpieczeniem OC firmy, choć zazwyczaj wymaga to klauzuli rozszerzającej standardowe pokrycie, a nawet kilku klauzul. Najprostszym dodatkiem do zakresu podstawowego OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia jest OC za produkt. Obejmuje ono wyłącznie  szkody na rzeczy i osobie wyrządzone przez produkt osobom trzecim. Innymi słowy poza zakresem ochrony pozostawione są czyste straty finansowe (pure economic loss), które mogą być pokryte jeśli pakiet zostanie wzbogacony o kolejne rozszerzania. Dotyczą one najczęściej szkód polegających na poniesieniu kosztów wycofania z obrotu produktu, wyrobów lub artykułów zawierających ten produkt albo uszczerbków powstałych wskutek :
– zamontowania, umocowania lub położenia wadliwego produktu, który może zostać usunięty i zastąpiony produktem nie wadliwym (klauzula kosztów usunięcia i zastąpienia)
– wadliwości wyrobu wytworzonego lub poddanego obróbce przy użyciu maszyn lub urządzeń wprowadzonych do obrotu, serwisowanych lub naprawionych przez Ubezpieczonego (tzw. klauzula maszynowa)
– trwałego połączenia lub zmieszania wadliwego produktu z innymi rzeczami w celu wytworzenia innego wyrobu,
– wadliwości wyrobów powstałych w wyniku dalszej obróbki wadliwego produktu w celu wytworzenia innego wyrobu.

Wymienione zakresy u poszczególnych ubezpieczycieli występują pod rozmaitymi nazwami i w różnych konfiguracjach. Na przykład ubezpieczenie wycofania produktu z rynku  (product recall )występuje zarówno jako klauzula dodatkowa jak i umowa samoistna. W rozbudowanej wersji może obejmować nie tylko koszty wycofania produktu  poniesione przez osoby trzecie jak i własne wydatki ubezpieczonego (np. powiadomienia w odpowiedni sposób dystrybutorów, konsumentów i innych posiadaczy produktów w  tym koszty wezwań i ogłoszeń w mediach, zwiększone osobowe, w tym koszty pracy w godzinach nadliczbowych, koszty badania, sortowania, transportu, przechowywania) a także świadczenie w naturze jakim jest pomoc konsultantów.Odmianę ubezpieczenia wycofania produktu z rynku dla przedsiębiorstw branży spożywczej (czasem także kosmetycznej) stanowi CPI czyli Contaminated Product Insurance. Na ogół taka polisa w odróżnieniu od ubezpieczenia product recall obejmuje : następstwa działań umyślnych, w tym koszty  okupu, koszty wytworzenia produktów zastępujących wycofane, zysk utracony w wyniku wycofania. Z istotniejszych kwestii warto sprawdzić w OWU czy pokrycie ubezpieczeniowe rozciąga się wszelkie produkty czy tylko na te, które zostały wprowadzone do obrotu w okresie ubezpieczenia. Jednym z typowych zakresów dodatkowych do ubezpieczenia odpowiedzialność cywilnej przedsiębiorcy jest klauzula czystych strat finansowych. Warto wiedzieć, że nie pokrywa się ona z wyżej wymienionymi rozszerzonymi związanymi z odpowiedzialnością za produkt.

Ubezpieczenie OC zarządu (D&O)

Celem ubezpieczenia  D&O jest ochrona władz spółki przed finansowymi konsekwencjami nieprawidłowości przy wypełnianiu funkcji. Nazwa D&O  jest skrótem od angielskiego directors and oficers. Prób stworzenia polskiego odpowiednika jest bardzo wiele. Najczęściej umowa nazywana jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej zarządu. Jednakże w dzisiejszych czasach jest to określenie nieadekwatne, gdyż z ochrony może skorzystać cały szereg innych osób (nie tylko managerów), a zakres nie ogranicza się do spraw cywilnych. Tzw.ubezpieczenie OC kadry kierowniczej w większości państw wysokorozwiniętych postrzegane jest jako nieodłączny element  systemu zarządzania ryzykiem, a w Polsce dopiero kilka lata temu przestało być ciekawostką. Ubezpieczania odpowiedzialności zarządzających spółkami i innymi organizacjami stanowią jedną ze specjalności naszej kancelarii. Polecamy lekturę następujących artykułów naszego autorstwa

– Ile kosztuje ubezpieczenie zarządu ?

OC zarządu a grzywny, kary pieniężne

– 13 mitów na temat polis dla zarządu

– Odpowiedzialność karna a D&O

Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych

Zmiany prawne dotyczące ochrony danych osobowych, postępująca informatyzacja oraz ograniczenia dotyczące osobistych kontaktów międzyludzkich wymuszone przez zagrożenie epidemiologiczne COVID 19 sprawiają, że na znaczenie zyskują cyber polisy. Więcej o informacji o tym produkcie można znaleźć w artykule Cyber Ubezpieczenia a inne polisy.

Ubezpieczenia grupowe

Do ubezpieczeń korporacyjnych zaliczają się także ubezpieczenia osobowe głównie ubezpieczenia grupowe ubezpieczenia pracownicze, choć nie tylko.  Najbardziej rozpowszechnionym ubezpieczeniem osobowym w Polsce jest zdecydowanie ubezpieczenie grupowe na życie, a na popularności bardzo szybko zyskują ubezpieczenia zdrowotne. Nie zawsze te produkty mają za wiele wspólnego z korporacjami. Polisy tego rodzaju dostępne są nawet dla firm zatrudniających choćby 2 pracowników.  Jednakże ubezpieczenia grupowe największym zakładom pracy oferowane są na uprzywilejowanych zasadach. Odmienności są na tyle istotne, że nie będzie wielką przesadą twierdzenie o istnieniu odrębnego produktu dla klientów z tego segmentu rynku.  Niektóre TU ubezpieczają najliczniejsze grupy według dedykowanych im OWU. Jednakże znacznie częściej  oferta ubezpieczania grupowego tworzona jest dla takich podmiotów przez odstępstwa od standardowych wzorców umownych i procedur. Spektrum rozwiązań jest bardzo szerokie. Dla liczniejszych grup dostępnych jest więcej umów dodatkowych. Przy większej liczbie ubezpieczonych ubezpieczyciele skłonni są proponować wyższe sumy ubezpieczenia.  Powszechną praktykę na rynku polis grupowych stanowi  stosowanie karencji, przynajmniej na niektóre ryzyka. Karencja to okres następujący bezpośrednio po zawarciu umowy bądź przystąpieniu do programu w którym ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności. Przykładowo karencja z tytułu pobytu w szpitalu spowodowanego chorobą wynosi 3 miesiące. Hospitalizacja ubezpieczonego rozpoczęła się w 28 dniu od początku okresu ochrony. Świadczenie jest nienależne.  Przy tym należy mieć świadomość, że karencje nie dotyczą zdarzeń wynikających z następstw nieszczęśliwych wypadków. Przy większych  grupach możliwe jest wynegocjowanie całkowitego zniesienia karencji lub. przynajmniej ich skrócenie. Bonusem charakterystycznym dla dużych grup jest finansowanie działań prewencyjnych przez ubezpieczyciela. Kiedyś dominującą formą funduszu prewencyjnego były szczepienia pracowników przeciwko grypie. Obecnie coraz częściej zamiast tego wykonuje się bilans stanu zdrowia.  Mimo, nasilającej się tendencji do zdalnej obsługi polisy i zgłaszania szkód nadal jako istotny atut dostępny wyłącznie dla największych zakładów pracy wskazuje się wyznaczanie pracownika dedykowanego do obsługi danej polisy. Poza ubezpieczeniami korporacyjnymi  nie spotyka się także polis 2 albo 3 letnich. Większość grupowych ubezpieczeń na życie i zdrowotnych zawieranych jest na rok z automatycznym odnowieniem. Trzyletni albo dwuletni okres ochrony jest korzystniejszy dla ubezpieczonych, albowiem wydłuży  się czas, w którym mają gwarancję niezmienności warunków ochrony. Ubezpieczeni  w ramach najliczniejszych grup znacznie częściej od pozostałych premiowani są zniżkami na inne ubezpieczenia.

Broker ubezpieczeniowy

Zbudowanie kompleksowego planu ubezpieczeń wymaga wiedzy i szerokiego rozeznania rynkowego. Te zadanie można powierzyć brokerowi ubezpieczeniowemu. Kancelaria brokerska reprezentuje interesy mocodawcy wobec wszystkich zakładów ubezpieczeń. Z tytułu świadczonych przez Nas usług klienci nie ponoszą dodatkowych kosztów. Co więcej bardzo często zaangażowanie brokera przynosi spore oszczędności na składkach ubezpieczeniowych. Powierz bezpieczeństwo firmy profesjonalnemu doradcy. Zapraszamy do kontaktu :

ANDIW BROKERS Sp.z o.o                          ubezpieczenie firmy / przedsiębiorstwa 
ul. Piastowska 2/1a
59-220 Legnica
broker@andiw.pl

ubezpieczenie firmy